Reklama

Reklama

Wypadek w pracy

Możemy wystąpić o świadczenia.

Prawna definicja wypadek w pracy określa jako nagłe, powodujące uraz lub śmierć zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, w związku z pracą (także w czasie podróży służbowej). Przepisy Kodeksu pracy wyjaśniają, co w takiej sytuacji zrobić. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznie powołać zespół powypadkowy. Ustali on okoliczności i przyczyny wypadku oraz to, czy miał związek z wykonywaną pracą.

Maksymalnie w przeciągu 14 dni zespół ten sporządza protokół powypadkowy. Jeśli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku trwa dłużej, w protokole podaje się uzasadnienie opóźnienia. Do protokołu dołącza się załączniki, m.in. protokoły z przesłuchania poszkodowanego i świadków zdarzenia, szkice lub fotografie miejsca wypadku, opinie lekarskie. Pracownik otrzymuje protokół do wglądu. Ma prawo wnieść do niego swe uwagi.

Reklama

Pracodawca musi zaakceptować protokół w ciągu 5 dni od sporządzenia (może zażądać jego uzupełnienia). Później otrzymuje go pracownik. Na podstawie tego dokumentu można wystąpić o przyznanie świadczeń: GG zasiłku chorobowego (wynosi on 100 proc. pensji); GG świadczenia rehabilitacyjnego (też 100 proc. pensji); GG zasiłku wyrównawczego - jest on przyznawany, gdy wynagrodzenie zostało obniżone wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy; GG jednorazowego odszkodowania (zasady przyznawania opisujemy w ramce obok); GG renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej; GG dodatku pielęgnacyjnego; GG renty rodzinnej (otrzymuje ją rodzina pracownika, który w wyniku wypadku zmarł).

Sierota zupełna ma prawo do dodatku do renty rodzinnej. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o dzieło nie mają prawa do ubezpieczenia społecznego. Nie dostaną świadczeń z ZUS-u. Odszkodowanie wypłaca firma, która ich zatrudniła. To ważna informacja, bo wielu pracowników, zwłaszcza na budowach, pracuje nie na podstawie umowy o pracę, tylko o dzieło.

Jednorazowe odszkodowanie należy się, gdy pracownik wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego (trwającego dłużej niż 6 miesięcy) uszczerbku na zdrowiu. Występuje się o nie do ZUS-u za pośrednictwem pracodawcy. Odszkodowanie wynosi 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku za każdy procent uszczerbku. Obecnie (do 31 III 2017 r.) za 1 proc. uszczerbku otrzymamy 780 zł. Lekarz określa uszczerbek na zdrowiu na podstawie tabeli - załącznika do rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oceny stopnia uszczerbku dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Dobry Tydzień

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy