Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „Dokończ tę historię”

      I.              Postanowienia ogólne

Reklama

1.             Organizatorem konkursu "Dokończ tę historię" (dalej: ,,Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL  Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP: 527-26-44-300 (dalej: ,,Organizator").

2.             Konkurs rozpoczyna się dnia 11 maja 2015 roku i trwa do dnia do 01 czerwca 2015 roku do godziny 21:00:00.

3.             Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kobieta.interia.pl.

4.             Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu  www.kobieta.interia.pl, z zastrzeżeniem rozdziału II. ust. 1,2 i 3.

5.             Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej: ,,Regulamin") i z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

6.             Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. kobieta.interia.pl/konkursy

  II.              Uczestnicy Konkursu

1.             Uczestnikiem Konkursu (dalej: ,,Uczestnik") może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.             W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.             Uczestnikiem Konkursu nie może być osoba profesjonalnie wykonująca zawód dziennikarza (redaktora, felietonisty) lub współpracująca w tym zakresie z podmiotami medialnymi (prasa, radio, telewizja, Internet), jak również pisarza i dramaturga.

4.             Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

5.             Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

III.               Zasady Konkursu

1.             Zgłoszenie  uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez wysłanie zadania konkursowego w wiadomości e-mail na adres:   kobieta_konkurs@firma.interia.pl. W temacie wiadomości e-mail Uczestnik powinien wpisać: "zgłoszenie do konkursu "Dokończ tę historię". W treści, oprócz zadania konkursowego, Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć informacje wskazane w ust. 6 pkt. 3 niniejszego rozdziału.

 

2.             Zadaniem Uczestników Konkursu jest napisanie pracy literackiej w formie opowiadania (dalej ,,Materiał"). na temat losów jednej z osób przedstawionych na Stronie Konkursowej.

3.             Do Konkursu przyjmowane są tylko Materiały, które nie były wcześniej publikowane.

4.             Materiał nie powinien przekraczać 8500 znaków ze spacjami.

5.             Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden Materiał i wziąć udział w Konkursie tylko raz.

6.             Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1)      stworzenie i przesłanie Materiału na adres e-mail: kobieta_konkurs@firma.interia.pl w terminie do 01 czerwca  2015 roku do godziny 21.00,  

2)      wskazanie w powyższej wiadomości e-mail danych osobowych Uczestnika: imienia i  nazwiska, adresu  zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru telefonu,

3)      zawarcie w powyższej wiadomości e-mail oświadczenia o treści:

"Oświadczam, że:

1)      zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem: http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-regulamin-konkursu-dokoncz-te-historie i akceptuję jego postanowienia,

2)      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków związanych z Konkursem,

3)      udzielam Organizatorowi licencji do Materiału na warunkach wskazanych w Regulaminie Konkursu".

7.             Przesyłając Materiał i akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że:

1)      posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału i na tej podstawie wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl,

2)      udziela wyłącznej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:

a)      utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w każdym zakresie i w każdy sposób, w tym w szczególności w sposób niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych, zwielokrotniania i rozpowszechniania techniką cyfrową w tym w formie zapisu na nośnikach informacji (dyskietki, CD-ROM, DVD, Blu-ray, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne itp.), przez zapisywanie każdą dostępną techniką zapisu komputerowego na wszystkich innych rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także w jakikolwiek inny możliwy sposób, niezbędny dla udostępniania w sieciach teleinformatycznych,

b)      wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, wprowadzanie do pamięci komputera i/lub serwera oraz do sieci multimedialnych, w tym do Internetu, Intranetu innych sieci komputerowych,

c)      w zakresie rozpowszechniania Materiału - publiczne, dokonywane dowolną techniką: wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie,

d)     wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy powstałych z choćby częściowego utrwalenia przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, ich użyczenie lub najem oraz każda inna forma prawna obrotu, w tym jako oznaczenie przedsiębiorstwa, towaru lub usługi, również we wszelkich materiałach marketingowych i reklamowych,

e)      publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

f)       nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,

g)      inne publiczne rozpowszechnianie w całości lub w części w inny dowolny sposób, w szczególności, ale nie wyłącznie, w sieciach teleinformatycznych,

h)      opracowywanie, w tym tłumaczenie,  modyfikowanie, dokonywanie przeróbek i zmian, łączenie z innymi utworami i użycie w innych utworach.

8.             Uczestnik Konkursu oświadcza, iż znana mu jest okoliczność, że z tytułu udzielenia licencji nie nabywa jakichkolwiek praw do wynagrodzenia.

9.             Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

10.         Organizator oświadcza a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

11.         W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika, traci on prawo do nagrody a otrzymaną już nagrodę zobowiązany jest zwrócić na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o dyskwalifikacji.

12.         Organizator zastrzega sobie także prawo do dyskwalifikacji Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

IV.               Wybór Zwycięzcy

1.             Zwycięzców (dalej: ,,Zwycięzcy") wyłoni komisja konkursowa (dalej: ,,Komisja Konkursowa") powołana w tym celu przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

2.             Zadaniem Komisji Konkursowej będzie również:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie Zwycięzców,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3.             Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców w dniu 8 czerwca 2015 roku.

4.             Dokonując wyboru Zwycięzców, Komisja Konkursowa kierować się będzie poziomem merytorycznym i językowym, sposobem ujęcia tematu oraz walorem artystycznym nadesłanych Materiałów.

5.             Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednego) Zwycięzcy nagrody głównej (dalej: ,,Nagroda Główna") oraz 9 (dziewięciu) Zwycięzców nagrody dodatkowej (dalej: ,,Nagroda Dodatkowa").

6.             Dane Zwycięzców (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.kobieta.interia.pl  w terminie do 3 dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzców.

7.             Ponadto Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem o fakcie ich wyboru w ciągu 3 dni od daty ich wyłonienia, na adres, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu.

  V.              Nagrody

1.             Nagrodami w Konkursie są:

1)      Nagroda Główna, na którą składają się:

a)      trzydniowa wycieczka do Lwowa "TYLKO WE LWOWIE", w terminie  24 - 26 lipca 2015 dla jednej osoby, w tym:

i)        transport autokarem klasy turystycznej lub mikrobusem. Transport obejmuje podróż z wybranego miasta: Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Lublin,  Krasnystaw,  Zamość, Tomaszów Lub.

i.)                  2 (dwa) noclegi w hotelu 3/4* (pokoje 2-osobowe z łazienkami),

ii.)                wyżywienie (2x śniadanie - szwedzki stół, 3x obiad),

iii.)              opiekę pilota,

iv.)              usługi polskojęzycznego przewodnika,

v.)                bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z degustacją piwa w muzeum,

vi.)              opłaty graniczne i miejscowe,

vii.)            ubezpieczenie NNW, KL,

b)      książka Magdaleny Kordel "Tajemnica bzów"

2)      Nagroda Dodatkowa - dla Zwycięzców miejsc 2-10 - książki Magdaleny Kordel "Tajemnica bzów".

2.             Ze Zwycięzcą Nagrody Głównej e-mailowo skontaktuje się przedstawiciel Organizatora w celu poinformowania o zasadach i sposobie realizacji prawa do Nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie wiadomości od Organizatora oraz zamiaru realizacji Nagrody w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości.  W przypadku braku wysłania potwierdzenia przez Zwycięzcę, Nagroda zostanie przekazana przez Komisję Konkursową kolejnemu z Uczestników, którego Materiał został przez Komisję Konkursową oceniony najwyżej.

 

3.             Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

 

4.             Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

 

5.              Zwycięzca Nagrody Głównej oraz Zwycięzcy Nagrody Dodatkowej mają prawo zrzec się prawa do przyznanej im nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 

6.             Nagrodę Dodatkową oraz nagrodę wskazaną w ust. 1 pkt. 1  lit. b niniejszego rozdziału Organizator wyśle do Zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni od daty ich wyłonienia na adres wskazany przez Zwycięzców w wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale III ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego rozdziału.

 

7.             W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia  postanowień Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do przyznanej mu nagrody oraz do tytułu Zwycięzcy Konkursu, a nagroda zostanie przekazana przez Komisję Konkursową.

 

 VI.            Dane osobowe

 

1.             Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.

2.             Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.             Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora                        o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia Zwycięzcy  i/lub wręczenia nagród.

4.             Organizator oświadcza, że nie będzie przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

5.             Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.

6.             Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

VI.               Reklamacje

1.             Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia ostatniego ze zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do odpowiedniego Organizatora).

2.           Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3.             Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres któregokolwiek z Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

4.             Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.             Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

6.             Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VII.               Postanowienia końcowe

1.             Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jak również po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające dyskwalifikację. Dyskwalifikacji podlegają osoby:

 

1)      naruszające prawa autorskie bądź inne prawa osób trzecich,

2)      niespełniające wymogów wskazanych w Regulaminie,

3)      których Materiał zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, karalne lub naruszające prawa osób trzecich, w tym Organizatora,

4)      które nie podadzą swojego adresu zamieszkania lub podadzą dane osobowe nieprawdziwe lub niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

 

2.             Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Materiał przesłany przez zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie są poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku, gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu zwycięzców Konkursu, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody.

3.             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Uczestnicy przesyłają Materiały, jak również, za pośrednictwem, której Organizatorzy kontaktują się z Uczestnikiem.

4.             GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. oświadcza, że jest właścicielem i administratorem portalu www.interia.pl

5.             Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.             Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

7.             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.

 Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje