Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Burek sam nie poprosi o pomoc”

I. Postanowienia ogólne

1.             Konkurs " Burek sam nie poprosi o pomoc", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 zwaną dalej Organizatorem.

2.             Konkurs rozpoczyna się dnia 19 grudnia 2016 r., potrwa do dnia 6 lutego 2017 r. i przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.

3.             Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://kobieta.interia.pl zwane dalej "Stroną Konkursową").

II. Uczestnicy Konkursu

4.             Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

5.             Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.             Przedmiotem Konkursu jest przesłanie przez uczestników (zwanych dalej "Uczestnikami") zdjęć swoich pupilów - psa lub kota, na zasadach wskazanych szczegółowo w rozdziale III.

7.             Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.             W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. oraz osoby niepełnoletnie, pod warunkiem ukończenia przez nie 13 roku życia i uzyskania zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

9.             Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

10.      Celem wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik zobowiązany jest przesłać zgłoszenie konkursowe (zwane dalej: ,,Zgłoszeniem Konkursowym"), do dnia 6 stycznia 2017 r., na poniższych zasadach:

1)      wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, w tym w szczególności te dotyczące danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych;

2)      dołączyć zdjęcie pupila (psa lub kota) w rekomendowanym formacie .jpg lub .png o wadze nie większej niż 2 mb i oraz min. 800x600 pikseli do  max. 1600x1200 pixeli), zwane dalej "Materiałem"

3)      zaznaczyć kategorię konkursową, w której zgłaszany jest Materiał - tj. "pupil wesoły" albo "pupil smutny",

4)      przesłać wypełniony formularz rejestracyjny do Organizatora.

11.      W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do:

1)   potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Konkursu,

2)   wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych,  podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym  dla celów Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym,

3)   wyrażenia zgody na publikację przez Organizatora na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  Uczestnika w przypadku przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;

wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla celów realizacji zobowiązań konkursowych przez Organizatora.

12.      Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 10 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłane przez niego Zgłoszenie Konkursowe nie będzie brane pod uwagę.

13.      Zgłoszenie Konkursowe, w tym Materiał, muszą być zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jak również zgodne z obowiązującymi przepisami i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

14.      Uczestnik oświadcza, że:

1)      przysługuje mu prawo do zgłoszenia Materiału do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem;

2)                 udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, zgodnie z ust. 13  Regulaminu.

15.      Z chwilą przesłania przez Uczestnika Materiału w ramach Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję, oraz nieodpłatne zgody bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie, według uznania, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

1)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

2)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

3)    zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania go do pamięci komputera,

4)    wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

5)    w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

6)    wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora,

7)    wykonanie opracowania Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego dla umieszczenia go na stronach portalu www.interia.pl, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jego charakter.

16.      Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Materiału, który zawiera treści uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

17.      Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Materiału, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści  mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami ust. 16 Regulaminu.

18.      Konkurs będzie prowadzony w dwóch etapach:

1)      w I-szym etapie Konkursu, trwającym od 16 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. Uczestnicy zobowiązani będą do przesłania Materiałów (do 6 stycznia 2017 r.), a następnie Komisja Konkursowa powołana w  tym celu przez Organizatora w terminie do 16 stycznia 2017 r. dokona wyboru 60 Materiałów do II -go etapu Konkursu - po 30 Materiałów w każdej z dwóch kategorii konkursowych,

2)      w II - gim etapie Konkursu, który prowadzony będzie od 17 stycznia do 6 lutego 2017 r. odbędzie się głosowanie użytkowników portalu www.interia.pl, którego celem będzie wybór zwycięzców Konkursu (zwanych dalej: "Zwycięzcami").

19.         Komisja Konkursowa w  I etapie konkursu kierować się będzie w szczególności wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny, bądź wzruszający. 

IV. Rozwiązanie Konkursu

20.         Zwycięzcą Konkursu w każdej  z dwóch  kategorii zostanie Uczestnik, którego Materiał uzyska największą ilość głosów "za" od głosujących użytkowników portalu www.interia.pl

21.         Na konkretny Materiał zgłoszony w Konkursie głos może być oddany z :

1)      jednego adresu IP urządzenia elektronicznego (komputera, urządzenia mobilnego lub urządzeń smart) będącego adresem operatora identyfikującego połączenie

2)      jednego urządzenia elektronicznego (komputera, urządzenia mobilnego lub urządzeń smart) korzystającego z przeglądarki internetowej raz na 24 godziny

22.         W przypadku:

1)         zaobserwowania przez Organizatora nieprawidłowości w głosowaniu spowodowanych celowym działaniem Uczestnika, w szczególności: zmiany IP, głosowania za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie)

2)        naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu,

Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, anuluje głosy, które zostały oddane nieprawidłowo, usunie Materiał, którego głosowanie dotyczyło
lub wykluczy Uczestnika z Konkursu.

23.         Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w dniu  13 lutego 2017 roku.

24.         Nad przebiegiem Konkursu nadzór sprawować będzie Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora, której zadaniem obok wyboru Materiałów w I etapie konkursu będzie w szczególności:

a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem II etapu Konkursu,

b)      wyłonienie Zwycięzców Konkursu na podstawie  głosów oddanych przez użytkowników portalu www.interia.pl,

c)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

25.         O przyznaniu nagród Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w Zgłoszeniu Konkursowym.

26.         W przypadku:

1)      braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Zwycięzców,

2)      nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę,

3)      niespełnienia pozostałych wymogów określonych niniejszym Regulaminem,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

V. Nagrody

27.         Nagrodami w Konkursie są:

1)dwie nagrody główne  (po jednej dla każdej kategorii konkursowej) tj. 2 (słownie: dwa) kody rabatowe o wartości 300 zł (trzysta  złotych 00/00 groszy) na zakupy w sklepie internetowym www.nakarmpupila.pl ważne do 30 kwietnia 2017 roku po jednym dla każdego ze Zwycięzców w każdej kategorii konkursowej,

2)sześć nagród dodatkowych (po trzy dla każdej kategorii konkursowej) tj. 6 (słownie: sześć) kodów rabatowych o wartości 150 zł (sto  pięćdziesiąt złotych 00/00 groszy) na zakupy w sklepie internetowym www.nakarmpupila.pl ważne do 30 kwietnia 2017 roku.  

28.         Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

29.         Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

30.         Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

31.         Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia Zwycięzców Konkursu . 

32.         Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

33.         Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Postanowienia końcowe

34.         Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego Konkursu.

35.         Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

36.         Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

37.         Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

38.         Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

39.         Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

40.         Reklamacje, które wpłynęły po terminie wskazanym w ust. 46 nie będą rozpatrywane.

41.         Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

42.         Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pocztową, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

43.         Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

44.         Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym przesłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

45.         Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

46.         Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.


Strona główna INTERIA.PL

Polecamy