Reklama

Reklama

Na jaką pomoc możesz liczyć w trudnej sytuacji

Osoby, które znalazły się w ciężkim położeniu: straciły pracę, chorują, mogą liczyć na niewielkie wsparcie ze strony instytucji państwowych. Prawnik wyjaśnia, co im przysługuje.

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego

Trudno nam związać koniec z końcem. Mąż niedużo zarabia, a ja po urodzeniu trzeciego dziecka usłyszałam od szefa, że nie mam gdzie wracać. O jaką finansową pomoc moglibyśmy się starać i jak to zrobić? Teresa z Krotoszyna

Reklama

W tej chwili o zasiłek rodzinny (oraz o dodatki do niego) mogą się ubiegać rodziny posiadające dziecko lub dzieci, w których dochód netto na osobę nie przekracza 539 zł miesięcznie (lub 623 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Zasiłek rodzinny w całej Polsce jest taki sam i zależy od wieku dziecka.

Wynosi odpowiednio: 77 zł, gdy ma mniej niż 5 lat; 106 zł na pociechę w wieku 6-18 lat i 115 zł na dziecko powyżej 18 roku życia i do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wniosek o przyznanie świadczeń składa się od 1 września, na specjalnym formularzu, w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przemysław Gronowski, prawnik Specjalista z zakresu m.in. prawa cywilnego

Podstawa prawna: Rozporz. RM z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

Dodatki do świadczenia dla mamy i dziecka

Rozwiodłam się i zostałam sama z czwórką dzieci. Chcę się starać o zasiłek rodzinny. Podobno są do niego jakieś dodatki... Ewa z Krosna

Radzę, by wystąpiła pani o zasiłek rodzinny i o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci (wynosi 170 zł miesięcznie na jedno dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie), z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej (80 zł mies. na trzecie i kolejne dziecko) i rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko).

Są też inne dodatki do zasiłku rodzinnego, o których warto wiedzieć: dla matki na urlopie wychowawczym (400 zł mies.), na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (60-80 zł mies). I na dziecko, które uczy się poza miejscem zamieszkania (50 zł mies. - gdy dojeżdża i 80 zł - gdy mieszka poza domem rodzinnym).

Podst. prawna: Roz. RM z 10 sierp. 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych


Jeśli osoba zwolniona z pracy nagle zachoruje

Poważnie się rozchorowałam w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Jak długo będzie mi się należał zasiłek chorobowy z ZUS? Amelia z Pułtuska 

Pani choroba zaczęła się w czasie trwania stosunku pracy (na wypowiedzeniu nadal jest się pracownikiem). Jeżeli będzie trwała nieprzerwanie także po zakończeniu okresu wypowiedzenia i lekarz wystawi kolejne zwolnienie, ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy. Ale nie dłużej niż 182 dni, licząc od pierwszego dnia brania świadczenia.

Podst. prawna: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Kiedy problemem jest zapłacenie czynszu

Jestem na urlopie wychowawczym, a mąż właśnie stracił pracę. Mieszkamy w bloku, w mieszkaniu spółdzielczym. Czy mamy szansę na jakąś dopłatę do czynszu, jest dość wysoki... Gdzie się o nią starać? Anna ze Starogardu

Możecie się państwo ubiegać o dodatek mieszkaniowy, ale pod warunkiem, że wielkość waszego mieszkania nie przekracza określonej w przepisach normy (dla 3 osób jest to np. 45 m kw. plus 30 proc. czyli 58,50 m kw.), a średni miesięczny dochód w waszej rodzinie nie przekracza 1038,94 zł brutto (125 proc. najniższej emerytury).

Wniosek o przyznanie dodatku dostanie pani w urzędzie gminy. Wypełniony druk powinien potwierdzić zarządca domu. Do wniosku trzeba dołączyć deklarację o wysokości waszych dochodów z ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie, że przebywa pani na urlopie wychowawczym, zaświadczenie, że mąż jest zarejestrowany jako bezrobotny, a także informację o składnikach czynszu za ostatni miesiąc (przygotuje go spółdzielnia).

Wniosek i załączniki składa się w miejskim ośrodku pomocy społecznej lub w wydziale obsługi mieszkańców urzędu gminy. Na decyzje czeka się zwykle około miesiąca. Wysokość dodatku ustala gmina, ale nie może on przekroczyć 70 proc. wydatków, jakie trzeba by ponieść na utrzymanie mieszkania o określonej dla was powierzchni, tzw. normatywnej.

Podstawa prawna: Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ochrona osoby starszej i schorowanej

Skończyłam 60 lat, z powodu stanu zdrowia nie mogę pracować. Zresztą w mojej miejscowości i tak nie byłoby dla mnie pracy. Nie mam z czego żyć. Na jakie świadczenie z MOPS miałabym szansę? Urszula z Szydłowca

Może pani starać się w swoim ośrodku pomocy społecznej o tzw. zasiłek stały. Wynosi on nie mniej niż 30 zł miesięcznie i nie więcej niż 529 zł miesięcznie, a jego wysokość zależy od osiąganych przez panią dochodów. Jeżeli są zerowe, powinna pani otrzymać najwyższą sumę.

Jeżeli nie, otrzyma pani różnicę między minimum socjalnym - wynoszącym dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł - a pani dochodami. Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu świadczenia, spotka się z panią pracownik socjalny, przeprowadzi wywiad środowiskowy, poprosi też o przygotowanie i dostarczenie różnych dokumentów.

Podstawa prawna: Rozp. RM z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Gdy brakuje pieniędzy na wydatki szkolne

Jesteśmy w kiepskiej sytuacji finansowej, a zaczyna się szkoła. Tyle rzeczy trzeba będzie kupić... Gdzie mogę szukać wsparcia? Irena z Kielc

Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę nie przekracza 456 zł), mogą otrzymać stypendium szkolne. Wniosek o jego przyznanie składa się do 15 września w szkole, w której uczy się dziecko. Formularz można dostać w szkole lub wydrukować z internetu ze stron urzędu miejskiego lub gminnego.

Wysokość stypendium nie może być niższa niż 84,80 zł i nie wyższa niż 212 zł. Stypendium szkolne może być realizowane miesięcznie lub jednorazowo. Nie zawsze dostaje się pieniądze do ręki. Mogą zostać za nie zakupione książki, przybory szkolne. Rodzice mają prawo wystąpić też o dopłatę posiłków dla dzieci. Można też złożyć wniosek o dofinansowanie tylko zakupu podręczników.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Jakie świadczenia wypłacają ośrodki pomocy społecznej

Zasiłek stały - przyznawany osobom niezdolnym do pracy, o niskich dochodach.

Zasiłek okresowy - wypłacany na jakiś czas, np. długotrwale chorującym, bezrobotnym, którym brakuje środków do życia.

Zasiłek celowy - przeznaczony na zakup np. żywności, leków, opału czy remont. Może być przyznany osobom poszkodowanym podczas pożaru, powodzi.

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego: dla samotnych matek, matek na urlopie wychowawczym, dla rodzin wielodzietnych, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego czy nauką dziecka poza miejscem zamieszkania. Mają pomóc w utrzymaniu dzieci.

Stypendium i zasiłek szkolny - dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji, na częściowe pokrycie kosztów nauki.

Dodatek mieszkaniowy - dla osób, które nie są w stanie opłacić czynszu.

Zasiłek pielęgnacyjny - przyznawany osobom niepełnosprawnym i starszym, które wymagają pomocy innych osób.

Świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy - otrzymuje osoba, która zrezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Pieniądze z funduszu alimentacyjnego - dla dziecka, którego rodzic powinien płacić alimenty, ale tego nie robi.

Becikowe - jednorazowa zapomoga w związku z urodzeniem dziecka.

Co należy się z ZUS

Zasiłek chorobowy - dostają osoby ubezpieczone, które chorują (nie dłużej niż przez 182 dni, kobiety w ciąży - 270 dni).

Świadczenie rehabilitacyjne - przyznawane, gdy mija okres zasiłku chorobowego, a nadal nie można wrócić do pracy.

Zasiłek macierzyński dla mam na urlopie macierzyńskim (20 tyg.), dodatkowym (6 tyg.) i rodzicielskim (26 tyg.).

Zasiłek opiekuńczy dla osób zatrudnionych, które biorą zwolnienie, by opiekować się chorym członkiem rodziny.

Zasiłek pogrzebowy - wypłacany po śmierci bliskiej osoby.

Dowiedz się więcej na temat: trudna sytuacja | prawo | prawo pracy | pomoc | zasiłek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje