REGULAMIN KONKURSU

"Przetestuj Dercos Aminexil Clinical 5 - formuła dla kobiet"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Przetestuj Dercos Aminexil" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Fundatorem nagród jest L’OREAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000063684, NIP: 5240303375 (zwaną dalej "Fundatorem")..

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.06.2017 r. i trwa do dnia 31.08.2017 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie do dnia 03.07.2017 do godziny 23:59:59 włącznie.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raporty/raport-geste-wlosy-na-dluzej/przetestuj-dercos-aminexil  (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników do  testowania 10 (słownie: dziesięciu) zestawów produktów Vichy kuracji Dercos Aminexil (zwanych dalej "Testem").

7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady I etapu Konkursu

9. Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1) I etap w dniach 13.06.2017 - 03.07.2017, polegający na wyłonieniu 10 (słownie: dziesięciu) testerów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na pytania konkursowe wskazane w ust. 12 pkt. 2.,

2) II etap w dniach 13.07.2017 - 31.08.2017  - testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmiot Testu, wskazany w rozdziale I ust. 6.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

12.  Komisja Konkursowa dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://kobieta.interia.pl/raporty/raport-raport-geste-wlosy-na-dluzej/przetestuj-dercos-aminexil , w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2) wykonać zadania konkursowe, polegające na wskazaniu odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytanie zamknięte oraz udzieleniu odpowiedzi na 2 (słownie: dwa) pytania otwarte:

W jakich sytuacjach zdrowe i gęste włosy dodają pewności siebie?  

Dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać 1 z 10 kuracji Dercos Aminexil?

 i przesłać do Organizatora odpowiedzi (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem),

3) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

4) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu Testu,

13. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 12 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

14. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej "Testerami"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników.

15. Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym do dnia 11.07.2017 r.

16. Zestawy kosmetyków Vichy do testów dostarcza Organizator.

17.  Organizator roześle zestawy kosmetyków do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 13.07.2017 r.

III. Zasady II etapu Konkursu:

18. II etap Konkursu trwa od dnia 13.07.2017 do dnia 31.08.2017 r. do godziny 23:59.

19. Tester do dnia 31.08.2017 r. po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego zestawu kosmetyków prześle swoją opinię o produkcie (zwaną dalej ,,Opinią") na adres e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl. Tester w tytule wiadomości powinien wpisać: [swoje imię i nazwisko, Test produktów kosmetycznych Vichy Dercos Aminexil].

21. Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.

22. W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 19 oraz nie spełni postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Uczestnika, którego Materiał został oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. Wykluczony Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego do testowania produktu. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Organizatora.

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

23. Przesyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie jego Materiału oraz Opinii przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału i Opinii, wprowadzania Materiału oraz Opinii do pamięci komputera,

b) wprowadzania MateriałuOpinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e) w zakresie rozpowszechniania MateriałuOpinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału i Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

2) udziela zgody na publikację Materiału i Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko,

3) udziela zgody na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera,

4) udziela zgody na publikację Materiału i Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora lub Fundatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

5) jest autorem Materiału i Opinii oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału lub Opinii i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

6) przesłany Materiał lub Opinia nie naruszają praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

7) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału lub Opinii, które uniemożliwiałaby zgłoszenie ich do Konkursu,

8) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Materiału lub Opinii.

24. Wysyłając Opinię, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V. Rozwiązanie Konkursu

26. Wyłonienia Testerów wskazanych w ust. 14 Regulaminu dokona Komisja Konkursowa.

27. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Testerów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

28. Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle Opinię na temat przedmiotu Testu do dnia 31.08.2017 roku, po  uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, staje się jednocześnie zwycięzcą Konkursu.

29. Informacje o osobach Testerów, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Testerów.

30. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Testerem w terminie do 7 dni od dnia wysłania zaproszenia do Testu, nieodebrania przez niego przedmiotu Testu lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu Tester utraci prawo do nagrody a Komisja Konkursowa przyzna ją kolejnemu Testerowi zgodnie z ust. 22 Regulaminu.  

   VI. Nagrody

31. Nagrodami w Konkursie jest  10 (słownie: dziesięć) zestawów, po 1 (słownie: jednym) dla każdego Testera, który spełnił wszystkie wymagania określone w Regulaminie, składających się z 21-dniowej kuracji Vichy Dercos Amienxil Clinical 5 dla kobiet zawierającej 21 ampułek, o wartości 179 zł (sto siedemdziesiąt) zł (słownie: (sto siedemdziesiąt) złotych i (zero) groszy)

32.  Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

33.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

  1. Fundator przekaże do Testów 10 zestawów kuracji Vichy Dercos Aminexil. Ponadto, najciekawsze opinie zostaną opublikowanych na stronie głównej Organizatora.
  2. Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionych Uczestnikowi konkursu produktów Vichy Dercos Aminexil w przypadku braku przesłania Opinii  i naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.
  3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

37.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

38.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

39. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator oraz Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 23, wysyłki nagród i w celach archiwalnych.

40. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

41. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

42. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

44. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Testerów, zostaną poddane anonimizacji.

45. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

46. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

47. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

48. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do Fundatora.