REGULAMIN "Plebiscytu Hit i koszmar dzieciństwa SMS.

Postanowienia ogólne

Reklama

1. Organizatorem Plebiscytu "Hit i koszmar dzieciństwa SMS" (dalej "Sondaż") jest Bauer-Weltbild Media Sp. z o.o., Sp. kom. z siedzibą w Warszawie kod 02-103 Warszawa, ul.Hankiewicza 2 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20840, reprezentowaną przez Prezesa Dariusza Mazurkiewicza, (dalej "Organizator"). Współorganizatorem Plebiscytu jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Współorganizatorem".").

2. Plebiscyt trwa od godziny 00:00:01 dnia 23 kwietnia 2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 06 maja 2009 r.

3. Plebiscyt jest przedsięwzięciem publicystycznym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.interia.pl.

4. Organizator pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących tematyki społeczno-kulturalnej.

5. Wyniki Plebiscytu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

6. Plebiscyt prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Uczestnicy Plebiscytu

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Plebiscyt przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era , Plus GSM i Play.

2. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Plebiscycie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

Zasady Plebiscytu

1. Aby oddać swój głos w Plebiscycie oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Plebiscytu wiadomość SMS pod numer 7252. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: HIT.numerksiazki (przykład HIT.01) lub KOSZMAR.numerksiazki (przykład KOSZMAR.12). Treść każdej wiadomości SMS wysłanej przez uczestników Plebiscytu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

2. Koszt wiadomości SMS wynosi 2 zł netto; (2,44 zł brutto).

3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału Plebiscycie.

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

5. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Organizator.

2. Nagrodami w Plebiscycie są 2 (słownie: dwa) netbooki MSI Windu U100, o wartości 1300 zł brutto, każdy.

3. Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób, które wzięły udział w Plebiscycie zgodnie z niniejszym regulaminem.

6. Wyłonienie laureatów Plebiscytu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni od zakończeniu Plebiscytu.

7. Laureaci Plebiscytu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających jego identyfikację tj. zawierających imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres sms@firma.interia.pl. w terminie do 14 maja 2009r. godziny 23:59..

9. W przypadku nieotrzymania przez INTERIA.PL wiadomości SMS zawierającej dane osobowe laureata w terminie, o którym mowa powyżej, lub podania niepełnych danych, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

10. Prawo do nagrody może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia Organizatorowi kwoty należnego podatku.

11. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

12. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom najpóźniej do 31 lipca

2009 r..

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

14. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Plebiscytu jest Organizator.

15. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu niezbędnym dla właściwego przeprowadzenia Plebiscytu, w tym przekazania nagród jego laureatom.

16. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Plebiscytu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Plebiscytu, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

4. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

6. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia laureatów na stronach internetowych Plebiscytu.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje