Regulamin konkursu "Stylowa mama, stylowa córka"


I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu "Stylowa mama, stylowa córka" (dalej "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie,
  Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Fundatorem Nagrody Głównej, Nagród Drugiego Stopnia oraz Nagród dla Oceniających jest C&A Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS =-43996, NIP 521 - 31 - 15 - 936 , zwana dalej "Fundatorem".
 3. Fundatorem Nagrody dodatkowej jest Organizator.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 04 listopada 2013 r. o godzinie 11:00 i trwa do dnia 06 grudnia 2013 r. do godziny 23:59:59. Przy czym zgłoszenia do I etapu konkursu będą zbierane od 04.11.2013 r. do 13.11.2013 r. natomiast głosowanie w II etapie konkursu odbędzie się w dniach od 25.11.2013 r. do 4.12.2013 r.
 5. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Informacje na temat Konkursu oraz regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-konkurs-stylowa-mama-i-corka,nId,1063633
 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin") oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo wykonają określone w  rozdziale III punkt 13 oraz rozdziale IV punkt 26 Regulaminu czynności, a przesłane przez nie materiały Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

 

II. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 10 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 2. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
  z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1)      I etap Konkursu odbędzie się w dniach od 04.11. 2013 r. do 13.11.2013 r., polegać będzie na wyłonieniu 3 (trzech) par mama - córka (dalej: "Teamy Konkursowe"), spośród tych osób, które nadeślą odpowiedzi na zadanie konkursowe opisane w pkt 13 poniżej,

2)      II etap Konkursu odbędzie się w dniach  od 25.11.2013 r. do 4.12.2013 r. i polegać będzie na wyłonieniu jednego zwycięskiego Teamu Konkursowego, który zbierze najwięcej głosów użytkowników portalu INTERIA.PL (www.interia.pl) podczas głosowania na galerie Teamów Konkursowych za pośrednictwem strony konkursowej. Zwycięski Team Konkursowy w dniu 11 grudnia 2013 r. zostanie zaproszony do Warszawy na stylizację i sesję zdjęciową, która zostanie opublikowana w magazynie SHOW.

 

III. Zasady I etapu Konkursu

 

13.   Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonać zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu na adres mailowy kobieta_konkurs@firma.interia.pl :

a)      odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego to właśnie WY jesteście najbardziej stylowym duetem mama-córka w Polsce?",

b)      przesłaniu dowolnej ilości zdjęć (jedno zdjęcie bądź więcej) przedstawiających Uczestniczki Konkursu - mamy  i córki,  zdjęcia mogą przedstawiać łącznie mamę i córkę bądź mogą przedstawiać osobno postać mamy i córki, z tym zastrzeżeniem, ze w Konkursie biorą udział zgłoszenia zawierające zdjęcie (zdjęcia) i mamy i córki (odpowiedź i przesłane zdjęcie zwana jest  dalej "Materiałem"),

c)       Zdjęcia powinny zostać przesłane przez Uczestników w formacie .jpg lub .png

d)      wskazanie danych osobowych Uczestniczek Konkursu w postaci imienia i nazwiska obu Uczestniczek, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu.

14.    Przesyłając Materiał Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)       wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

b)       wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska, zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata Konkursu,

c)       wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w mailu zgłoszeniowym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.

 1. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 13 i 14 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłany przez niego Materiał nie będzie brany pod uwagę przy wyłanianiu laureatów konkursu.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę,
  2. W przypadku dokonania przez tego samego Uczestnika zgłoszenia do Konkursu zawierającego ten sam Materiał, zgłoszenie nie zostanie uwzględnione. 

17.   Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 3 (słownie: trzy) Teamy Konkursowe, które wezmą udział w II etapie Konkursu. Dokonując wyboru Teamów Konkursowych, Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość materiałów nadesłanych przez Uczestników.

18.   W przypadku, gdy córka jest osobą niepełnoletnią warunkiem koniecznym zakwalifikowania się Uczestników do II etapu Konkursu będzie przesłanie do organizatora pisemnej zgody na udostępnianie wizerunku osoby niepełnoletniej (córki) podpisanej wyłącznie przez oboje rodziców, w portalu www.interia.pl oraz na łamach magazynu SHOW, zgodnie z treścią przysłanego przez Organizatora wzoru oświadczenia. Zgoda obojga rodziców powinna być przesłana do Organizatora w formie skanu drogą emailową bądź drogą pisemną za pośrednictwem poczty polskiej bądź poczty kurierskiej w terminie do dnia 18.12.2013 r.

19.   Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej do dnia 18.11.2013 r.

20.   Uczestniczki wybrane do Teamów Konkursowych przez Komisję Konkursową otrzymają od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do II etapu Konkursu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail za pomocą, którego został przesłany Materiał.

21.   Trzy wytypowane przez Komisję Konkursową Teamy konkursowe zostaną zaproszone do dowolnie wybranego przez  Teamy konkursowe sklepu C&A na stylizacje i sesje zdjęciowe. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Teamów Konkursowych do sklepu C&A celem odbycia stylizacji i sesji zdjęciowych.

Podczas sesji zdjęciowej Teamy Konkursowe przygotują swoje propozycje dwóch stylizacji: oficjalnej i swobodnej, a zdjęcia z sesji zdjęciowych zostaną zamieszczone w portalu www.interia.pl na stronie: http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-konkurs-stylowa-mama-i-corka,nId,1063633 .

 

IV Zasady II etapu Konkursu

 

 1. II etap Konkursu trwa od dnia 25.11.2013 r. od godziny 00:00 do dnia 04.12.2013 r. do godziny 23:59:59.
 2. II Etap konkursu będzie polegał na ocenie przez użytkowników portalu Interia.pl przygotowanych zdjęć i zaproponowanych w nich stylizacji przez Teamy konkursowe podczas sesji zdjęciowej.
 3. Stylizacje konkursowe Teamów konkursowych zostaną opublikowane na stronie http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-konkurs-stylowa-mama-i-corka,nId,1063633
 4. Użytkownicy portalu Interia.pl (zwani dalej Oceniającymi) będą mogli oddawać głosy na Stylizacje konkursowe za pomocą strony http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-konkurs-stylowa-mama-i-corka,nId,1063633

26.   Zadaniem Oceniających jest:

a)      Oddać głos na galerię zdjęć jednego z Trzech Teamów konkursowych, które będą dostępne na Stronie Konkursowej, tj. http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-konkurs-stylowa-mama-i-corka,nId,1063633, oraz:

b)       wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Uzasadnij dlaczego uważasz, że właśnie ten Team Konkursowy zasługuje na wygraną?" (zwaną dalej "Odpowiedzią"), za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;

 • wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;
 • wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Oceniającemu Nagrody dla Oceniających,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Oceniającego w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.
 1. Niewykonanie przez Oceniającego któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 26 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego Odpowiedź nie będzie brana pod uwagę.
 2. Każdy Oceniający może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku dokonania przez tego samego Oceniającego ponownego zgłoszenia do Konkursu, zgłoszenie nie zostanie uwzględnione. 

29.   Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi nadesłanych przez Oceniających i wybierze 10 (słownie: dziesięciu), Laureatów, którzy otrzymają Nagrody dla Oceniających. Dokonując wyboru, Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Odpowiedzi nadesłanych przez Oceniających.

30.   Informacja o uzyskaniu Nagrody dla Oceniających zostanie opublikowana na stronie konkursowej.

31.   Oceniający otrzymają od Organizatora powiadomienie o wygranej. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika bądź Oceniającego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 

V Zasady wspólne dla obydwu etapów

 

 1. Przesyłając Materiał i Odpowiedź i akceptując Regulamin Konkursu, w zakresie,
  w jakim stanowią one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu i Oceniający oświadcza, że:

a.     posiada pełnię praw autorskich do Materiału bądź Odpowiedzi oraz, że tym samym wyraża zgodę na ich publikację w portalu www.interia.pl i ich udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl,

  1. Materiał bądź Odpowiedź nie naruszają praw osób trzecich,
  2. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, bezpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału bądź Odpowiedzi przez Organizatora
   na następujących polach eksploatacji:

·         zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału i Odpowiedzi, wprowadzania ich do pamięci komputera,

·         wprowadzania Materiału i Odpowiedzi do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

·         w zakresie rozpowszechniania Materiału bądź Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału i odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

 1. Ponadto Uczestnik i Oceniający wyrażają zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Materiału bądź Odpowiedzi, poprzez dokonywanie zmian, w szczególności poprawek, skrótów itp. oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań pod imieniem i nazwiskiem Uczestnika bądź Oceniającego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 3. Organizator oświadczają, że:

a.              w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację Materiału lub Odpowiedzi, Organizator zastrzegają sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi oraz dyskwalifikacji Uczestnika lub Oceniającego,

b.             zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu lub Oceniających Materiału i Odpowiedzi oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

 1. Z tytułu powyższych oświadczeń, Uczestnik i Oceniający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich,  a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami    lub żądaniami w stosunku do Organizatora, dotyczącymi przesłanej Odpowiedzi lub Materiału, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

 

 

VI. Rozwiązanie Konkursu

 

 1. Wyłonienie 3 (trzech) Teamów Konkursowych nastąpi dnia 18 listopada 2013 r.
 2. Na podstawie oddanych przez Oceniających głosów, Komisja Konkursowa przyzna 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną dla jednego z trzech Teamów Konkursowych  (na którą składa się również Nagroda dodatkowa), 2 (słownie: dwie) Nagrody Drugiego stopnia.

39.   Wyłonienie Laureata Nagrody Głównej i Laureatów Nagród Drugiego Stopnia oraz Laureatów Nagrody dla Oceniających nastąpi 06 grudnia 2013 r., 

40.   Nagrodę Główną otrzyma Team Konkursowy z największą liczbą głosów oddanych przez Oceniających.

41.   Spośród wszystkich Odpowiedzi nadesłanych przez Oceniających w ramach II etapu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 10 (słownie: dziesięciu) Oceniających (zwanych dalej "Laureatami Nagrody dla Oceniających"), których Odpowiedzi zostaną ocenione, jako najlepsze - przyznając im Nagrodę dla Oceniających, o której mowa w punkcie 48 c) Regulaminu.

42.   Wyłonienie Laureatów Nagród dla Oceniających nastąpi 06 grudnia 2013 r.

43.               Wyłonienia Laureatów wskazanych w pkt. 37 oraz pkt. 41 Regulaminu, dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.

44.   Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a.      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie Teamów Konkursowych

c.       wyłonienie Laureatów Nagród,

d.      stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

e.      rozpatrywanie reklamacji.

45.   Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu czterech dni roboczych od daty wyłonienia.

46.   O przyznaniu nagrody każdy z Laureatów Konkursu zostanie powiadomiony e-mailem w ciągu trzech dni od daty wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym lub mailu zgłoszeniowym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru.

 1. W przypadku:

a.       nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureatów, lub

b.      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata Konkursu postanowień Regulaminu,

Laureat Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 17 oraz 29 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Laureatów spośród pozostałych Odpowiedzi lub Materiałów i przyzna mu tę nagrodę.

 

 

VII. Nagrody

 

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagroda Główna składająca się z:

- Nagrody Głównej pieniężnej o wartości 2000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych) oraz Nagrody dodatkowej w wysokości 222 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote), 

- udziału w sesji zdjęciowej, która zostanie opublikowana w magazynie SHOW.

  1.  Nagroda Drugiego stopnia - 2 (słowie: dwa) vouchery po jednym dla każdego z Teamów Konkursowych będących laureatami Nagrody Drugiego stopnia, o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto każdy, do realizacji w dowolnie wybranym sklepie C&A (lista sklepów znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.c-and-a.com/pl/pl/corporate/fashion/sklepy,
  2. Nagrody dla Oceniających - 10 (słownie: dziesięć) voucherów o wartości 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), na zakupy w dowolnie wybranym sklepie C&A, (lista sklepów znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.c-and-a.com/pl/pl/corporate/fashion/sklepy)

 1. Nagroda dodatkowa, o której mowa w pkt. 48 a. Regulaminu nie zostanie wydana Laureatowi Konkursu, lecz przekazana przez Fundatora Nagrody dodatkowej jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 11,11 % całkowitej wartości nagrody. Fundator Nagrody dodatkowej wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że w razie zdobycia Nagrody Głównej, zgłosi się wraz z córką na sesję zdjęciową do magazynu SHOW, która będzie mieć miejsce w Warszawie. Sesja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2013 r. Koszt dojazdu do Warszawy   pokrywa Uczestnik konkursu. Fundator zapewni Laureatkom Nagrody Głównej nocleg w hotel w dniu poprzedzającym sesję, tj. 10.12
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią Nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w pkt. 9, 10, 13, 26 Nagrody przepadają na rzecz innych Uczestników Konkursu, którzy odpowiednio uzyskali najlepszą ocenę Komisji Konkursowej.
 4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny w przypadku nagrody niepieniężnej.
 5. Laureat Konkursu nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Laureat Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 6. Laureat Konkursu jest zobowiązany w ciągu 7 dni od otrzymania e-mailem informacji o przyznaniu nagrody, przesłać informację zwrotną drogą emailową obejmującą:
  1. Adres zamieszkania, na znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda - warunek konieczny.

 7. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego, zgodnie z pkt 13 i 26 powyżej dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 8. Nagrody zostaną wysłane do Laureata Konkursu w ciągu 14 dni od dnia jego wyłonienia w Konkursie pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata w informacji, o której mowa w pkt. pkt 13 i 26 znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym część Nagrody w postaci sumy pieniężnej zostanie przekazana na wskazany przez Zwycięzcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora numeru rachunku bankowego Laureata Konkursu, przesłanego drogą emailową.
 9. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody niepieniężnej. Wysyłka nagród niepieniężnych po stronie Organizatora.

 

 

VIII. Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator - GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
 2. Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie http://kobieta.interia.pl/konkursy/news-konkurs-stylowa-mama-i-corka,nId,1063633
 3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora  o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

 

IX. Reklamacje

 

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do odpowiedniego Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania przez odpowiedniego Organizatora.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

X.  Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator, w porozumieniu z Komisją Konkursową, jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jak również po jego zakończeniu, w przypadku uznania, iż wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające dyskwalifikację. Dyskwalifikacji podlegają osoby:
  1. niespełniające wymogów wskazanych w rozdziale II oraz III Regulaminu,
  2. których Odpowiedź bądź Materiał zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, karalne lub naruszające prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  3. które nie podadzą swojego adresu zamieszkania zgodnie pkt.13 i 26 Regulaminu.

 1. Dyskwalifikacja Uczestnika Konkursu oznacza, iż Uczestnik Konkursu jest traktowany tak, jakby nie uczestniczył w Konkursie, w szczególności Materiał bądź Odpowiedź przesłane przez zdyskwalifikowanego Uczestnika Konkursu nie są poddawane głosowaniu i ocenie Komisji Konkursowej, a w przypadku, gdy dyskwalifikacja ma miejsce po wyłonieniu Laureatów Konkursu, Organizator jest uprawniony do żądania zwrotu na jego rzecz wydanej Nagrody, a zdyskwalifikowany Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zwrotu wydanej uprzednio na jego rzecz Nagrody - na wezwanie Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni od daty wezwania.
 2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a.       stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b.      niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.


Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje