Reklama

REGULAMIN "Wybierz Ciacho SMS"

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

1. "Wybierz Ciacho SMS", zwany dalej Plebiscytem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest INTERIA.PL S.A.

3. Plebiscyt trwa od godziny 00:00:01 dnia 15 kwietnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 04 maja 2008 r.. Plebiscyt prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4. Nagrodami w Plebiscycie jest 10 (słownie: dziesięć) depilatorów Braun.

5. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin. Plebiscyt przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Play i Plus GSM.

Reklama

6. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Plebiscycie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Plebiscytu

7. Aby wziąć udział w Plebiscycie należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 15 kwietnia 2008 r. do godziny 23:59:59 dnia 04 maja 2008 r. pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, o treści KOBIETA.XX gdzie XX jest literą przypisaną do nominacji danego uczestnika . Przykładowa treść wiadomości SMS powinna brzmieć następująco: KOBIETA.A Koszt SMS: 2 zł netto; (2,44 zł brutto).

8. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7252 (koszt 2 zł/2,44 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Plebiscycie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Plebiscytu tylko jednego uczestnika.

9. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie dowolną ilość razy. Uczestnik, który ma zamiar wziąć ponowny udział w Plebiscycie, wysyła wiadomość SMS o treści określonej w pkt. 7..

11. Laureaci zostaną wyłonieni spośród Uczestników, którzy nadeślą na głosowanie przynajmniej jedną nominację.

12. Wyłonienie zwycięzców będzie miało miejsce w siedzibie INTERIA.PL nie później niż 14 dni po zakończeniu Plebiscytu.

13. Wszyscy zwycięzcy Plebiscytu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie (rozmowa telefoniczna lub wiadomość SMS), pod numer telefonu komórkowego, z którego zwycięzca dokonał połączenia z numerem konkursowym. Przedstawiciel Organizatora Plebiscytu wyśle wiadomość SMS -a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację uczestnika obejmujących w treści tego maila jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 15 maja 2008 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w SMS -ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl)

14. W celu przekazania nagród przez INTERIA.PL, nagrodzeni Uczestnicy powinni podać swoje dane osobowe, o których mowa w pkt. 13 powyżej. Dane te Uczestnik podaje w zakresie niezbędnym dla realizacji właściwej realizacji Plebiscytu, w tym przekazania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych, INTERIA.PL będzie miała prawo odmówić wydania nagrody takiemu Uczestnikowi.

15. W przypadku: braku odpowiedzi na SMS -a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Plebiscycie w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Plebiscytu lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Plebiscycie, nagrody te przypadają na rzecz INTERIA.PL

16. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

17. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

18. Uczestnik Plebiscytu, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając INTERIA.PL, działającemu w tym zakresie jako organizator, stosowne oświadczenie na piśmie.

19. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

20. INTERIA.PL zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Plebiscytu najpóźniej do 31 lipca 2008 r. .

21. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez INTERIA.PL.

22. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wystąpiły po wskazaniu przez zwycięzcę Plebiscytu terminu realizacji nagrody.

23. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Plebiscytu.

24. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

25. Brak akceptacji dla regulaminu Plebiscytu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Plebiscytu.

26. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS, o której mowa w pkt.7, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

27. Biorąc udział w Plebiscycie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Plebiscycie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Plebiscytu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu.

28. Prawo do nagrody głównej może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia INTERIA.PL kwoty należnego podatku.

29. Niezapłacenie na wskazany adres podatku, o którym mowa w pkt. 29 w okresie 42 dni od daty wyłonienia zwycięzców jest równoznaczne z rezygnacja przez Zwycięzcę z nagrody.

30. Uczestnicy niniejszego Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach oferowanych przez Organizatora, a w szczególności zabrania się korzystania z komputera i z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Operatora lub innych Organizatorów i twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

31. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Plebiscytu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Plebiscytu.

32. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Plebiscytu, składającego reklamację.

33. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

34. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

35. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

36. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

37. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą złocenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest Plebiscyt, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

38. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

39. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody konkursowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych Plebiscytu.

40. Regulamin Plebiscutu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: organizator | plebiscyt | mowa | regulamin | uczestnik | nagrody

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy