Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU „Twoje sposoby pielęgnacji skóry”

IPostanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs "Twoje sposoby pielęgnacji skóry" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem

2. Fundatorem nagród jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: 80-298 GDAŃSK, ul. Jesienna 9, NIP: 584-020-11-86, REGON: 008102970,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod numerem KRS: 0000021573.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.10.2018 r. i trwa do dnia 6.11.2018 r. do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://kobieta.interia.pl/raporty/raport-pielegnacja-dla-ciebie/konkurs (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Zleceniodawcy lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Przedmiotem Konkursu jest wybór przez Organizatora, spośród wszystkich zgłoszeń 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 lit. b Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową spośród wszystkich przesłanych (zwani dalej: "Laureatami").

8. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w Regulaminie.

II. Zasady Konkursu

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Laureata może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej: ,,Komisją Konkursową").

11. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

a. Wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, tj. https://kobieta.interia.pl/raporty/raport-pielegnacja-dla-ciebie/konkurs  poprzez podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

b. Odpowiedź na pytanie konkursowego, które brzmi:

"Jakie są Twoje sprawdzone sposoby na pielęgnację skóry i dbanie o jej zdrowy wygląd"

i przesłanie do Organizatora odpowiedzi (zwanej dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

c. Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

12. Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków wskazanych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z udziału w Konkursie i traktowane równoznacznie jakby nie zgłaszał w nim udziału.

13. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 50 (słownie: pięćdziesięciu) Laureatów.

14. Dokonując wyboru Laureatów Komisja Konkursowa będzie oceniać pomysłowość oraz sposób ujęcia tematu.

15. Nagrody dla Laureatów dostarcza Organizator na adresy Uczestników znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a.  udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

(i)  zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

(ii) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iii) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(iv) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(v) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

c. udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata,

d. jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

e. przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

f.  nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, która uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu,

g. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału.

III. Rozwiązanie Konkursu

17. Wyłonienie Laureatów nastąpi dnia 13.11.2018 r.

18. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z rozdziałem II ust. 10.

19. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie Laureatów,

c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20. Informacje o osobach Laureatów, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej do 16.11.2018 r.

21. O przyznaniu  nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem adresu e-mail do  16.11.2018 r. , na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

22. W przypadku nieodebrania przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata, braku możliwości skontaktowania się z Laureatem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez Laureata postanowień Regulaminu, nagroda przepada na rzecz Organizatora, a Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Laureata Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

IV. Nagrody

23. Nagrodami w Konkursie dla Laureatów jest:

50 (słownie: pięćdziesiąt) zestawów kosmetyków Ziaja, po jednym dla każdego z laureatów, w skład których wchodzą:

a. Rozświetlający krem na dzień SPF 15 głęboko nawadniający

b. Kolagenowy krem na noc wygładzający zmarszczki

c. Serum multinawilżające booster anti-age wygładza zmarszczki

d. Hydrożelowa maska do twarzy i ciała głęboko nawadniająca łagodzi podrażnienia

e. Nawilżająca mgiełka zapachowa do twarzy i ciała

f. Glicerynowe mydło do ciała pod prysznic i do kąpieli

g.Olejowy peeling do ciała z kruszonymi muszlami

h. Rozświetlający balsam do ciała intensywnie nawilżający

i. Morski szampon do włosów nawilżający

o wartości  80,10 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych dziesięć groszy).

24. Laureat Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody określonej w ust. 23 powyżej.

25. Organizator roześle nagrody rzeczowe za pośrednictwem poczty kurierskiej, na adres zamieszkania Laureata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w formularzu rejestracyjnym, w terminie 14 dni od daty publikacji na Stronie Konkursowej listy Laureatów.

26. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

27. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

28. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

29. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

30. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów, publikacji listy Laureatów oraz rozpatrywania reklamacji.

31.Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

32.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

33.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

34. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Laureatów, zostaną poddane anonimizacji.

35. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od dnia opublikowania listy Laureatów Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

36. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w komparycji niniejszego Regulaminu z dopiskiem "Konkurs Twoje sposoby pielęgnacji skóry". Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pośrednictwem poczty, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

37. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

38. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

39. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

40. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

materiały promocyjne

Reklama