Reklama

Reklama

"Najbardziej radosny uśmiech"

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Najbardziej radosny uśmiech", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwaną dalej INTERIA.PL oraz Wydawnictwo Debit, z siedzibą przy Poniatowskiego 6 43-300 Bielsko-Biała, zwane dalej Debit.

2. Fundatorem nagród jest Debit.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 31 maja 2005 r. i trwa do dnia 06 czerwca 2005 r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwa dni po jego zakończeniu.

Reklama

5. Nagrodami w Konkursie jest 12 książek: "Smokologia" lub "Franklin, księga I".

6. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

Zasady Konkursu

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL i Debit oraz członków ich rodzin.

8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

9. Aby wziąć udział w Konkursie dostępnym na stronie: http://kobieta.interia.pl należy:

a. zgłosić zdjęcie do Konkursu (tematyka zdjęcia: uśmiechnięte dziecko). Zdjęcie powinno mieć rozmiary: 400 pikseli w pionie lub 400 pikseli w poziomie. Każdy użytkownik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie każdego dziecka do Konkursu

b. uzupełnić pola (formularz konkursowy) umożliwiające podanie danych osobowych.

10. Niewykonanie któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt. 9 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

11. Nagrody Konkursu otrzymają te osoby, których zdjęcie ocenione zostanie jako najciekawsze przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez INTERIA.PL.

12. Opublikowanie listy zwycięzców na stronach portalu INTERIA.PL nastąpi w ciągu trzech dni od dnia zakończenia Konkursu.

13. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

14. O wygranej zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany w formularzu konkursowym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7, 8 i 13 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu.

15. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu konkursowym.

Postanowienia końcowe

16. Wysyłając zdjęcie na Konkurs, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do danego zdjęcia i nieodpłatnie i bezterminowo zezwala INTERIA.PL na korzystanie z autorskich praw majątkowych do tego zdjęcia i tym samym wyraża zgodę na publikację zdjęcia w portalu www.interia.pl. Zdjęcie opublikowane będzie z podpisem, który życzy sobie uczestnik Konkursu.

17. Wysyłając zdjęcie na Konkurs, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanych zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia na w/w stronie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

18. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.

19. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się przez INTERIA.PL oraz Debit z zobowiązań jako organizatorów Konkursu.

20. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe i zatwierdzając formularz konkursowy, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL oraz Debit jako administratorów danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL oraz Debit działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL oraz Debit zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

21. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

22. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

23. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

24. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje