Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Ziaja Med"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Ziaja Med", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o.,  z siedzibą w Gdańsku (dalej: Ziaja Ltd lub Organizator).

2. Ziaja Ltd zastrzega sobie prawo do powierzenia całości, bądź części swoich obowiązków podmiotom trzecim, w tym GRUPA INTERIA.PL sp. Z o. o. sp. K. w Krakowie (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwana dalej "INTERIA.PL")

Reklama

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Konkurs rozpoczyna się dnia  22 października 2012 i trwa do dnia 12 listopada 2012 r. do godziny 23:59:59.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://kobieta.interia.pl/raport-dicloziaja/news-konkurs-dicloziaja,nId,639376

6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i INTERIA.PL oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, które dostępne jest pod adresem http://kobieta.interia.pl/raport-dicloziaja/news-konkurs-dicloziaja,nId,639376

2. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że jeden uczestnik może otrzymać tylko jedna nagrodę.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. Odpowiedzieć na otwarte  pytanie konkursowe

b. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej http://kobieta.interia.pl/raport-dicloziaja/news-konkurs-dicloziaja,nId,639376 i wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, kod pocztowy

4. Przesyłając  Materiał do konkursu  i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

c) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez INTERIA.PL na następujących polach eksploatacji:

·  zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

·  wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

·  w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

5. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału wysłanego przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA.PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału.

6. Wysyłając Materiał na Konkurs, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.  

7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.

8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 3 i 4 niniejszego działu powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

9. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

10. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których przesłany Materiał zostanie oceniony jako najlepszy. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora, która spośród wszystkich uczestników biorących udział w konkursie, wskaże 100 (słownie: sto) osób, które otrzymają nagrody Organizatora .

11. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów. 

III. Rozwiązanie Konkursu

1. Wyłonienie zwycięzców nagród nastąpi do 15.11.2012 r. 

2. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Materiał zostanie oceniony jako najlepszy. Opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania laureatów wszystkich przyznawanych w Konkursie nagród  nastąpi na stronie internetowej http://kobieta.interia.pl/raport-dicloziaja/news-konkurs-dicloziaja,nId,639376 w ciągu trzech roboczych dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w Regulaminie, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest 100 zestawów Ziaja o wartości 17,44zł netto,  21,46 zł bruttow skład, których wchodzi:

- Esencja rewitalizująca

- Krem na dzień

2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

3. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

5. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

6. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

1. Wypełniając formularz rejestracyjny uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

2. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu:

a. przyjmują do wiadomości że dostęp do ich danych osobowych w zakresie wykonania czynności konkursowych w celu realizacji ich praw jako uczestników konkursu będą miały Organizator oraz INTERIA.PL

3. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp z o.o. ul Jesienna 9, 80-298 Gdańsk

5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji lub usunięciu.

6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację

12. Ziaja Ltd nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską przesyłek.

13. INTERIA.PL  nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

 

materiały promocyjne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy