REGULAMIN KONKURSU „Konkurs z Urodą”

I. Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "Konkurs z Urodą"", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. K. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL" lub "Organizatorem") .

2.       Fundatorem nagród jest URODA Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niecałej 9 lok. U1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000269970, REGON: L40778739, NIP: 5252382044 zwana dalej "Fundatorem"

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 22 lipca 2014 i trwa do dnia 04 sierpnia 2014 r. do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem kobieta.interia.pl

5.       Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

6.        Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

8.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe i których Zadania Konkursowe zostaną uznane za najlepsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

9.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 II. Zasady Konkursu

10.    Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

a.       wypełnić i przesłać Organizatorowi formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-czy-twoja-skora-jest-gotowa-na-lato,nId,1469396 w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

b.       wykonać zadanie konkursowe, polegające na:

  • Udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte:  

 Co według Ciebie jest podstawą pielęgnacji skóry latem? poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu we właściwym miejscu Formularza Rejestracyjnego (zwaną  dalej "Materiałem") przesłaniu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;

c.        wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek nagrody;

d.       wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;

 

11.    Przesyłając  Materiał do konkursu  i akceptując Regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a.       posiada pełnię praw autorskich do Materiału oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl,

b.      wykorzystanie Materiału zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich,

c.       przysługuje mu prawo zgłoszenia Materiału do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem

d.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora
i Fundatora na zasadach określonych w pkt 12 Regulaminu poniżej.

12.    Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Materiału do Konkursu Organizator i Fundator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Materiałami według uznania Organizatora i Fundatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a.       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

b.      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

c.       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

e.       w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału Materiału na części z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tych opracowań odbywać się będzie pod imieniem Uczestnika oraz miastem w którym mieszka,

f.       wykorzystywanie Materiałów do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora i Fundatora.

13. Licencja, o której mowa w pkt 12 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Materiałów jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Materiałów, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Materiałach, według uznania Organizatora lub Fundatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.

14. Licencja, o której mowa w pkt 12 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator i Fundator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

15. Organizator ani Fundator nie jest zobowiązany do publikowania Materiałów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

16. Wysyłając Materiał na Konkurs, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.  

17. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Zadania Konkursowego, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

18.  Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

19. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

20. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Materiałów, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem,  w szczególności,  mogą naruszać przepisy prawa, mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 17 Regulaminu.

21. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Praca konkursowa zostanie oceniona jako najlepsza mając na uwadze kryteria opisane w ust.22. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która wskaże 12 Laureatów nagrody , o której mowa w pkt. 22, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

22. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny. 

III. Rozwiązanie Konkursu

23.   Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi 05 sierpnia 2014 roku.

24. Informacje o osobach  zwycięzców tj. imię nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  wyłonienia zwycięzcy. 

25. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

26. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu, zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 21 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Zwycięzcy Konkursu spośród pozostałych Odpowiedzi zamieszczonych przez Uczestników i przyzna mu tę nagrodę.

IV. Nagrody

27. Nagrodami w Konkursie są:

a. 12 zestawów kosmetycznych, składających się z: żel pod prysznic Melisa, balsam do ciała Melisa, krem silnie nawilżający Melisa, płyn micelarny Melisa, woda perfumowana Bi-es - Fleurs Sensuelles.

28. Fundator roześle Nagrody  pocztą kurierską  na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy laureatów na stronie Konkursu. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

29. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

30. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

31. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

32. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

33. W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.

34. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się  nieprawdziwe.

  V. Postanowienia końcowe

35. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.

36. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

37. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

38. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

39. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

40. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Laureatami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

41. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).

42. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

43. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

44. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.

45. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

46.  Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

47. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

48. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

49. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 


Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje