Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

"Zostań testerem żelazka Philips!"


I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Zostań testerem żelazka Philips!" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 B, nr NIP: 526-021-09-55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037385 wysokość kapitału zakładowego 68 497 880 zł PLN, (zwaną dalej "Fundatorem").

3.      Fundatorem nagrody dodatkowej, o której mowa w punkcie 34 b, jest Organizator.

4.      Konkurs rozpoczyna się dnia 18.06.2015 r. i trwa do dnia 19.07.2015 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 5.07.2015 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

5.     Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-perfectcare-elite-latwe-prasowanie-z-najbardziej-efektywnym-,nId,1824723 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

6.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 3 (słownie: trzech) potencjalnych  użytkowników Uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu żelazka  Philips PerfectCare Elite GC9642/60 (zwanym dalej "Testem").

8.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;

b)      jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

9.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10.  Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

a.              I etap w dniach 18.06.2015 - 05.07.2015, polegający na wyłonieniu na podstawie odpowiedzi Uczestników -3 testerów,

b.              II etap w dniach 06 - 19.07.2015  polegający na ocenie przesłanych przez Uczestników - testerów opinii na temat produktów Fundatora.

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

13.  Komisja Konkursowa dokona wyboru 3 (słownie: trzech ) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście.


II. Zasady I etapu Konkursu

14.  I etap Konkursu trwa od dnia 18.06.2015 - 05.07.2015 do godziny 23:59.

15.  Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

 • wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-perfectcare-elite-latwe-prasowanie-z-najbardziej-efektywnym-,nId,1824723 w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;
 • wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzielenie odpowiedzi na pytanie "Czy prasowanie musi być nudne i męczące? Napisz co robisz, aby prasowanie stało się przyjemnością";
 • i przesłać do Organizatora odpowiedź zwane są dalej "Materiałem" za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;
 • wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;
 • wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.


16.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 14 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.

17.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 3 (słownie: trzech)  Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej "Testerami"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników.

18.  Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 8.07.2015r.

19.  Żelazka  do testów dostarcza Fundator.

20.  Organizator roześle żelazka  do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 10.07.2015 r.


III. Zasady II etapu Konkursu:

21.  II etap Konkursu trwa od dnia 06.07.2015 do dnia 19.07.2015 r. do godziny 23:59.

22.  Tester (dalej: Odpowiedź) do dnia 19.07.2015 r.:

a)      po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego żelazka swoją opinię o produkcie na adres mailowy testujzphilips@firma.interia.pl   gdzie w tytule wiadomości wpisuje: [swoje imię i nazwisko, Test żelazka  ]

b)      prześle do Organizatora na adres mailowy testujzphilips@firma.interia.pl   numer PESEL oraz adres właściwego  miejscu zameldowania Urzędu Skarbowego, co pozwoli na przekazanie przez Organizatora (jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

23.  Tester może przesłać nieograniczoną ilość Odpowiedzi.

24.  W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w pkt. 21 Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jej miejsce kolejnej osoby zgodnie z Regulaminem i jest równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. W takiej sytuacji Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu Fundatorowi otrzymanego do testowania żelazka.


IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

25.  Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a.   udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:

 • zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

 • wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

 • łączenie z innymi utworami lub podział na części,

 • wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

 • w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

b.   udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

 • zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera,

 • wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

 • łączenie z innymi utworami lub podział na części,

 • wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

 • w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

c.   udziela zgody na publikację Odpowiedzi na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko.

26.  Wysyłając Odpowiedź, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Odpowiedzi na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Odpowiedzi.

27.  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika udostępnionego do testowania żelazka, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

28.  Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są ponadto do przestrzegania poniższych zasad:

a)        stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;

b)        niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

29.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Odpowiedzi  oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. 


V. Rozwiązanie Konkursu

30.  Wyłonienia Testerów wskazanych w pkt. 16 Regulaminu    powyżej oraz Laureatów dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa.

31.  Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie Testerów,

c.       wyłonienie zwycięzców Konkursu,

d.      rozpatrywanie reklamacji uczestników.

32.  Informacje o osobach Testerów i Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia testerów lub Laureatów.

33.  O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7, 8, 14 ,21, 24 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.


VI. Nagrody

34.  Nagrodami w Konkursie są dla każdego Testera spełniającego wszystkie warunki wskazane w Regulaminie - 3( słownie: trzy) zestawy składające się z:

a)      żelazko PerfectCare Elite GC9642/60 o otrzymanego przez Testera w ramach Konkursu do testowania - o wartości 1 569 zł  zł (słownie: tysiąca pięciuset sześćdziesięciu dziewięciu złotych)

b)      dodatkowej nagrody pieniężnej - w wysokości 175,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych).

35.  Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 34 Regulaminu nie zostanie wydana Laureatowi Konkursu, lecz przekazana przez  Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

36.  Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

37.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

38.  Do testów zostanie przez Fundatora przekazane 3 żelazka Philips GC9642/60

39.  Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionych Uczestnikowi konkursu żelazka  w przypadku braku przesłania opinii  i naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.

40.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

41.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

42.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.


VII. Postanowienia końcowe

43.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.

44.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie wykonywania uprawnień licencyjnych opisanych w Regulaminie jest także Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykorzystaniem Materiałów i Odpowiedzi zgodnie z udzieloną licencją.

45.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

46.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w pkt.42 powyżej.

47.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

48.  Ani Fundator, ani INTERIA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

49.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

50.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

51.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

52.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

53.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.

54.  INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje