Reklama

Reklama

REGULAMIN SERWISU "Walentynkowe życzenia"

Postanowienia ogólne

1. Operatorem serwisu "Walentynkowe życzenia" (dalej " Serwis") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "INTERIA.PL").

2. W ramach Serwisu INTERIA.PL świadczy na rzecz Użytkowników usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), umożliwiającą użytkowników zaprezentowanie na stronach portalu www.interia.pl stworzonych przez siebie życzeń walentynkowych (dalej: Usługa).

Reklama

3. Usługa jest świadczona w dniu 13 lutego 2009 w godzinach od 00:00:01 r. do 23:59:59 z tym zastrzeżeniem, że użytkownicy mogą wysyłać życzenia do godziny dnia 14 lutego 2009r. 23:45:59..

Użytkownicy

1. Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) oraz osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoby powyżej 13 roku życia), która korzysta z Serwisu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Plus GSM i Play.

3. Wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS na zasadach określonych poniżej jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl .

Zasady Uczestnictwa

1. W celu uczestnictwa w Serwisie Użytkownik wysyła wiadomość SMS o treści "ZYCZ.treść życzeń", pod nr 7252.

2. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.

3. Koszt wysłania wiadomości SMS wynosi 2 zł/2,44 zł (z VAT).

4. Po otrzymaniu wiadomości SMS - zgłoszenia, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

5. Treść wiadomości SMS z życzeniami (dalej: Życzenia) nie może przekraczać 150 znaków. Życzenia nie mogą zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

6. Każdy Użytkownik może korzystać z Serwisu nieograniczoną ilość razy tj. może wysłać dowolną ilość Życzeń.

7. Życzenia zaprezentowane zostaną na tzw. dynamicznym pasku umieszczonym na stronie głównej portalu www.interia.pl oraz na stronie serwisu http://kobieta.interia.pl/raport/walentynki w dniach od 13 do 14 lutego 2009 roku.

8. INTERIA.PL oświadcza, iż odmówi zamieszczenia na stronach internetowych portalu www.interia.pl Życzeń:

a) zawierających treści naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, w szczególności tersci o charakterze obelżywym i wulgarnym, ksenofobicznych, rasistowskim, antysemickim,

b) zawierających treści niezgodne z przedmiotem Serwisu, w tym o charakterze reklamowym oraz komercyjnym,

c) przesłanych przez Użytkownika, którego nie można zidentyfikowac jako aboneta sieci telefonii komórkowej.

Licencja

1. Wysyłając wiadomość SMS z Życzeniami Użytkownik oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem Życzeń i posiada do nich pełnię praw autorskich,

b) Życzenia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) wyraża zgodę na zamieszczenie Życzeń na stronach w portalu www.interia.pl oraz ich nieodpłatne udostępnienie jego użytkownikom,

d) nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Życzeń,

e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez INTERIA.PL z Życzeń na następujących polach eksploatacji:

" utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym sieć Internet), wprowadzania do pamięci komputera,

" wprowadzanie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

" w zakresie rozpowszechniania, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

2. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się w stosunku do INTERIA.PL do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do wysłanych Życzeń.

3. Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanych Życzeń, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Życzeń na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter i treść Życzeń.

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności wykonania Usługi z Regulaminem, służy każdemu Użytkownikowi, z tym zastrzeżeniem, że złożona musi zostać nie później niż w terminie do 7 dni od zakończenia funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Użytkownika, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania ogólnie pojmowanych zasad fair play obowiązujących użytkowników serwisów internetowych oraz korzystających z usług dodanych, w tym w szczególności nie wykorzystywania uczestnictwa w Serwisie do celów nie przewidzianych przez INTERIA.PL, w tym do celów komercyjnych i politycznych, przeprowadzania akcji społecznych i happeningowych.

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

5. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

b) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

c) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL,

e) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL,

f) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak: włamania do systemu, czy zainfekowanie systemu wirusami

.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy