Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Złóż książkę - wygraj podróż".

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs " Złóż książkę - wygraj podróż " organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL"

Reklama

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 października 2010 i trwa do dnia 15 października 2010 roku.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie www.walkirie.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, Biura Podróży ITAKA, Wydawnictwa Drzewo Babel, spółki HDS POLSKA Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie wykonanie czynności według instrukcji, znajdujących się w trzech książeczkach - częściach powieści "Walkirie" Paulo Coelho, według następującej kolejności:

1) Etap I - 01.10.2010 - 8.10.2010: odszukanie w jednym z salonów Inmedio i Relay w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Gdańsku pierwszego rozdziału powieści w formie książeczki o wymiarach 110 x 170 mm.

2) Etap II - 08.10.2010 - 14.10.2010: wykonanie zadań zgodnie ze wskazówkami, znajdującymi się na wewnętrznej stronie okładki książeczki, o której mowa w pkt. 1) powyżej.

3) Etap III - 15.10.2010: Udzielenie odpowiedzi na trzy pytania z drugiej książeczki. Uczestnik konkursu zdobędzie ją dzięki wykonaniu wskazówek z pierwszej książeczki. Udzielenie odpowiedzi na pytania z drugiej książeczki, umożliwi zdobycie trzeciej, ostatniej książeczki.

Kolejną czynnością jest przesłanie zdjęcia wszystkich trzech książeczek i wysłanie go w formacie jpg na adres konkurs_walkirie@interia.pl.

3. Książeczki będą dostępne w wybranych salonach Inmedio i Relay, prowadzonych przez spółkę HDS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Al. Jerozolimskie 176, NIP: 526-21-00-142, KRS: 0000048015. w następującej ilości:

1) I etap obejmuje wszystkie salony Inmedio i Relay w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni i Gdańsku.

Warszawa 66 egzemplarzy po 1 egzemplarzu na salon

Kraków 32 egzemplarzy po 2 egzemplarze na salon

Wrocław 26 egzemplarzy po 1 egzemplarzu na salon

Poznań 32 egzemplarzy po 2 egzemplarze na salon

Gdynia 14 egzemplarzy po 1 egzemplarzu na salon

Gdańsk 27 egzemplarzy po 1 egzemplarzu na salon

2) II etap

10 egzemplarzy w Warszawie po 2 egzemplarze na wybrany salon

10 egzemplarzy w Krakowie po 2 egzemplarze na wybrany salon

10 egzemplarzy we Wrocławiu po 2 egzemplarze na wybrany salon

10 egzemplarzy w Poznaniu po 2 egzemplarze na wybrany salon

6 egzemplarzy w Gdańsku po 2 egzemplarze na wybrany salon

4 egzemplarze w Gdyni po 2 egzemplarze na wybrany salon

3) III etap

2 egzemplarze na każde miasto po 1 egzemplarzu lub po 2 egzemplarze na wybrane biuro podróży ITAKA

4. Salony Inmedio i Relay, które posiadają książeczki dla poszczególnych etapów we wszystkich wskazanych w pkt. 2. 1) miastach będą zamieszczone na stronie w przypadku etapu I, w etapie II Uczestnik pozna listę salonów po wykonaniu zadania, które będzie znajdować się w pierwszej części książeczki, etap III obejmuje biura podróży ITAKA, które będą wymienione w części drugiej książeczki.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

6. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

1) wykonać zadania wszystkich III etapów Konkursu,

2) przesłać maila, zawierającego zdjęcie trzech książeczek na adres e-mailowy konkurs_walkirie@interia.pl.

3) przesłać w e-mailu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.

7. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 6 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

8. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

9. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która jako pierwsza prześle zdjęcie trzech części książeczki na adres e-mailowy konkurs_walkirie@interia.pl. Laureatami Konkursu będzie 11 (jedenaście) osób, które nadeślą odpowiedzi na Konkurs w dalszej kolejności.

III. Rozwiązanie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 19 października 2010 roku.

2. Opublikowanie wyniku Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na stronie www.walkirie.interia.pl.

3. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony e-mailem, na adres zwrotny odpowiadający temu, z jakiego wysyłana została odpowiedź na Konkurs. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, braku potwierdzenia chęci uczestnictwa w wycieczce (w przypadku nagrody głównej) do dnia 22 października 2010, nieodebrania przez nią nagrody (w przypadku nagród dodatkowych) lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie I 4, I 5, I I5, II 6, II 8 oraz IV 4, nagrodę otrzyma kolejna osoba, która udzieliła odpowiedzi w Konkursie.

IV. Nagrody

1. Fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży ITAKA, prowadzone przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 9-11, nr KRS 0000002269

2. Nagrodą główną w Konkursie jest podróż do Stanów Zjednoczonych, obejmująca pobyt na pustyni Mojave.

3. Nagroda przeznaczona jest dla zwycięzcy Konkursu i jego osoby towarzyszącej, obejmuje 8 noclegów w pokojach 2 osobowych, wyżywienie: 8 śniadań i 3 kolacje zgodnie z programem, przelot na trasie Warszawa - Los Angeles i San Francisco - Warszawa, przejazd autokarem w czasie trwania wycieczki, opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NW, opłaty transportowe i lotniskowe. Nagroda nie obejmuje ceny biletów wstępu oraz opieki przewodników. Szczegółowy opis podróży znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Zwycięzca powinien posiadać aktualną wizę do Stanów Zjednoczonych. Biuro Podróży ITAKA nie pośredniczy w wyrabianiu wiz do Stanów Zjednoczonych.

5. Termin podróży zostanie ustalony ze zwycięzcą, jednakże będzie miał miejsce nie wcześniej niż styczeń 2011 i nie później niż grudzień 2011.

6. Nagrodami dodatkowymi w Konkursie jest 12 (dwanaście) książek Paula Coelho pt. "Walkirie" z autografem autora, w tym 1 egzemplarz przeznaczony jest dla zwycięzcy, których fundatorem jest Wydawnictwo Drzewo Babel z siedzibą w Warszawie (00-581), ul. Litewska 10/11.

7. Dodatkowo Wydawnictwo Drzewo Babel jest fundatorem nagrody pieniężnej w wysokości 10% wartości nagrody głównej.

8. Żadna z nagród w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

9. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzeciej.

10. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

11. Nagroda główna będzie do odbioru, po uprzedniej weryfikacji danych osobowych w oddziale biura podróży ITAKA, wskazanym laureatowi Konkursu po ogłoszeniu wyników. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody,oraz uiścić podatek dochodowy w wysokości 10% z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie, której wartość przekracza 760,00 złotych. Termin odbioru nagrody zostanie podany zwycięzcy po rozstrzygnięciu Konkursu.

12. Nagrody dodatkowe zostaną przesłane do laureatów pocztą, na adres wskazany w e-mailu zawierającym odpowiedź konkursową.

13. Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt.7 powyżej zostanie przekazana zwycięzcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.

14. W wypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda główna wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów prawnych.

15. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.walkirie.interia.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VI. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Załącznik nr 1

STANY ZJEDNOCZONE

Całkowita cena: 17812 zł/ 2 os

Termin imprezy: do ustalenia (9 dni)

Wyjazd: Warszawa - Los Angeles (WAWLAX)

Powrót: Los Angeles - Warszawa (LAXWAW)

Pokój: Pokój Dwuosobowy (DBL)DBL

Wyżywienie: Wyżywienie wg programu

Cena za os.: 8906 PLN

LOS ANGELES-PUSTYNIE MOJAVE-PARK NARODOWY DRZEW JOZUEGO-RED ROCK COUNTRY-SEDONA-WIELKI KANION-ZAPORA HOOVERA-

LAS VEGAS-DOLINA ŚMIERCI-PARK NARODOWY YOSEMITE-SAN FRANCISCO

Zachodnie wybrzeże USA to najpiękniejsze parki narodowe świata z cudami natury, westernowe pejzaże i metropolie o zawrotnym tempie życia. W programie wycieczki aż 4 słynne parki, w tym Narodowy Park Wielkiego Kanionu z pocztówkową scenerią uwiecznioną we wszystkich podręcznikach do geografii na świecie i fascynujące odmiennością miasta - filmowe Los Angeles, światowa stolica hazardu - Las Vegas i niesamowite San Francisco z legendarnym Chinatown. Łączna długość trasy w USA - ok. 2700 km.

1. dzień Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Los Angeles. Spotkanie z pilotem. Przejazd do hotelu w centrum Los Angeles. Zakwaterowanie i nocleg.

2. dzień Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie LOS ANGELES - "Miasta Aniołów" - Downtown z Disney Hall i ratuszem; Burbank i studia filmowe; słynna Aleja Gwiazd w Hollywood; Bulwar Zachodzącego Słońca; Rodeo Drive, przy której skupili swe butiki kreatorzy mody, antykwariusze i jubilerzy; malownicze i szalone Venice ze słynną Venice Beach i Ocean Front Walk; Santa Monica - kurort nad oceanem, modne miejsce wypoczynku ze stuletnim drewnianym molo. Powrót do hotelu i nocleg.

3. dzień Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na PUSTYNIĘ WYSOKĄ MOJAVE i PUSTYNIĘ NISKĄ w PARKU NARODOWYM DRZEW JOZUEGO, położonym w południowej Kalifornii i zajmującym ponad 3 tys. km^2. Miejsce to, charakteryzujące się wyjątkowymi walorami klimatycznymi, znane jest turystom z niesamowitych krajobrazów, widoków wielkich juk, zwanych drzewami Jozuego, licznych odmian kaktusów, malowniczych formacji granitowych i oaz palmowych. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu w okolicach Phoenix.

4. dzień Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez malownicze RED ROCK

COUNTRY do SEDONY. Kraj Czerwonych Skał to niezwykłe miejsce, którego krajobraz tworzą gigantyczne mesy z czerwonego piaskowca. Region ten zagrał w wielu filmach przygodowych o Dzikim Zachodzie. Zwiedzanie PARKU NARODOWEGO WIELKIEGO KANIONU. Wielki Kanion, położony w północnej Arizonie, to jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie. Każdego roku jest celem podróży dla prawie pięciu milionów turystów. Jego widok, bezkresny i majestatyczny, pozostawia niezapomniane wrażenia. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

5. dzień Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wycieczka do ZAPORY HOOVERA, położonej na granicy Nevady z Arizoną, wśród skalistych grzbietów Black Mountains. Jest to jedna z najwyższych zapór na świecie. Następnie spacer po LAS VEGAS, mieście hazardu, rozrywki, przepychu, kiczu, olbrzymich neonowych reklam i wielkich pieniędzy. Las Vegas budzi skrajne emocje. Jednych zachwyca, innych odstrasza. Warto samemu ocenić, na czym polega fenomen tej oazy na mapie pustynnej równiny Nevady. Czas wolny. Nocleg.

6. dzień Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PARKU NARODOWEGO DOLINY ŚMIERCI, w południowej Kalifornii. Miejsce to, oceniane jako najgorętsze na ziemi, jest niemal całkowicie pozbawione wody i cienia. Odcięte od świata, urzeka jednak urokiem kolorowych kanionów, formacji skalnych, oaz i uśpionych wulkanów. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.

7. dzień Śniadanie. Wykwaterowanie. Podróż przez Góry Sierra Nevada do PARKU NARODOWEGO YOSEMITE, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO, zachwycającego wysokimi ścianami dolin, niezwykłą roślinnością i pieniącymi się wodami wodospadów. Spacer piękną Doliną Yosemite, do wodospadu Yosemite, najwyższego w Ameryce Północnej. W parku podziwiać można także gigantyczne sekwoje, wiek najstarszych z nich szacuje się na 2600-2700 lat. Przejazd do San Francisco, nocleg.

8. dzień Śniadanie. Zwiedzanie przepięknego SAN FRANCISCO - Union Square - serce metropolii, The Embarcadero, przejazd słynnym tramwajem, Lombard Street znana jako "najbardziej poskręcana ulica świata", nabrzeżna dzielnica Fisherman's Wharf, most Golden Gate, Transamerica Pyramid, legendarne Chinatown, Nob Hill, Grace Cathedral. Powrót do hotelu i nocleg.

9. dzień Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski

10. dzień Przylot do Polski.

Cena zawiera: 8 noclegów w pokojach 2 os, wyżywienie: 8 śniadań i 3 kolacje zgodni z programem, przelot na trasie Warszawa -Los Angeles i San Francisco -Warszawa, przejazd autokarem w czasie trwania wycieczki, opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NW, opłaty transportowe i lotniskowe.

Cena nie zawiera: Bilety wstępu i lokalni przewodnicy - ok. 140 USD.

Zwyczajowe napiwki - ok. 3 USD/dzień dla kierowcy i 4 USD/dzień dla lokalnego przewodnika.

Obywatele polscy muszą posiadać wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Ambasada USA w Warszawie świadczy usługi konsularne dla osób z województw - kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Konsulat Generalny w Krakowie świadczy usługi konsularne dla osób z województw - dolnośląskie, śląskie, opolskie, małopolskie i podkarpackie. Termin spotkania z konsulem można ustalić od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00, dzwoniąc pod numer 0703 700 120 (z telefonów stacjonarnych w Polsce), należy przygotować paszport. Źródłem wyżej podanych informacji jest strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz strona internetowa Ambasady USA w Polsce; data opracowania informacji - luty 2010 r.

Biuro ITAKA nie pośredniczy w wyrabianiu wiz do Stanów Zjednoczonych.

Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje