Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Dzień Kobiet"

Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Dzień Kobiet", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL SA, z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwaną dalej INTERIA.PL, która jest również fundatorem nagród.

2. Konkurs rozpoczyna się 5 marca 2004 r. i trwa do 8 marca 2004 r.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 9 marca 2004 r.

4. Nagrodami w Konkursie są:

- nagroda główna: tygodniowa wycieczka do Egiptu dla dwóch osób w terminie od 13 marca 2004 r. do 20 marca 2004 r.

- nagrody pocieszenia: 5 książek, 5 płyt CD, 5 filmów na kasecie VHS, 5 filmów na płytach DVD, 5 gier komputerowych.

Reklama

5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

Zasady Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL S.A. oraz członków ich rodzin.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

8. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

a. podczas trwania Konkursu założyć konto w systemie płatnych lub bezpłatnych kont pocztowych INTERIA.PL,

b. napisać wiersz o tematyce związanej z Kobietami,

c. wiersz należy wysłać z założonego konta, na następujący adres konkursowy: dzienkobiet@firma.interia.pl. W e-mailu konkursowym należy podać szczegółowe dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) oraz informacje czy uczestnik jest zainteresowany otrzymaniem nagrody głównej.

9. Niewykonanie któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt. 8. powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

10. Nagrody w Konkursie otrzymają te osoby, których wiersze zostaną ocenione jako najciekawsze przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez INTERIA.PL.

11. Opublikowanie listy osób nagrodzonych na stronach portalu INTERIA.PL nastąpi w ciągu dwóch dni od dnia zakończenia Konkursu.

12. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

13. O nagrodzie głównej zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w e-mailu konkursowym, natomiast o nagrodach pocieszenia zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany w e-mailu konkursowym.

14. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcami Konkursu lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 6, 7 i 12 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu.

15. Nagrody pocieszenia zostaną przesłane pocztą na adres podany w e-mailu konkursowym.

Postanowienia końcowe

16. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.

17. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się przez INTERIA.PL S.A. z zobowiązań jako organizatora Konkursu.

18. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe i zatwierdzając formularz konkursowy, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL S.A. jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL S.A. działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL S.A., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

19. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

20. Wysyłając e-mail konkursowy uczestnik Konkursu w przypadku zostania zwycięzcą Konkursu udziela INTERIA.PL zgody na publikację w portalu www.interia.pl przesłanego do Konkursu utworu.

21. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje