Reklama

Wygraj zaproszenie na spektakl „Siódemka” w Teatrze KTO w Krakowie

Konkurs zakończył się.

Monodram "Siódemka" powstał na podstawie książki Ziemowita Szczerka, o tym samym tytule. Jest to ostatni efekt pracy reżyserskiej Piotra Bikonta, który zginął w wypadku samochodowym na trasie S1. Ta niesamowita symbolika tematyki spektaklu i tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem jego reżysera sprawiły, że "Siódemkę" ogląda się w szczególny sposób. Z jednej strony jest to kalka Polski i Polaków, z drugiej hołd dla Piotra Bikonta

"Siódemka, Siódemeczka, szós polskich królowa, droga, która jest kręgosłupem polskiego państwa".

Reklama

To właśnie ta droga będzie ostatnią dla bohatera przedstawienia, Pawła, który jedzie z Krakowa do Warszawy na bardzo ważne spotkanie. Droga ta stanie się dla niego, jak i dla widzów rachunkiem sumienia, próbą zmierzenia się z Polską, polskością i z Belfegorem... zapomnianym przyjacielem z dzieciństwa.

"Siódemka" stanowi podróż przez polskie jądro ciemności, przez kompleksy i fantazje narodowe, przez wieki historii - wędrówkę pełną groteski i przegięcia, napędzaną alkoholem i narkotykami.

Spektakl prezentowany jest jednorazowo w ramach cyklu "Teatr KTO otwarty na świat".  Więcej szczegółów na stronie Teatru KTO

 - Choć czas jest tak bardzo trudny, teatr może być miejscem, do odnalezienia odrobiny wytchnienia, uśmiechu i złapania tak potrzebnej w życiu równowagi - mówią organizatorzy spektaklu.

Na użytkowników Interii czekają cztery podwójne zaproszenia na spektakl. By je zdobyć na facebookowym profilu serwisu Kobieta.interia, należy odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego chcesz zobaczyć spektakl Siódemka w Teatrze KTO"? Cztery najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do środy (09.02.2022), do godz. 12.

Przed udziałem w konkursie zapoznaj się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU: WYGRAJ ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL "SIÓDEMKA" W TEATRZE KTO W KRAKOWIE

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "WYGRAJ ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL "SIÓDEMKA" W TEATRZE KTO W KRAKOWIE"  (dalej: "Konkurs").

2. Organizatorem Konkursu jest GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (dalej: "Interia.pl" lub "Organizator").

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet na profilu Facebook-owym serwisu kobieta.interia.pl (https://www.facebook.com/KobietaINTERIA )  w dniach 08.03.2022 r.-09.03.2022 r. do godziny 12.00.

4. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń 4 zwycięzców Konkursu.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Interia.pl oraz pod adresem https://kobieta.interia.pl/konkursy.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu ("Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, która poza spełnieniem pozostałych warunków określonych Regulaminem:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, którzy odbierają nagrody w ich imieniu,

b) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Interia.pl lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

c) wykonała i przesłała zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 poniżej.

2. Zadaniem Uczestników w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte: "Dlaczego chcesz zobaczyć spektakl Siódemka w Teatrze KTO" oraz zamieszczenie odpowiedzi w formie komentarza pod postem Organizatora o ogłoszeniu Konkursu zamieszczonym na profilu Facebook-owym serwisu kobieta.interia.pl

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie odpowiedzi, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich. Autorem nadsyłanego zadania konkursowego musi być dany Uczestnik. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji odpowiedzi przesłanych przez Uczestników oraz ich usunięcia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku, gdy odpowiedzi zawierają treści reklamowe, w tym reklamujące podmioty konkurencyjne wobec Interia.pl.

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

§ 3 NAGRODY

1.         Nagrodami w Konkursie są 4 (cztery) dwuosobowe zaproszenia na spektakl pt. "Siódemka", zaplanowany na godz. 19, 9 marca 2022 roku w Teatrze KTO w Krakowie. Każdy ze zwycięzców uprawniony jest do jednej nagrody.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wyłaniając osoby nagrodzone komisja konkursowa kierować będzie się w szczególności poziomem merytorycznym i językowym oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 09.03.2022 r., do godziny 13.

4. Zwycięzcami w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez komisję konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym serwisu kobieta.interia.pl: zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na pytanie otwarte: "Dlaczego chcesz zobaczyć spektakl Siódemka w Teatrze KTO", a ich odpowiedzi będą 4 (czteroma) najwyżej ocenionymi odpowiedziami, co zostanie stwierdzone przez komisję konkursową, o której mowa w pkt. 2 powyżej.

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook natychmiast po rozstrzygnięciu Konkursu. Informacja o wyborze zwycięzców zostanie umieszczona w formie komentarza pod postem konkursowym. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zwycięzca powinien odpowiedzieć Organizatorowi w aplikacji Messenger o fakcie, że nagrodę przyjmuje w ciągu godziny. od otrzymania informacji o wygranej.

6. Nagrody, o których mowa w pkt. 1 powyżej Zwycięzcy będą mogli odebrać w kasie Teatru KTO w dniu 09.03.2022 r., przed rozpoczęcie występu, według zasad wskazanych w wiadomości prywatnej.

6.  Nagroda nie obejmuje noclegu ani dojazdu na spektakl. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

7. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, publikacji danych osobowych zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

6. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

3. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

4. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu facebookowym pod adresem: https://www.facebook.com/interia Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 

 

materiały prasowe
Dowiedz się więcej na temat: konkursy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama