Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

"Jak Alchemik zmienił twoje życie?."

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Jak alchemik zmienił twoje życie?" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator).

2. Konkurs trwa od dnia 10 grudnia 2008 do godziny 23:59:59 dnia 19 grudnia 2008 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.kobieta.interia.pl

Reklama

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostały uznane za najciekawsze.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysyłając maila w konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.kobieta.interia.pl

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie opisowe oraz przesłanie jej na adres: kobieta_konkurs@interia.pl

2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczona ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

IV. Wybór Zwycięzców.

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 8 ( słownie) osób, których odpowiedzi na pytanie uznane zostaną za najlepsze przez Komisję Konkursową.

3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Drzewo Babel.

2. Nagrodami w Konkursie jest 8 (słownie: osiem) książek Paulo Coehlio "Alchemik"

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedz na pytanie. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, rozdz. III pkt. 1,2, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez zwycięzcę danych, umożliwiających jego identyfikację obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP w terminie do ???.2008 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.

6. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

8. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany przez nich e-mailu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

9. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów..

10. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

12. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami i Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL SA os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Konkursu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

4. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje