Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

"Mój dobry duszek"

Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Mój dobry duszek" zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Jacek Santorski & CO. zwane dalej Wydawnictwem.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 kwietnia i trwa do dnia 18 kwietnia 2005 r.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dwa dni po jego zakończeniu.

5. Nagrodami w Konkursie jest 10 książek "Agnes Cecylia. Niezwykła historia" Marii Gripe Wydawnictwa Jacek Santorski & CO.

Reklama

6. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

Zasady Konkursu

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, Wydawnictwa oraz członków ich rodzin.

8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

9. Aby wziąć udział w Konkursie, dostępnym na stronie http://kobieta.interia.pl należy:

a. udzielić odpowiedzi na pytanie opisowe,

b. powyższe odpowiedzi wysłać pocztą elektroniczną na adres: kobieta_konkurs@firma.interia.pl

c. e-mail z odpowiedziami na pytanie opisowe powinien zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz następujące klauzule:

- Wysyłając dane osobowe akceptuję jednocześnie regulamin Konkursu.

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wysyłanych przez INTERIA.PL S.A. w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na konto poczty elektronicznej o adresie podanym powyżej, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które, w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie.

10. Niewykonanie któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt. 9 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

11. Nagrody Konkursu otrzymają te osoby, których odpowiedzi na pytanie opisowe zostaną ocenione jako najciekawsze przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez INTERIA.PL.

12. Opublikowanie zwycięzców Konkursu na stronach portalu INTERIA.PL nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

13. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

14. O nagrodach zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailowo.

15. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7, 8 i 13 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu.

16. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w e-mailu konkursowym.

Postanowienia końcowe

17. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

18. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się przez INTERIA.PL z zobowiązań jako organizatora Konkursu.

19. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe i wysyłając e-maila z odpowiedzią na pytanie, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

20. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

21. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

22. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

23. Wysyłając e-mail konkursowy, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi na pytanie opisowe, a w przypadku zostania jednym ze zwycięzców Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo zezwala INTERIA.PL na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na pytanie opisowe i tym samym wyraża zgodę na publikację odpowiedzi w portalu www.interia.pl. Odpowiedź na pytanie opisowe opublikowana będzie z podpisem zawierającym imię uczestnika i miejscowość jego zamieszkania, chyba że uczestnik Konkursu wyraźnie zaznaczy, iż chce by odpowiedź ta opublikowana była anonimowo lub podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.

24. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje