Reklama

Reklama

Jak odwołać się od decyzji ZUS

Nie przyznano ci renty, a stan zdrowia nie pozwala ci pracować? Odwołuj się od tej niekorzystnej decyzji. Potem walcz w sądzie.

Masz 30 dni na złożenie odwołania, licząc od daty doręczenia ci decyzji odmownej z ZUS. Napisz je odręcznie lub na komputerze, według zasad podanych w naszym przykładowym wzorze (niżej). Pamiętaj, że: odwołanie kierujesz do sądu okręgowego, ale dostarczasz do ZUS, do oddziału, który wydał decyzję – możesz je zanieść osobiście lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania.

ZUS ma 30 dni, by odpowiedzieć

Jeśli nie uzna twoich racji, ma obowiązek przekazać odwołanie do sądu okręgowego wraz z uzasadnieniem decyzji odmownej oraz kompletem dokumentów dotyczących twojej sprawy.

Reklama

Sąd może albo oddalić odwołanie (jeśli uzna, że nie ma podstaw do przyznania renty), albo je uwzględnić. Na sprawie możesz złożyć wyjaśnienia, przedstawić dowody, powołać biegłych lekarzy.

Odwołanie

W imieniu własnym składam odwołanie od decyzji ZUS nr 100/2013 z 3 lipca 2013 r., stwierdzającej brak prawa do dalszego pobierania świadczenia rentowego z tytułu mojej niezdolności do pracy. Wnoszę o:

1. uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji i uznanie mojej niezdolności do pracy jako warunku przyznania dalszej renty;

2. dopuszczenie dowodu z zeznań świadków – Jana Nowaka, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Pogodnej 1 oraz Ewy Kowalskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kolorowej 12;

3. dopuszczenie dowodów: karty leczenia szpitalnego oraz zaświadczenia od lekarza neurochirurga;

4. powołanie biegłego lekarza specjalisty z zakresu neurochirurgii w celu ustalenia niezdolności do wykonywania pracy;

5. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu sądowego.

Uzasadnienie

Decyzja ZUS jest niezasadna. Podstawą wydania odmownej decyzji było orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, która stwierdziła, że nie jestem niezdolna do pracy. Jednak wcześniej, przez 2 lata, pobierałam rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wówczas komisja lekarska ZUS, która mnie badała, nie miała wątpliwości, że jestem niezdolna do pracy. Ciężko choruję od 5 lat, nie mogę swobodnie się poruszać z powodu silnych dolegliwości kręgosłupa. Od początku mojej choroby nie było szans i nie ma nadal, abym była sprawna i mogła wykonywać pracę.

Jednak komisja lekarska ZUS, rozpatrując mój wniosek o przedłużenie renty, nie wzięła pod uwagę moich ostatnich badań od lekarzy specjalistów, w tym od lekarza neurochirurga. Lekarz ten jednoznacznie stwierdził w karcie leczenia szpitalnego, że z powodu wielu urazów kręgosłupa nie mogę nadal pracować i muszę szybko poddać się operacji oraz prowadzić oszczędzający tryb życia.

Lekarze, członkowie komisji, nie badali mnie ani nie wzięli pod uwagę wyżej wymienionej dokumentacji, w związku z czym wydali decyzję, która jest chybiona i niesprawiedliwa. W związku z powyższym mój wniosek jest zasadny. Dowody załączam do odwołania. Załączniki: – karta leczenia szpitalnego, – zaświadczenie lekarza neurochirurga.

Twoje dane

W lewym górnym rogu kartki podaj swoje imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania (ewentualnie również numer PESEL).

Twoje żądania

Pismo rozpocznij od tego, od jakiej decyzji się odwołujesz – podaj jej numer i datę wydania. Poniżej wylicz swoje żądania. Pamiętaj, że masz prawo podać nazwiska świadków i prosić sąd o powołanie lekarzy jako biegłych.

Załączniki

Na końcu odwołania wylicz dokumenty, jakie dołączasz. Powinny to być zaświadczenia od lekarza prowadzącego i ewentualnie od innych specjalistów, którzy potwierdzą twój stan zdrowia.

Data, adres sądu

Odwołanie skieruj do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych sądu okręgowego, zgodnego z twoim miejscem zamieszkania.

Uzasadnienie

Opisz krótko swoją sytuację, m.in.: jak długo chorujesz, co ci dolega, przez jaki okres pobierałaś już rentę. Następnie wyjaśnij, dlaczego twoim zdaniem, decyzja ZUS jest krzywdząca lub niezgodna z prawem. Na poparcie swojej opinii powinnaś mieć dowody.

Twój podpis

Swoje odwołanie musisz podpisać odręcznie (takie są wymogi sądu).

Bez opłat!

Sprawy dotyczące odwołań od decyzji ZUS są wolne od kosztów sądowych. Składając takie odwołanie, nie musisz więc się obawiać, że będzie się to wiązało z jakimiś dodatkowymi wydatkami.

Tekst pochodzi z magazynu

Tina
Dowiedz się więcej na temat: ZUS | decyzja | uzasadnienie | data | pismo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy