Reklama

Reklama

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU "Zrób prezent swojej mamie"

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu "Zrób prezent swojej mamie" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator).

1. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 26.05.2009 do godziny 23:59:59 dnia 02.06.2009 r.

2. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://kobieta.interia.pl/konkursy/news/zrob-prezent-swojej-mamie,1312342

Reklama

3. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autorów najlepszych zdjęć o tematyce związanej z Dniem matki 2009 r.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej http://kobieta.interia.pl/konkursy/news/zrob-prezent-swojej-mamie,1312342

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wspólnego zdjęcia przedstawiającego Ciebie i mamę na adres dzieciaki@firma.interia.pl w okresie trwania konkursu, o którym mowa powyżej.

2. Nadesłane przez Uczestnika Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania:

" Maksymalny rozmiar - do 2 MB oraz minimum 120x120 pikseli

" Dopuszczalny format - JPG,JPG, gif, png lub bmp

3. W ramach Konkursu Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 (jedno) Zdjęcie.

4. Wysyłając Zdjęcie w Konkursie uczestnik oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem Zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich do Zdjęcia,

b) Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw do wizerunku osób przedstawionych na Zdjęciu,

c) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Zdjęcia,

d) wyraża zgodę na umieszczenie Zdjęcia w portalu www.interia.pl oraz ich udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl,

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora z Zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

" zwielokrotnianie i utrwalanie, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Zdjęcia, wprowadzania Zdjęcia do pamięci komputera,

" wprowadzanie Zdjęcia do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

" w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

5. Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w konkursie Zdjęcia, co do którego udzielił licencji na rzecz Organizatora na zasadach określonych powyżej.

6. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Zdjęcia, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Zdjęcia na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Zdjęcia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Zdjęcia w stosunku do którego zachodzą uzasadnione przypuszczeniam, że może ono naruszać prawo, w tym prawa osób trzecich, dobre obyczaje, jak również w przypadku, gdy Zdjęcie nie będzie odpowiadało tematyce konkursu.

IV. Wybór Zwycięzców.

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 12 - słownie: dwanaście osób, których Zdjęcia zostaną uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Autorzy 12 najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni zestawami kosmetyków i książką.

3. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników, jak również poziomem merytorycznym i artystycznym Zdjęć.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL

2. Nagrodami w Konkursie są :

a) 12 zestawów kosmetyków firmy MakeUP Factory i książka

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą mailową na adres poczty elektronicznej, z którego uczestnik podesłał Zdjęcie w Konkursie..

4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez wyłonionych zwycięzców danych umożliwiających ich identyfikację tj: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania na terytorium RP. Dane te zwycięzca obowiązany jest do przesłania w terminie wskazanym w mailu informującym o wygranej.

5. W przypadku nieotrzymania przez INTERIA.PL danych o których mowa w pkt. 4 powyżej, otrzymania danych niekompletnych lub przekroczenia terminu ich nadesłania albo w przypadku nie spełnienia przez uczestnika wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2, oraz rozdz. III pkt. 1,2,3,4 nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

6. Każdy zwycięzca jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody w Konkursie.

7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

8. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

9. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazany przez uczestnika adres w Polsce. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

10. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

11. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestnika jedynie w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom konkursu.

3. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska w przypadku, gdy zostaną zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu www.interia.pl nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyłonienia zwycięzców.

5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL SA os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków

6. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

4. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty publikacji wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje