Regulamin konkursu "Zdrowiej z Philips”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs  "Zdrowiej z Philips" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Fundatorem nagrody głównej jest PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 526-021-09-55 wysokość kapitału zakładowego: 68 497 880 zł (zwaną dalej "Fundatorem"). Fundatorem nagrody dodatkowej jest Organizator.

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 05.03.2020 r. i trwa do dnia  21.04.2020 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 26.03.2020r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: ... (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 2 (słownie: dwóch) Uczestników do testowania urządzeń: Wyciskarka wolnoobrotowa philips HR1889/70 i Blender próżniowy wysokoobrotowy Philips HR3752/00 (zwanych dalej "Testerami").

7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II Zasady I etapu Konkursu

9. Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1) I etap w dniach 05.03.2020 r. - 26.03.2020 r., polegający na wyłonieniu  2 (słownie: dwóch) Testerów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na pytania wskazane w ust. 13 pkt. 2.

2) II etap w dniach 07.04.2020 r. - 21.04.2020 r.  - Testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmioty testu, wskazany w rozdziale I ust. 6 oraz wypełniają ankietę wskazaną w rozdziale III ust. 19 pkt 1.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w I etapie Konkursu dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Testera spełniającego wszystkie warunki określone Regulaminem, może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową")

12. Komisja Konkursowa dokona wyboru 2 (słownie: dwóch) Uczestników, którzy wezmą udział w testach urządzeń:  Wyciskarka wolnoobrotowa philips HR1889/70 i Blender próżniowy wysokoobrotowy Philips HR3752/00 (zwanych dalej "Testem").

13. Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

1) wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj., w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2) wykonać zadanie konkursowe: wyślij przepis z wykorzystaniem jednego z urządzeń marki Philips. (zwana dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

3) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu Testu.

14. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów przedstawionych w ust. 13 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

15. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze  2 (słownie: dwóch) Testerów. Dokonując wyboru Testera oraz laureatów, Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników. Wyłonienie Testera nastąpi do dnia 04.03.2020 roku.

16. Uczestnicy wybrani na Testerów przez Komisję Konkursową otrzymają od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym 04.03.2020 r.

17. Organizator roześle przedmiot Testu do Testerów oraz nagrody dodatkowe pocztą lub pocztą kurierską do 7.04.2020 r.

III Zasady II etapu Konkursu:

18. II etap Konkursu trwa od dnia 7.04.2020 r. - 21.04.2020 r. do godziny 23:59.

19. Tester do dnia 21.04.2020 r.:

1) po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego produktu prześle swoją

opinię o produkcie stanowiącą odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie elektronicznej otrzymanej od Organizatora (zwaną dalej ,,Opinią"). Adres internetowy (link) ankiety elektronicznej zostanie wysłany Testerowi w wiadomości e-mail, o której mowa w rozdz. II ust. 16.

20.Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.

21. W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 19 oraz nie spełni postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Uczestnika, którego Materiał został oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową, w tym do odpowiedniego przedłużenia czasu trwania Konkursu celem umożliwienia nowemu Testerowi przetestowania produktu oraz przesłania opinii o produkcie. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. Wykluczony Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego do testowania produktu. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Organizatora.

IV Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

22. Przesyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera.

2) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału oraz Opinii przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału i Opinii, wprowadzania Materiału oraz Opinii do pamięci komputera,

b) wprowadzania MateriałuOpinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e) w zakresie rozpowszechniania MateriałuOpinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału i Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

3) udziela zgody na publikację Materiału i Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji, w tym, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko.

23. Wysyłając Opinię, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika produktu udostępnionego do testowania, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V Rozwiązanie Konkursu

26. Wyłonienia Testerów wskazanych w ust. 9 pkt 1 Regulaminu dokona Komisja Konkursowa w terminie do 31.03.2020 r.

27. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) wyłonienie Testerów,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

28. Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle Opinię na temat przedmiotu Testu do dnia 21.04.2020 roku, po  uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, staje się jednocześnie zwycięzcą Konkursu.

29. Informacje o Testerze, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej do 02.04.2020 r.

VI Nagrody

30.  Nagrodami w Konkursie dla Testerów, którzy spełnili wszystkie warunki wskazane w Regulaminie jest:

1 (słownie: jedno) urządzenie: Wyciskarka wolnoobrotowa philips HR1889/70, cena 788 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt osiem) brutto.

1 (słownie: jedno) urządzenie: Blender próżniowy wysokoobrotowy Philips HR3752/00, cena 1169 PLN (słownie: tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć) brutto.

32. Tester, o którym mowa w ust. 30 Regulaminu, ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

33. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

34. Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionego Uczestnikowi konkursu przedmiotu Testu  w przypadku braku przesłania Opinii lub naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.

35. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

36. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

37. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Tester traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

VII Postanowienia końcowe

38. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Testerów oraz Laureatów, publikacji danych osobowych Testerów oraz Laureatów oraz rozpatrywania reklamacji.

39. Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Zleceniodawcę w celach marketingowych i handlowych, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to zgodę.

40.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

41. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

43. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Testerów oraz Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

44. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

45. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

46. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

47.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

48. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


materiały promocyjne

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy