Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bikini

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Wygraj bikini" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 21 maja 2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 28 maja 2009 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.kobieta.interia.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których opinie zostały uznane za najciekawsze.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysyłając maila w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.kobieta.interia.pl

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres: kobieta_konkurs@interia.pl własnej opinii dotyczącej dowolnego stroju kąpielowego spośród dostępnych na stronie stronę http://www.donna.pl/kolekcja/kostiumy-kapielowe/nowosci

2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczona ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Wybór Zwycięzców.

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 7 ( słownie: siedem) osób, których opinie zostały uznane za najlepsze przez Komisję Konkursową.

Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym wyrażonych opinii.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Nagrodami w Konkursie jest 7 (słownie: osiem) strojów kąpielowych marki "Donna" dostępnych w ofercie sklepu internetowego http://www.donna.pl/

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego nadesłana została opinia. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz informacji precyzujących nagrodę tj. model stroju, rozmiar i kolor. Dane o których mowa w zdaniu powyżej zwycięzca przesyła na adres kobieta@firma.interia.pl. w terminie do 12 czerwca 2009 r. godziny 23:59.59.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez operatora sklepu internetowego Donna ( http://www.donna.pl/) Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany przez nich e-mailu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

9. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów..

10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

12. W zakresie odmiennie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie zapisu regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.donna.pl/, w szczególności dotyczące reklamacji i zwrotu produktów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

13. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 7 dni po zakończeniu Konkursu.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami i Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL SA os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

4. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL