Reklama

Reklama

Wzór pozwu o rozwód

Warszawa, 1 sierpnia 2005 r.

Reklama

Do
Sądu Okręgowego
w Warszawie
Wydział Cywilny

Powód:
Justyna Zięba, pielęgniarka,
zam. w Warszawie 00-801, ul. Wąska 81 m. 33

Pozwany:
Filip Zięba, kierowca,
zam. w Warszawie 00-002, ul. Legionistów 303 m. 71

Pozew o rozwód

Wnoszę o:

1) rozwiązanie małżeństwa powódki Justyny Zięby, z pozwanym Filipem Ziębą, zawartego 17 sierpnia 2000 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie, nr aktu małżeństwa II/871/00, przez rozwód bez orzekania o winie,

2) powierzenie powódce Justynie Ziębie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron - Wacławem urodzonym 21 września 2001 r. w Warszawie,

3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania syna w wysokości 500 (słownie: pięćset) zł miesięcznie,

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadka Gustawa Jasińskiego, zam. w Warszawie, ul. Nadwiślańska 182 m. 23.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie - 17 sierpnia 2000 r.

Dowód: akt małżeństwa.

Z tego małżeństwa urodził się 21 września 2001 r. syn - Wacław.

Dowód: akt urodzenia.

Małżeństwo zostało zawarte po krótkim okresie znajomości, początkowo było udane, lecz wkrótce zaczęło się psuć. Różnica charakterów, zainteresowań, dążeń w coraz większym stopniu dzieliły małżonków. Sytuacji nie poprawiło nawet urodzenie się syna - Wacława. Ostatecznie doszło do całkowitego zerwania wszelkich więzi łączących małżonków - uczuciowych, a w następstwie tego fizycznych i gospodarczych. Lata poprzedzające podjęcie decyzji o rozwodzie utwierdziły powódkę w przekonaniu, że nie ma żadnych szans na utrzymanie jej małżeństwa z pozwanym. Utrzymanie tego związku nie leży również w interesie dziecka, którego wychowaniem pozwany nie zajmuje się.

Dowód: przesłuchanie stron, zeznania świadka Gustawa Jasińskiego.

Powódka pracuje w szpitalu i zarabia ok. 900 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach.

Pozwany jest zatrudniony jako kierowca w Zakładzie Transportowym "Baza" Sp. z o.o. i zarabia ok. 3500 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach.

Strony nie posiadają żadnego majątku, nie mają nikogo na utrzymaniu, nie zawierały ze sobą umowy małżeńskiej.

Względy słuszności przemawiają, aby pozwany płacił na utrzymanie syna alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie. Skoro pozwany nie interesuje się synem, a jego kontakty z dzieckiem są sporadyczne, wniosek o powierzenie powódce dziecka jest w pełni uzasadniony.

Justyna Zięba

(własnoręczny podpis)

Załączniki:

1) odpis skrócony aktu małżeństwa,
2) odpis skrócony aktu urodzenia,
3) zaświadczenia o zarobkach,
4) odpis pozwu i załączników.

Tekst pochodzi z dziennika

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje