Regulamin konkursu "Wybierz najlepszą poradę Foxy"

REGULAMIN KONKURSU

Reklama

"Wybierz najlepszą poradę Foxy"

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Wybierz najlepszą poradę Foxy" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest  ICT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, ul. Włoska 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000049805, NIP: 5992536573 (zwaną dalej "Fundatorem").

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 30.07.2015 r. i trwa do dnia 16.08.2015 r. do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://kobieta.interia.pl/raport-domowe-triki/news-konkurs,nId,1855898  (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu:

1)      1 (słownie: jednego) zwycięzcę nagrody głównej,

2)      3 (słownie: trzech) laureatów nagrody dodatkowej oraz

3)      11 (słownie: jedenastu) laureatów nagrody wyróżnienia

których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową.

7.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.


II. Zasady Konkursu

9.      Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

11.  Zadaniem Uczestników jest:

1)     wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://kobieta.interia.pl/raport-domowe-triki/news-konkurs,nId,1855898  w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytania otwarte: ,,Wybierz najlepszy film z poradą w zakładce wideo (adres http://kobieta.interia.pl/raport-domowe-triki/video/video-foxy-video,vId,1861051,vAId,154009) i uzasadnij swój wybór".

i przesłać do Organizatora odpowiedzi (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

3)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

4)      wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu,

5)      wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

 

12.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

14.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 1 (słownie: jednego) zwycięzcę nagrody głównej, 3 (słownie: trzech) laureatów nagrody dodatkowej oraz 11 (słownie: jedenastu) laureatów wyróżnienia.

15.  Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu, w tym argumentację.

16.  Nagrody dla zwycięzców dostarcza Organizator.

17.  Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a.         udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:

                                                 i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

                                                 ii. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

                                                 iii. łączenie z innymi utworami lub podział na części,

                                                 iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

                                                 v. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu  w tym:

·         http://www.ictpoland.pl/

·         https://www.youtube.com/user/FoxyPolska

·         https://pl-pl.facebook.com/foxypl

b.             udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji na prawach anonimatu.


III. Rozwiązanie Konkursu

14.  Wyłonienia zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 6.

15.  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

 

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

16.  Informacje o osobach zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

17.  O przyznaniu  nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez zwycięzcę postanowień Regulaminu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.


IV. Nagrody

18.  Nagrodami w Konkursie są:

 

1)      1 ( słownie: jedna) nagroda główna: bon do sklepu Agito.pl o wartości 700 (słownie: siedemset) złotych oraz zestaw Foxy o wartości 50 (słownie pięćdziesiąt) złotych.

2)      3 (słownie: trzy) nagrody dodatkowe, po jednej dla zwycięzcy nagrody dodatkowej - bony do sklepu Agito.pl o wartości 400 (słownie: czterysta) złotych oraz zestawy Foxy o wartości 50 (słownie:  pięćdziesiąt) złotych.

3)      11 (słownie: jedenaście) wyróżnień, po 1 dla każdego laureata nagrody wyróżnienia- zestawy Foxy o wartości 50 (słownie:  pięćdziesiąt) złotych.

19.  Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

20.  Organizator roześle Nagrody - bony Agito.pl w formie kodów rabatowych, na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

21.  Organizator roześle Nagrody - Zestawy Foxy pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

22.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

23.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

24.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

25.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.


V. Postanowienia końcowe

26.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym do wysyłki nagród.

27.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

28.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora w zakresie wskazanym w ust.28 powyżej.

29.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

30.  Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

31.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

32.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

33.  Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

34.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

35.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

36.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

37.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.

38.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.

materiały promocyjne

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje