Reklama

Reklama

Regulamin Ezoterycznych Serwisów IVR

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usługi polegającej na prowadzeniu rozmowy telefonicznej (zwanej dalej "Usługą").

2. Organizatorem jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373626 (zwana dalej "Organizatorem").

3. Organizator jest wydawcą czasopism kolorowych, w tym m.in.: Tina, Relaks, Chwila dla Ciebie, Twoje Imperium, Życie na Gorąco, Rewia, Świat&Ludzie, Takie jest życie, Na Żywo, Kobieta i Życie, Świat Kobiety, Olivia, Naj, Show, Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko, Wiem, Tele Tydzień, Tele Świat, Kurier TV, Super TV, To&Owo, Tele Max, TV 14, Świat Seriali, CD Action, PC Format, Motor, Auto Moto (zwanych dalej "Czasopismami").

Reklama

4. Usługa jest oferowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

6. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Z Usługi mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej oraz uprawnione do użytkowania telefonu stacjonarnego.

II. Korzystanie z Usługi

1. W celu skorzystania z Usługi należy zadzwonić pod numer/numery telefonu/nów wskazany/e w materiałach promocyjnych publikowanych w Czasopismach oraz na stronie astrodoradca.pl.

2. Koszt połączenia z numerem, pod którym Użytkownik może skorzystać z Usługi będzie każdorazowo wskazany w materiałach promocyjnych publikowanych w Czasopismach oraz na stronie astrodoradca.pl.

3. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy z osobą odpowiadającą na pytania o charakterze ezoterycznym.

4. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytania wróżkom lub ich asystentkom, które postarają się na nie odpowiedzieć.

5. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.

6. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych mogących go zidentyfikować; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

7. Użytkownik ma prawo w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.

II. Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym) oraz dla użytkowników telefonów stacjonarnych. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

   • treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
   • korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
   • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
   • ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,
   • błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej,
   • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.

4. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne zastosowanie się do nich przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.

5. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Organizatora tj. Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, z dopiskiem "Serwis ezoteryczny - IVR".

6. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

7. Usługa świadczona jest zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulamin.

Regulamin usługi "CHAT Z WRÓŻKĄ"

1.       Postanowienia ogólne

- Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usług polegających na pobieraniu określonych treści SMS o tematyce ezoterycznej oraz prowadzeniu rozmów pomiędzy użytkownikiem serwisu a konsultantem/wróżką o tematyce ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej "Usługą").

- Organizatorem Usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373626, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej "Organizatorem").

- Organizator jest wydawcą czasopism kolorowych, w tym m.in.: Tina, Relaks, Chwila dla Ciebie, Twoje Imperium, Życie na Gorąco, Rewia, Świat&Ludzie, Takie jest życie, Na Żywo, Kobieta i Życie, Świat Kobiety, Olivia, Naj, Show, Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko, Wiem, Tele Tydzień, Tele Świat, Kurier TV, Super TV, To&Owo, Tele Max, TV 14, Świat Seriali, CD Action, PC Format, Motor, Auto Moto (zwanych dalej "Czasopismami").

- Usługa jest oferowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

- Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

- Z Usługi mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

2. Korzystanie z Usługi

- Użytkownik, który chce otrzymać przepowiednie wysyła wiadomość SMS na numer 8065, 7164, 71180, 71050, 7265, 72622, 7375 lub 73456 o treści określonej w opublikowanych w Czasopismach materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz na stronie astrodoradca.pl

- Materiały reklamowe dotyczące Usługi wskazują profil (tematykę) przepowiedni (astrologia, horoskopy, karty klasyczne, tarot, numerologia). Użytkownik, wysyłając wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1, zawierającą określone hasło, dokonuje jednocześnie wyboru profilu (tematyki) przepowiedni.

- Po otrzymaniu zamówionej przepowiedni Użytkownik może otrzymać dodatkową wiadomość SMS z informacją na temat dalszych, bardziej szczegółowych konsultacji ezoterycznych z konsultantem/wróżką.

- W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.

- Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

- W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.

- Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania rozmowy/konsultacji i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

- Organizator oświadcza, że w ramach Usługi będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Rezygnując z otrzymywania dodatkowych informacji, o których mowa w poprzednim zdaniu należy wysłać SMS o treści "STOP", pod darmowy numer 8065.

3. Postanowienia końcowe

- Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

- Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numery 7164, 71180 oraz 71050 przeznaczone do korzystania z Usługi wynosi 1,23 zł z VAT, na numery: 7265 i 72622 - 2,46 zł z VAT, na numery: 7375 i 73456 - 3,69 zł z VAT, a na nr 8065 - 0 zł.

- Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

- Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
  • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
  • ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,
  • błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatów telefonii komórkowej,
  • korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkowania charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.regulaminy.pl.

- Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. , Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, z dopiskiem "CZAT Z WRÓŻKĄ".

- Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

- Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy