Reklama

Reklama

Regulamin

„Prawdziwe zbrodnie”


I. Postanowienia ogólne

Reklama

1.       Konkurs "Prawdziwe zbrodnie", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL") .

2.       Fundatorem nagród jest UNIVERSAL NETWORKS INTERNATIONAL POLAND Sp. z o. o (zwaną dalej "Fundatorem").

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia  30 kwietnia 2014 i trwa do dnia 7 maja  2014 r. do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-konkurs-true-crimes,nId,1406985

5.       Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

6.        Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.


II. Zasady Konkursu

8.       Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

          a.       Wypełnić w pełni i poprawnie  formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-konkurs-true-crimes,nId,1406985 w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

           b.       wykonać zadanie konkursowe, polegające na:

  • udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte:  

Wymień tematy 2 odcinków z cyklu "Prawdziwe zbrodnie" na kanale 13 Ulica i napisz nam, dlaczego lubisz oglądać programy o tematyce kryminalnej?" i przesłać do Organizatora zadanie odpowiedź (zwaną  dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;

          c.        wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;

          d.       wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;

          e.       wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.

 

9.       Przesyłając  Materiał do konkursu  i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:

          a.      posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

          b.       udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:

                    ·         zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

                    ·         wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

                    ·         w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

                    ·         tworzenie dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych

10.       Wysyłając Materiał na Konkurs, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.  

11.        INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

12.        Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

13.        Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 8 i  9 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

14.        Laureatami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał zostanie oceniony jako najlepszy w świetle kryteriów wskazanych w pkt. 15. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która wskaże 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody głównej oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów Nagrody II stopnia, o których mowa w pkt. 21

15.        Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny. 

 

III. Rozwiązanie Konkursu

16.        Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi 9 maja 2014 r. 

17.        Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Materiał zostanie oceniony jako najlepszy. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która wskaże 3 laureatów nagród, o których mowa w pkt. 21, w tym 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody głównej oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów Nagrody II stopnia,

18.        Informacje o osobach  zwycięzców tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  wyłonienia zwycięzcy. 

19.        O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 6, 7, 8, 9,  Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

20.         W przypadku:

              a.        nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 40 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, lub

              b.       stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 15 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Zwycięzcy Konkursu spośród pozostałych Odpowiedzi zamieszczonych przez Uczestników i przyzna mu tę nagrodę.

 

IV. Nagrody

21.        Nagrodami  w Konkursie są:

             a.        1 (słownie: jedna) nagroda główna - aparat Nikon, gadżety 13 Ulica: torba ekologiczna, podkładka pod mysz, notes, czyścik do telefonu, o łącznej wartości 400 zł (słownie: czterysta złotych)

             b.       2 (słownie: dwie) nagrody II stopnia, w których skład wchodzą gadżety 13 Ulica: torba ekologiczna, podkładka pod mysz, notes, czyścik do telefonu o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

22.        Organizator  roześle Nagrody  pocztą kurierską do dnia 31.05.2014r, na adres na terenie RP, podany w formularzu konkursowym, Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

23.        Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

24.        Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

25.        Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

26.        Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Fundatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

27.        Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 

V. Postanowienia końcowe

28.        Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.

29.        Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

30.        Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

31.        Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

32.        INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

33.        Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

34.        Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

35.        Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

36.        Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

37.        Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

38.        Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

39.        Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, (siła wyższa).

40.        Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego zakończenia.

41.        Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

42.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

43.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.

 


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje