Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Burek sam nie poprosi o pomoc"

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs " Burek sam nie poprosi o pomoc", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL")  zwany dalej Organizatorem
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 listopada 2015 i trwa do dnia 31 grudnia 2015

Reklama

3.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem  http://kobieta.interia.pl/raporty/raport-prawdziwa-przyjazn-jest-za-darmo/konkurs/news-wyslij-wzruszajace-zdjecie-swojego-czworonoga-i-wygraj-nagro,nId,1927553     (zwane dalej "Stroną Konkursową").

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przedmiotem konkursu jest zakwalifikowanie 50 Materiałów przez Komisję Konkursową w I etapie, oraz wyłonienie w drugim etapie w głosowaniu Internautów :

a.      - 3 (słownie trzech ) laureatów nagrody głównej

b.      -  7 (słownie siedmiu) laureatów nagrody drugiego stopnia

 1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

9.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

9.      Zadaniem uczestników Konkursu (dalej ,,Uczestnicy") jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na:

a)       wykonaniu   zdjęcia swojego psa lub kota (dalej: ,,Materiał")

i przesłaniu Materiału do organizatora Konkursu

10.  Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

a)      Zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie www .http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-regulamin-konkursu-burek-sam-nie-poprosi-o-pomoc,nId,1927782......................

b)      wysłać na adres mailowy burek@firma.interia.pl  Materiał:

§  Mail powinien być zatytułowany: Burek sam nie poprosi o pomoc

§  Mail powinien zawierać dane osobowe Uczestnika  w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz oświadczenie o poniższej treści;

 "Niniejszym dokonując zgłoszenia do Konkursu [], oświadczam, że:

1)      zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem www...http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-regulamin-konkursu-burek-sam-nie-poprosi-o-pomoc,nId,1927782.............pl i akceptuję jego postanowienia,

2)      jestem autorem Materiału/ posiadam majatkowe prawa autorskie do Materiału i na tej podstawie udzielam Organizatorowi licencji do Materiału na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu"

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę główną lub drugiego stopnia.

12.  Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 10 powoduje automatyczną dyskwalifikację Uczestnika Konkursu.

13.  Nadesłany przez Uczestnika Materiał musi spełniać następujące wymagania:

a)   Maksymalny rozmiar - do 2 MB oraz min. 800x600 pikseli do max. 1600x1200 pixeli,

Dopuszczalny format pliku - JPG,

14.  Dokonując zgłoszenia do Konkursu,  Uczestnik oświadcza, że:

a)   posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

b)      Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

c)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

d)      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu www.interia.pl,

e)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:

§  zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

§  wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

§  w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

§  tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.

15.  Wysyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter materiału.

16.  Uczestnik wyraża zgodę na publikację Materiału w portalu www.interia.pl wraz z danymi Uczestnika: imieniem oraz miejscowością zamieszkania.

17.  Konkurs składa się z dwóch etapów, które przeprowadzone będą:

1)      I etap - od 25 listopada 2015 do 10 grudnia 2015 roku

2)      II etap - od 14 grudnia 2015 do 31 grudnia 2015 roku

18.  W pierwszym etapie Konkursu wszystkie zdjęcia zgłoszone do Konkursu poddane będą ocenie Komisji Konkursowej.

19.  Komisja zakwalifikuje do II etapu Konkursu 50 zdjęć, które uzna za najbardziej wzruszające.

20.  W drugim etapie Konkursu wyboru najciekawszych zdjęć spośród 50 wybranych w pierwszym etapie dokonają internauci. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie w dane zdjęcie.

21.  Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, którego zdjęcie uzyska największą ilość głosów "za" od głosujących internautów.

22.  INTERIA.PL zastrzega sobie prawo selekcji przesyłanego przez Uczestników Materiału oraz odmowy jego umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

23.  Przesłane przez Uczestników Materiały zostaną poddane głosowaniu Internautów, Głosowanie odbędzie się w terminie od 14 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. godziny 23:59:59.  

24.  Na konkretny Materiał zgłoszony w Konkursie głos może być oddany z :

b) jednego adresu IP urządzenia elektronicznego (komputera, urządzenia mobilnego lub urządzeń smart) będącego adresem operatora identyfikującego połączenie

c) jednego urządzenia elektronicznego (komputera, urządzenia mobilnego lub urządzeń smart) korzystającego z przeglądarki internetowej raz na 24 godziny

25.  W przypadku:

a)       zaobserwowania przez Organizatora nieprawidłowości w głosowaniu spowodowanych celowym działaniem Uczestnika, w szczególności: zmiany IP, głosowania za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie)

b)      naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,

Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego, anuluje głosy, które zostały oddane nieprawidłowo, usunie Materiał, którego głosowanie dotyczyło
lub wykluczy Uczestnika z Konkursu.

26.  Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych wskazanych w punkcie III ust. 10, lit. a niniejszego Regulaminu, umożliwiających identyfikację Uczestnika.

IV. Rozwiązanie Konkursu

24. Wyłonienie zwycięzców nagród (dalej ,,Zwycięzcy") nastąpi w dniu  06 stycznia 2016 roku.

 1. Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora (dalej ,,Komisja"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)      wyłonienie Materiałów i zakwalifikowanie ich do II etapu Konkursu,

c)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 1.  Nagroda główna oraz nagrody drugiego stopnia zostaną przyznane Uczestnikom, których Materiały internauci przyznali największą liczbę   głosów, Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy.
 2. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w mailu zgłoszeniowym.
 3. W przypadku:

a)      braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy,

b)      nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę,

c)      w przypadku niespełnienia pozostałych wymogów określonych niniejszym Regulaminem,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

V. Nagrody

29.  Nagrodami w Konkursie są:

30.  Nagroda główna - 3 (słownie: trzy) kody rabatowe o wartości 300 zł (trzysta  złotych 00/00 groszy) na zakupy w sklepie internetowym www.elfrika.pl ważne do 31 marca 2016 roku po jednym dla każdego ze Zwycięzców nagrody głównej Druga Nagroda - 7 (słownie: siedem) kodów rabatowych o wartości 100 zł (sto  złotych 00/00 groszy) na zakupy w sklepie internetowym www.elfrika.pl ważne do 31 marca 2016 roku po jednym dla każdego ze Zwycięzców drugiej nagrody.  

 1. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 2. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 3. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 4. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od ich wyłonienia przez Organizatora . 

35.  Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

 1. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
 3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
 6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

47.  Reklamacje, które wpłynęły po terminie 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

 1. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
 2. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pocztową, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje