Reklama

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Pasion de Buena Vista" (dalej: "Konkurs") GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o.  sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 4 kwietnia 2012 roku do 9 kwietnia 2012 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kobieta.interia.pl

Reklama

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.interia.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

8. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kobieta.interia.pl

III. Zasady Konkursu

9. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co urzekło cię w kubańskiej muzyce.

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. przesłanie na adres mailowy konkurs-kobieta@firma.interia.pl, odpowiedzi na pytanie konkursowe, wskazane w pkt. 9 powyżej (dalej: Materiał)-

b. wskazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu,

11. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

12. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

13. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

14. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców

15. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi dnia 10 kwietnia 2012 roku do godziny 23:59:59. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

16. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 3 (trzy) jej zdaniem najlepszych. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy tez element humorystyczny.

17. Osoby zwycięzców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana na stronach serwisu kobieta.interia.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.

18. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową.

V. Nagrody

19. Nagrodami w konkursie są 3 (trzy) podwójne zaproszenia na show Pasion de Buena Vista, który odbędzie się  11 kwietnia w Sali Kongresowej w Warszawie po jednym zaproszeniu dla każdego wybranego Laureata. Nagroda nie obejmuje kosztów dojazdu i powrotu Laureata do miejsca zamieszkania, zakwaterowania i żadnych dodatkowych świadczeń.

20. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 5, 6., rozdz. III ust. 10 i ust. 11, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

21. Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

23. Zwycięzcy Konkursu otrzymają na adresy mailowe podane w zgłoszeniu informację o sposobie odbioru zaproszeń opisanych w pkt. 19 powyżej tj. hasło, adres miejsca i godzin w których zaproszenia można będzie odebrać.  

24. Laureaci zobowiązani są do skwitowania odbioru Nagród.

25. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do producentów..

VI. Dane osobowe

27. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

28. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

29. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie WWW.kobieta.interia.p l w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 1 dnia od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

30. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

31. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

33. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

34. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

35. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

36. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

37. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

38. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

40. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

 


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy