Reklama

Reklama

Jak założyć firmę, nie mając zbyt wiele pieniędzy

Masz świetny pomysł na mały biznes, ale z funduszami krucho? Dowiedz się, skąd i w jaki sposób możesz uzyskać pomoc.

W 2012 roku z rozmaitych form wsparcia finansowego skorzy- stało 125 tysięcy małych firm. W tym roku również można się o nie ubiegać. Warto wiedzieć, kto może się o taką dotację starać i jakie insty tucje ją przyznają.

Dofinansowanie z urzędu pracy

Reklama

O pieniądze na założenie firmy w urzędzie pracy mogą się ubiegać osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Pod warunkiem że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia albo odbycia szkolenia i nie prowadziły działalności gospodarczej. Maksymalnie dotacja wynosi sześciokrotność średniego wynagrodzenia. W tym roku jest to więc suma 22 440 zł.

Pieniądze należy wydać na podjęcie działalności, np. na kupienie sprzętu czy maszyn (nie może to być samochód), wynajęcie lokalu, reklamę, pomoc prawną oraz doradztwo. Terminy składania wniosków w każdym urzędzie są inne, wyznacza je jego dyrektor, a pracownicy mają obowiązek udzielić nam informacji. O tym, kto dotację dostanie, decyduje oceniająca te wnioski komisja.

O pieniądze można się starać jeszcze przed zarejestrowaniem firmy. Jeśli więc uzależniamy jej założenie od te- go, czy uda nam się zdobyć fundusze, wstrzymajmy się z rejestracją działalności do czasu otrzymania informacji o tym, czy nasz wniosek rozpatrzono pozytywnie. Pieniędzy z dotacji nie trzeba zwracać, pod warunkiem że zostaną wykorzystane zgodnie z tym, co napisano we wniosku, i że firma będzie działać przynajmniej przez rok.

Na podobnych zasadach o dofinansowanie z urzędu pracy mogą starać się osoby niepełnosprawne – tyle że w tym przypadku środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie jest tu wyższe, maksymalna kwota to 56 100 zł (15-krotność przeciętnego wynagrodzenia).

Wniosek składamy w najbliższym urzędzie pracy. Jeśli zostanie oceniony pozytywnie, będziemy skierowani na kurs dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej. Pieniądze otrzymamy dopiero po jego ukończeniu z wynikiem pozytywnym.

Dotacje z Unii Europejskiej

Można się starać o fundusze z różnych puli unijnych (przeznaczonych m.in. na: rozwój regionalny, wspieranie zatrudnienia czy rozwój innowacyjności). Dotacji udzielają bezpośrednio agencje rządowe albo tzw. pośredni beneficjenci, czyli firmy i instytucje zajmujące się rozdzielaniem pieniędzy. Żeby się w tym nie zgubić, najlepiej zwrócić się do jednego z regionalnych ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (jest to organizacja działająca w ramach PARP). Pracujący tam konsultanci informują, które instytucje oferują obecnie dofinansowanie, gdzie się o nie starać i jakie trzeba spełnić wymogi. Pomogą też wypełnić wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wskażą instytucję, która kandydata na przedsiębiorcę przeprowadzi krok po kroku przez formalne zawiłości.

Ośrodek KSU najlepiej odwiedzić osobiście, wcześniej uma wiając się na spotkanie z konsultantem. Adresy i telefony ośrodków znajdują się na stronie: www.ksu.parp.gov.pl. Warto wiedzieć, że większość unijnych programów pomocowych przeznaczona jest dla początkujących przedsiębiorców, ale są też takie dla osób, które dopiero zamierzają działalność zarejestrować.

Fundusze z konkursu

Coraz bardziej popularne są konkursy dla przyszłych przedsiębiorców. Organizują je m.in. władze samorządowe (np. urzędy marszałkowskie), instytucje rządowe (ministerstwa, instytuty) oraz powołane przez Komisję Europejską (np. Enterprise Europe Network) i działające przy wyższych uczelniach. A także organizacje pozarządowe zajmujące się promocją przedsiębiorczości.

W większości takich konkursów obowiązują podobne warunki. Trzeba przedstawić biznes- plan (przygotowywania biznesplanu można się nauczyć na e-learingowym kursie PARP – patrz ramka na poprzedniej stronie). Opisujemy w nim projekt, zasady funkcjonowania firmy, a także oceniamy szanse jej powodzenia na rynku. Konkursy organizowane są dla określonych grup (np. ab solwentów pewnych kierunków, mieszkańców regionu, młodych kobiet itp.).

Bywają też konkur sy otwarte, do których przystąpić może każdy. Do wygrania są kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trzeba je przeznaczyć na realizację pomysłu. Ogłoszenia o konkursach znajdziemy m.in. na portalu: www.zporr.gov.pl oraz na stronie PARP: www.parp.gov.pl.

Bezpłatne szkolenia

Początkujący przedsiębiorcy mogą się bezpłatnie dokształcać na szkoleniach organizowanych przez Akademię PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Prowadzone w systemie e-learningowym kursy uczą m.in. zarzą dzania przedsiębiorstwem, podstaw marketingu, księgowości i finansów, tworze- nie biznesplanu. Szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla osób prowadzących małe przedsiębior stwa. Więcej informacji (oraz zapisy na kursy) na stronie www.akademiaparp.gov.pl.

Kto da kredyt małej firmie?

Poza dotacjami czy grantami uzyskanymi w ramach konkursów, mikro i mali przedsiębiorcy (czyli np. jednoosobowe firmy) mogą korzystać z oferty funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych.

Zachęcamy do korzystania z funduszy, które współpracują z Krajowym Systemem Usług dla MSP (obecnie 44), są one bowiem na bieżąco monitorowane przez PARP. Fundusze oferują przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą wsparcie w postaci pożyczek, których warunki są indywidualnie dobie rane do potrzeb klienta oraz jego firmy. Z KSU współpracują też fundusze poręczeniowe (obecnie 46), które udzielają poręczeń mikro i małym przedsiębiorcom.

Jeśli firma spełnia warunki określone przez instytucję udzielającą kredytu (bank), pożyczki czy leasingu, ale nie ma wystarczającego zabezpieczenia spłaty, fundusz poręczeniowy takiego zabezpieczenia udziela. Dzięki temu przedsiębiorcy mają łatwiejszy dostęp do środków prowadzenia działalności gospodarczej. Lista funduszy znajduje się na stronie internetowej http://ksu.parp.gov.pl.

Dowiedz się więcej na temat: PARP | fundusze | Biznes | jak rozkręcić biznes | kursy | szkolenia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje