Emerycie, zobacz, ile zyskasz na Niskich Podatkach

Seniorzy mają w wakacje jeden więcej powód do zadowolenia. Wprowadzony w zeszłym miesiącu pakiet Niskich Podatków oznacza dla nich wiele korzyści. Główną zmianą jest obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., której podlegają także emerytury. Nie mniej ważną rzeczą jest utrzymanie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych czy wprowadzenie nowych ulg podatkowych. Sprawdź, jakie benefity kryje lipcowa reforma podatkowa.

Materiały informacyjne Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej

Niskie Podatki to pakiet nowych rozwiązań, który wszedł w życie 1 lipca 2022 roku.

Wprowadzone zmiany są korzystne dla blisko 13 milionów Polaków i obejmują wszystkie grupy społeczne. Ponieważ zmiany wprowadzane są w trakcie roku podatkowego, nikt na nich nie straci - w stosunku do obowiązujących wcześniej regulacji.

Ministerstwo Finansów szacuje, że łącznie polscy podatnicy oszczędzą na reformie około 15 miliardów złotych! Część z tych oszczędności trafi również do emerytów. Ustawodawca zdecydował się na wsparcie tej grupy ze względu na zwiększające się obciążenia związane z inflacją i rosnącymi kosztami życia.

O co dokładnie chodzi w Niskich Podatkach?

Celem lipcowej reformy, w skrócie, było uproszczenie i ustabilizowanie systemu podatkowego w Polsce. Autorom zależało również na tym, by system ten stał się bardziej progresywny, czyli aby osoby o niższym dochodzie odprowadzały proporcjonalnie mniejszą jego część na podatek dochodowy niż ci, zarabiający więcej.

Niskie Podatki w praktyce to wiele zmian, nowych rozwiązań i ulg. Poniżej najważniejsze z nich:

 • obniżka podatku dochodowego PIT z 17 proc. do 12 proc.
 • utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych
 • utrzymanie progu podatkowego na poziomie 120 tysięcy złotych
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej i mechanizmu "rolowania" zaliczek
 • możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy wybrali uproszczone formy opodatkowania
 • możliwość powrotu na skalę podatkową przez przedsiębiorców
 • preferencyjne rozliczenie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci
 • nowe preferencje prorodzinne
 • zwiększenie odpisów na organizacje pożytku publicznego do 1,5 proc.

Co dobrego dla emerytów?

Jedną z grup, która na pewno zyska na Niskich Podatkach są emeryci. Dlaczego? Przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszy to utrzymanie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy miesięcznej emeryturze do 2500 złotych, polscy emeryci nie odprowadzą ani złotówki podatku.

Oszczędzą przy tym sporo czasu, bo tak wysoka kwota wolna powoduje, że obniżą swój podatek bez konieczności stosowania innych ulg, które w praktyce wymagają skomplikowanych obliczeń lub podjęcia konkretnych działań.

Drugi powód to obniżka podatku dochodowego z 17 proc. do 12 proc. Ta zmiana jest korzystna dla emerytów pobierających świadczenia powyżej 2500 złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że przeciętne świadczenie emerytalne w marcu 2022 roku wynosiło 2545 złotych brutto, taka sytuacja będzie dotyczyć wielu osób.

ZUS szacuje, że na zmianach PIT od lipca br. zyska ponad 3 milionów seniorów, a przeciętna korzyść wyniesie rocznie około 726 złotych.

ILE ZYSKAJĄ EMERYCI NA USTAWOWYCH ZMIANACH W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2021

Emeryt otrzymujący świadczenie na poziomie 3500 złotych miesięcznie, oszczędzi łącznie na zmianach podatkowych 1920 złotych w porównaniu do 2021 roku. Emeryt otrzymujący świadczenie w wysokości 5000 złotych miesięcznie, zyska na zmianach podatkowych 1425 złotych w porównaniu do 2021 roku.

To jednak nie koniec pozytywnych zmian dla emerytów...

Ulga dla pracujących seniorów (PIT 0)

Oprócz obniżki PIT do 12 proc. oraz utrzymania wysokiej kwoty wolnej od podatku, lipcowa reforma przynosi jeszcze jedną korzyść. Chodzi o tzw. PIT-0 dla seniora, czyli zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z pracy pobieranych przez osoby aktywne zawodowo.

W skrócie, pracujący emeryci, którzy tymczasowo zrezygnują z pobierania emerytury lub renty rodzinnej, przestaną płacić PIT od przychodów z pracy zarobkowej do kwoty 85 528 złotych rocznie. Lipcowa reforma utrzymała tę preferencję.

Od początku roku korzystają z niej osoby w powszechnym wieku emerytalnym (kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni w wieku powyżej 65 lat). Warunkiem jest niepobieranie - pomimo nabycia uprawnień - poniższych świadczeń:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Dodatkowym warunkiem jest płacenie składek ZUS od przychodów uzyskiwanych w ramach kontynuowania zatrudnienia. Ulga obejmuje przychody z etatu, umowy zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz z działalności gospodarczej, innej niż na karcie podatkowej.

Pamiętajmy, że ulga dla pracujących seniorów nie ma zastosowania do wszystkich przychodów. Są to: zasiłki z ubezpieczenia społecznego (z wyjątkiem macierzyńskiego), przychody z umowy o dzieło, praw autorskich, przychody podlegające zryczałtowanemu opodatkowaniu oraz przychody zwolnione z podatku dochodowego (np. diety, zapomogi).

Ważne!

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 złotych. Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych. Przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają̨ ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Rozszerzenie zwolnienia dla przychodów od byłych zakładów pracy

W lipcowej reformie rozszerzono także zakres zwolnienia, z którego korzystają emeryci i renciści otrzymujący świadczenia od byłych pracodawców lub związków zawodowych.

Od lipca grono podatników korzystających z tego zwolnienia rozszerzono o osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a limit zwolnienia podwyższono z 3 tysięcy złotych do 4,5 tysiąca złotych.

Lepsze warunki dla jednoczesnego pobierania emerytury i pracy

Pakiet Niskie Podatki wprowadza również korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej od podatku. Zaczną one obowiązywać od przyszłego roku, przynosząc udogodnienia dla osób mających kilka różnych źródeł dochodu jednocześnie, m.in. łączących pracę zarobkową z emeryturą.

Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy Ci będą mogli w większym zakresie wykorzystać kwotę wolną już na etapie zaliczek na podatek. Dotyczy to w szczególności osób, które od żadnego płatnika nie otrzymują świadczenia w wysokości wyższej od 2,5 tysiąca złotych.

Jak nowe zasady mogą wyglądać w praktyce?

1. Emerytura + umowa o pracę

Przykład: Pan Tadeusz jest emerytem i dorabia do niej na umowie o pracę. Chciałby podzielić kwotę̨ zmniejszającą podatek (efektem jej stosowania jest kwota wolna od podatku) na tych dwóch płatników. Jak ma to zrobić?

Odpowiedź: Organ rentowy (ZUS) stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek
(3600 zł rocznie/300 miesięcznie) z mocy ustawy. Aby ustanowić podział tej kwoty na dwóch płatników, Pan Tadeusz musi złożyć organowi rentowemu oświadczenie, wskazując w nim uprawnienie do pomniejszenia zaliczki o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). Oświadczenie to, ZUS zastosuje najpóźniej od drugiego miesiąca po miesiącu otrzymania oświadczenia. Pracodawcy stosują̨ pomniejszenie tylko na wniosek pracownika. Zatem Pan Tadeusz może złożyć pracodawcy oświadczenie, we wskazanej przez niego formie, w którym upoważni tego płatnika do pomniejszenia zaliczki o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). Złożone oświadczenie pracodawca musi uwzględnić najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu.

Większe odpisy dla organizacji pożytku publicznego (OPP)

Kolejną zmianą wartą zwrócenia uwagi, są nowe przepisy dotyczące OPP. Wraz z lipcową reformą ustawodawca zdecydował się na rozwiązania gwarantujące więcej środków dla tych instytucji. Dzięki zmianom, OPP będą miały większy udział w podatku PIT. Już w rozliczeniu rocznym za 2022 rok będziemy mogli przekazać wybranej OPP aż 1,5 proc. podatku zamiast dotychczasowego 1 procenta.

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu ‘Niskie Podatki’ zawsze można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/

Materiały informacyjne Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej

 Strona główna INTERIA.PL

Polecamy