Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

"Sposób na dobry nastrój"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Sposób na dobry nastrój", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwaną dalej "INTERIA.PL".

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 23 grudnia 2005 r. i trwa do dnia 29 grudnia 2005 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej portalu www.interia.pl, pod adresem www.kobieta.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL.

Reklama

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przesłanie krótkiej opowieści.

7. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. wykonać zadanie konkursowe

b. wysłać mailem zgłoszenie konkursowe w terminie do 29 grudnia 2005 na adres kobieta_konkurs@firma.interia.pl, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenie powinno zawierać:

- wskazanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adres zamieszkania, numeru telefonu adresu e-mail,

- klauzulę o treści "wysyłając niniejsze zgłoszenie, zawierające moje dane osobowe, akceptuję jednocześnie regulamin Konkursu"

8. Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

9. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 7 i 8 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

10. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

11. Nagrody w Konkursie otrzymają te osoby, które prześlą najciekawszą odpowiedź na zamieszczone pytanie konkursowe. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL jako organizatora Konkursu.

III. Rozwiązanie Konkursu

12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2005 r.

13. Opublikowanie listy zwycięzców nastąpi w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

14. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany przez nich w zgłoszeniu przesłanym mailem. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 9, 10, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru spośród nadesłanych opowieści, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

15. Fundatorem nagród jest Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co.

16. Nagrodami w Konkursie jest 10 książek "Żyć w tym świecie i przetrwać" wydanych przez Agencję Wydawniczą Jacek Santorski & Co.

17. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

18. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

19. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres, wskazany w zgłoszeniu do Konkursu, przesłanym mailem do INTERIA.PL.

V. Postanowienia końcowe

20. Przesyłając zgłoszenie mailem do INTERIA.PL, uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

21. Biorąc udział w Konkursie i przesyłając zgłoszenie mailem uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronach w portalu www.interia.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu.

23. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe i wysyłając zgłoszenie mailem, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL działalnością, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

24. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

25. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

26. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy nagrody, powinna być kierowana na adres Kraków, os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

27. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

28. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje