Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

"Najukochańsza babcia"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Najukochańsza Babcia", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków (dalej INTERIA.PL lub Organizator)

2. Konkurs odbywa się w dniach od dnia 20 stycznia 2009 do godziny 23:59:59 dnia 23 stycznia 2009 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://kobieta.interia.pl/raport/dzienbabci/konkurs/news/najukochansza-babcia-konkurs,1245523

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników, członków organów i współpracowników INTERIA.PL, oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Reklama

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą i poprzez swoich przedstawicieli ustawowych, którzy odbierają nagrody ich w ich imieniu oraz reprezentują ich w konkursie.

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem uczestników Konkursu będzie zrobienie zdjęcia przedstawiającego najukochańszą Babcię (dalej: Materiał) za jej zgodą oraz przesłanie Materiału wraz danymi osobowymi (imię nazwisko, adres zamieszkania na adres e-mail kobieta@firma.interia.pl .

7. Nadesłany przez uczestnika Konkursu Materiał musi spełniać następujące wymagania:

" Maksymalny rozmiar - do 1 MB oraz maximum 600 pix w podstawie

" Dopuszczalny format - JPG

8. Uczestnik może przesłać dowolną ilość Materiałów, przy czym ma prawo tylko do jednej nagrody.

9. Przesyłając Materiał, uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) zapoznał się z regulaminem i przyjął go do stosowania

b) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

c) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym uczestnik dysponuję zgodą osoby fotografowanej na zrobienie zdjęcia i zgłoszenie do konkursu na warunkach regulaminu.

d) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału.

e) wyraża zgodę na umieszczenie Materiału w galerii w serwisie specjalnym "Dzień Babci i Dziadka" portalu www.interia.pl oraz ich udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl na okres 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

10. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału wysłanego przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa karnego, cywilnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału/Treści.

11. Wysyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Materiału stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału/Treści.

12. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy ich zamieszczczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że jego treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

13. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 6,7 i 9 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

14. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

15. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Materiał zostanie uznany za najlepsze. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która wybierze 5 najładniejszych i najciekawszych Materiałów.

IV. Rozwiązanie Konkursu

16. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty 23 stycznia 2009 roku . Opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej http://kobieta.interia.pl/raport/dzienbabci/konkurs/news/najukochansza-babcia-konkurs,1245523 w ciągu trzech roboczych dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

17. Osoby, których Materiał zostanie najwyżej oceniony przez Komisję Konkursową otrzymają nagrody, o których mowa w pkt. 20.

18. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres z którego nadesłano Materiał. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody po dwukrotnym awizowaniu lub w przypadku nie spełnienia wymogów Konkursu Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

19. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL.

20. Nagrodami w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) książek "Balsam dla duszy babci" Wydawnictwa Drzewo Rebis.

21. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

23. Uczestnik Konkursu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

24. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

25. Nagrody wysłane zostaną zwycięzcom w terminie do 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

26. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk przedstawiciela ustawowego.

27. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

28. Wysyłając Materiał uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

29. Wysyłając Materiał uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez INERIA.PL podanych przez nich danych osobowych w celach związanych z Konkursem.

30. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl, gdy zostaną oni laureatami Konkursu.

31. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.

32. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora tj. 31-946 Kraków Os. Teatralne 9A.

33. W terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika składającego reklamację.

36. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

37. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

38. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską przesyłek.

41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje