Reklama

Reklama

Wzór pozwu o separację

Warszawa, 24 sierpnia 2005 r.

Do
Sądu Okręgowego
w Warszawie
I Wydział Cywilny

Powód: Anna Krukowska, pielęgniarka,
zam. w Warszawie 00-001, ul. Tamka 140 m. 17

Pozwany: Zenon Krukowski, kierowca,
zam. w Warszawie 00-003, ul. Zamkowa 71 m. 10

Pozew o separację

Wnoszę o:

1) orzeczenie separacji małżeństwa powódki Anny Krukowskiej z pozwanym Zenonem Krukowskim, zawartego 20 października 2001 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie, nr aktu małżeństwa V/2849/01, bez orzekania o winie,

Reklama

2) powierzenie powódce Annie Krukowskiej wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron - córką Urszulą, urodzoną 17 listopada 2002 r. w Warszawie,

3) zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowywania córki w wysokości 600 (słownie: sześćset) zł miesięcznie,

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Ponadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadka Magdalenę Nowak, zam. w Warszawie 00-800, ul. Marynarzy 18 m. 22.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie - 20 października 2001 r.

Dowód: akt małżeństwa.

Z tego małżeństwa 17 listopada 2002 r. urodziła się córka - Urszula.

Początkowo pożycie stron układało się dobrze. Po urodzeniu się córki powód zaczął coraz częściej nadużywać alkoholu i wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem jego agresja pod wpływem alkoholu zaczęła się coraz bardziej wzmagać.

Dowód: przesłuchanie stron, zeznanie świadka Magdaleny Nowak.

Rozdźwięk w małżeństwie stron coraz bardziej się pogłębiał, a perswazje powódki, aby leczył się z uzależnienia alkoholowego, nie odnosiły skutku. W tej sytuacji nastąpił między stronami trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Powódka pracuje w szpitalu i zarabia ok. 900 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach.

Pozwany jest zatrudniony jako kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Przewozowym i zarabia ok. 4000 zł miesięcznie.

Dowód: zaświadczenie o zarobkach.

Strony nie posiadają żadnego majątku, nie zawierały też ze sobą umowy małżeńskiej. Względy słuszności przemawiają, aby pozwany płacił na utrzymanie córki alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie. Skoro pozwany nie interesuje się córką, a jego kontakty z dzieckiem są sporadyczne, wniosek o powierzenie powódce dziecka jest w pełni uzasadniony.

Anna Kruk
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1) odpis skrócony aktu małżeństwa,
2) odpis skrócony aktu urodzenia,
3) zaświadczenia o zarobkach,
4) odpis pozwu i załączników.

Gazeta Prawna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje