Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Kobieta", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator)

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 05.02.2010 i trwa do dnia 25.02.2010 do godz. 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem http://kobieta.interia.pl/raport/eric-emmanuel-schmitt

Reklama

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

8. Zadaniem uczestników Konkursu będzie napisanie krótkiej formy literackiej (do 15 000 znaków) o tematyce KOBIETA (dalej: Materiał) oraz przesłanie Materiału wraz danymi osobowymi (imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon ) na adres e-mail kobieta_konkurs@firma.interia.pl .

9. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

10. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. Wysłać w załączniku swój Materiał

b. Przesłać dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu na adres kobieta_konkurs@firma.interia.pl

11. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 11 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

12. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

13. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których utwór zostanie oceniony jako najlepszy. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która spośród wszystkich nadesłanych prac wskaże 5 Laureatów, których prace zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Prac.

14. Przesyłając Materiał, uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem i przyjął go do stosowania,

b) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału,

c) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym uczestnik dysponuję zgodą osoby fotografowanej na zrobienie zdjęcia i zgłoszenie do konkursu na warunkach regulaminu.

d) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału.

e) wyraża zgodę na umieszczenie Materiału w portalu www.interia.pl oraz udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl na okres 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

f) udziela wyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas określony w lit. e) na korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:

" zwielokrotnianie i utrwalanie, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Treści, wprowadzania Treści do pamięci komputera,

" wprowadzanie Treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

" w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

15. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału wysłanego przez uczestnika konkursu, uczestnik konkursu zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie może INTERIA PL ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa karnego, cywilnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z korzystaniem z Materiału/Treści.

16. Wysyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Materiału stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

III. Rozwiązanie Konkursu

17. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród nastąpi 26.02.2010 r.

7. Informacje o osobach zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie http://kobieta.interia.pl/raport/eric-emmanuel-schmitt dnia 26 lutego 2010 roku.

18. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo w dniu 26 lutego 2010 na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 2 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody w terminie określonym w pkt. 27 lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 9, 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

19. Fundatorem nagród jest Organizator.

20. Nagrodami w Konkursie są podwójne zaproszenia do Teatru Ateneum (Warszawa) na zamknięty spektakl "Małe Zbrodnie Małżeńskie" ze specjalnym udziałem autora sztuki, który odbędzie się dnia 7 marca 2010 roku.

21. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazd, nocleg i wyżywienie dla Laureatów.

22. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

23. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

24. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

25. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

26. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 4 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

27. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania nagrody i uczestnictwa w spektaklu do dnia 1 marca 2010 roku w innym wypadku traci prawo do nagrody i zostaje skreślony z listy zaproszonych gości.

28. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

8. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na http://kobieta.interia.pl/raport/eric-emmanuel-schmitt imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym z laureatów Konkursu.

29. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL S.A.

30. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. INTERIA.PL oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

31. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków .

32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

33. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 28.02.2010 na adres Organizatora.

34. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

35. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

36. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

37. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.

38. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

42. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje