Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „Przetestuj szczoteczkę Philips Sonicare DiamondClean”

I. Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "[Przetestuj szczoteczkę Philips Sonicare DiamondClean]" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

Reklama

2.      Fundatorem nagród jest PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 526-021-09-55, wysokość kapitału zakładowego: 68 497 880 zł (zwaną dalej "Fundatorem").

3.      Fundatorem nagrody dodatkowej, o której mowa w ust. 29 pkt. 2, jest Organizator.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2015 r. i trwa do dnia 26.06.2015 r do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestracja  w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 14.06.2015 do godziny 23:59:59 włącznie.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-bielsze-i-zdrowsze-zeby-ze-szczoteczkami-diamondclean,nId,1824803 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

6.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 5 (słownie: pięciu) potencjalnych uczestników do testowania szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean (zwanym dalej "Testem").

8.      Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej ,,Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

9.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady I etapu Konkursu

10.  Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1)      I etap w dniach 01.06.2015 - 14.06.2015 do godziny 23:59, polegający na wyłonieniu 5 testerów (zwanych dalej ,,Testerami") na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na dwa pytania otwarte wskazane w ust. 14 pkt. 2 niniejszego rozdziału,

2)      II etap w dniach 18.06.2015 - 26.06.2015   - Testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmiot Testu, wskazany w rozdziale I ust. 7.

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

13. Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 (słownie: pięciu ) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście.

14.  Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej pod adresem

http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-bielsze-i-zdrowsze-zeby-ze-szczoteczkami-diamondclean,nId,1824803, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

2)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 2 pytania otwarte:

1)      Na czym polega technologia soniczna?
2)     
Do czego służy  Sonicare DiamondClean?

i przesłać do Organizatora odpowiedzi (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej

15.  Ponadto warunkiem udziału w Konkursie jest:

1)      wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

2)      wyrażenie zgody na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie wyłonienia Uczestnika jako jednego z 5 Testerów przedmiotu Testu,

3)      wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu Testu lub nagrody.

16.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 17 oraz 15 jest traktowane jak brak zgłoszenia udziału  w Konkursie.

17.  Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym przez Fundatora w celach marketingowych oraz handlowych.

18.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 5  (słownie: pięciu)  Testerów, którzy wezmą udział w Teście.

19.  Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników.

20.  Wyłonieni Testerzy otrzymają powiadomienie na, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, adres e-mail o zaproszeniu do Testu. Testerzy o wyłonieniu do udziału w Teście zostaną poinformowani  w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.

21. Produkty do Testów dostarcza Organizator.

22. Organizator roześle produkty Philips  do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 18.06.2015 r.

III. Zasady II etapu Konkursu:

17.  II etap Konkursu trwa od dnia 18.06.2015 - 26.06.2015 do godziny 23:59.

1)      Tester do dnia 26.06.2015 roku

a)      po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego przedmiotu Testu prześle swoją opinię o produkcie (zwaną dalej ,,Opinią") na adres e-mail testujzphilips@firma.interia.pl. Tester w tytule wiadomości powinien wpisać: [swoje imię i nazwisko, Test szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean],

b)      prześle do Organizatora na adres e-mail: testujzphilips@firma.interia.pl   dane: numer PESEL oraz adres Urzędu Skarbowego, co pozwoli na przekazanie przez Organizatora (jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) tytułem zryczałtowanego podatku od nagród (o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

18.  Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii z tym zastrzeżeniem, że otrzyma tylko jedną nagrodę.

19.  W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 17 oraz nie spełni postanowień Regulaminu,  Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Uczestnika, którego Materiał został oceniony najwyżej przez komisję konkursową. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. Wykluczony Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego do testowania produktu. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Organizatora.

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

20.  Przesyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

1)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału oraz Opinii przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału oraz Opinii, wprowadzania Materiału i Opinii do pamięci komputera,

b)      wprowadzania Materiału i Opinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c)      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d)      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e)      w zakresie rozpowszechniania Materiału i Opinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału i Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

2)      udziela zgody na publikację Materiału oraz Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą imię i nazwisko Uczestnika.

21.  Wysyłając Opinię, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Opinii.

22.   Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika udostępnionego do testowania przedmiotu Testu w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

23.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii  oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V. Rozwiązanie Konkursu

24.  Testerów wskazanych w ust. 12 wyłoni Komisja Konkursowa w dniu 30 czerwca 2015 roku.

25.  Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie Testerów,

3)      rozpatrywanie reklamacji uczestników.

26.  Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle Opinię na temat przedmiotu Testu do dnia 26 czerwca 2015 roku, po  uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, staje się jednocześnie zwycięzcą Konkursu.

27.  Informacje o osobach Testerów tj. imię,  nazwisko, miejscowość zamieszkania zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.

28.  O przyznaniu nagród Testerzy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu Tester utraci prawo do nagrody a Komisja Konkursowa przyzna ją kolejnemu Testerowi zgodnie z ust. 19 Regulaminu.

VI. Nagrody

29.  Nagrodami w Konkursie dla każdego Testera, który spełnił wszystkie warunki wskazane w Regulaminie są:

1)      5 (słownie: pięć) produktów Philips Sonicare DiamondClean, po 1 dla każdego Testera, otrzymanych przez Testerów w ramach Konkursu do testowania - o wartości 929 zł   (słownie : dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych ).

2)      dodatkowa nagroda pieniężna - w wysokości 101zł (słownie: sto jeden złotych).

30. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ustt. 29 Regulaminu nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz przekazana przez  Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

31.  Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

32.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

33.  Fundator przekaże do Testów 5 urządzeń Philips Sonicare DiamondClean.

34.  Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionego Uczestnikowi przedmiotu Testu  w przypadku braku przesłania Opinii  i naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.

35.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

36.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

37.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

38.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 20, rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych. Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Fundatora w celach marketingowych i handlowych, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to zgodę.

39.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

40.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w ust. 38 powyżej.

41.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

42.  Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

43.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

44.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

45.  Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

46.  Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

47.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

48.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

49.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje