Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Mężczyzna moich marzeń"

Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Mężczyzna moich marzeń" zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwaną dalej INTERIA.PL, która jest również fundatorem nagród.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 04 października 2004 r. i trwa do dnia 26 października 2004 r.

1. Konkurs rozgrywany jest w trzech siedmiodniowych edycjach, od poniedziałku do niedzieli:

a. pierwsza edycja trwa od dnia 04 października 2004 r. do dnia 10 października 2004 r.,

b. druga edycja trwa od dnia 11 października 2004 r. do dnia 17 października 2004 r.,

Reklama

c. trzecia edycja trwa od dnia 18 października 2004 r. do dnia 24 października 2004 r.,

3. Rozstrzygnięcie kolejnych edycji Konkursu nastąpi dwa dni po ich zakończeniu.

4. Nagrodami w każdej edycji Konkursu jest:

- 5 zestawów kosmetyków Lumene oraz książka,

- 5 zestawów kosmetyków Herbina oraz książka.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

Zasady Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

8. Aby wziąć udział w danej edycji Konkursu, dostępnym na stronie http://kobieta.interia.pl należy:

a. udzielić odpowiedzi na pytanie opisowe,

b. powyższe odpowiedzi wysłać pocztą elektroniczną na adres: kobieta_konkurs@firma.interia.pl

c. e-mail z odpowiedziami na pytanie opisowe powinien zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz następujące klauzule:

- Wysyłając dane osobowe akceptuję jednocześnie regulamin Konkursu.

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wysyłanych przez INTERIA.PL S.A. w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na konto poczty elektronicznej o adresie podanym powyżej, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które, w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie.

9. Niewykonanie któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt. 8 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

10. Nagrody danej edycji Konkursu otrzymają te osoby, których odpowiedzi na pytanie opisowe zostaną ocenione jako najciekawsze przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez INTERIA.PL.

11. Opublikowanie zwycięzców Konkursu na stronach portalu INTERIA.PL nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia danej edycji Konkursu.

12. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

13. O nagrodach zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailowo.

14. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 6, 7 i 12 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu.

15. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany w e-mailu konkursowym.

Postanowienia końcowe

16. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

17. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się przez INTERIA.PL z zobowiązań jako organizatora Konkursu.

18. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe i wysyłając e-maila z odpowiedzią na pytanie, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

19. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

20. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

21. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

22. Wysyłając e-mail konkursowy a tym samym zatwierdzając regulamin Konkursu uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnie autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na pytanie opisowe, a w przypadku zostania jednym ze zwycięzców Konkursu, udziela INTERIA.PL zgody na publikację w portalu www.interia.pl przesłanej do Konkursu odpowiedzi na pytanie opisowe.

23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje