Reklama

Reklama

Regulamin "Konkurs Magiczna Muzyka Disneya SMS"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu " Magiczna Muzyka Disneya SMS" (dalej "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000002117, NIP 677-21-18-727, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 00/100)(opłacony w całości) (dalej "Organizator").

2. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 24 maja 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 25 maja 2010 r.

Reklama

3. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.interia.pl

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które najszybciej prześlą wiadomość SMS.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era, Plus GSM i Play.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

§ 3. Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 00:00:01 dnia 24 maja 2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 25 maja 2010 r. wysłać wiadomość SMS - zgłoszenie pod numer 7271 o treści HERKULES.A, jeżeli uczestnik konkursu wybiera nagrodę określoną w § 4.pkt.2 lit.a lub HERKULES.B jeżeli uczestnik konkursu wybiera nagrodę określoną w § 4.pkt.2 lit.b.

2. Po otrzymaniu wiadomości SMS - zgłoszenia, System odsyła do uczestnika wiadomość SMS potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

4. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie.

5. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 7271 wynosi 2 zł netto (2,44 zł brutto).

§ 4. Nagrody

1. Fundatorem nagród Organizator Konkursu.

2. Nagrodą w Konkursie jest:

a) 10 (słownie: dziesięć) podwójnych biletów na "Magiczna Muzykę Disney'a" w Gdyni, w Hali Gdynia, 28 maja o godz. 16.30. - kod nagrody: HERKULES.A

b) 10 (słownie: dziesięć) podwójnych biletów na "Magiczna Muzykę Disney'a" we Wrocławiu, w Hali Stulecia, 30 maja o godz. 16.30. - kod nagrody: HERKULES.B

3. Laureatem konkursu zostanie 20 (słownie: dwudziestu) uczestników. Zwycięzcą nagrody określonej w § 4 pkt.2 lit. a zostanie 10 (słownie: dziesięciu) uczestników, którzy przesłali wiadomość SMS jako 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 zgłoszenie. Zwycięzcą nagrody określonej w § 4 pkt.2 lit. b zostanie 5 (słownie: dziesięciu) uczestników, którzy przesłali wiadomość SMS jako 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 zgłoszenie.

4. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6. Wyłonienie laureata będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 2 dni po zakończeniu Konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora.

7. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 26 maja 2010 r. godziny 23:59.59. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres sms@firma.interia.pl.

9. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

10. W przypadku nieotrzymania przez INTERIA.PL wiadomości SMS zawierającej dane osobowe laureata w terminie, o którym mowa powyżej, lub podania niepełnych danych, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

11. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

12. Nagrody będą do odbioru w bezpośrednio przed koncertem imiennie na podstawie listy oraz hasła, przekazanego laureatom konkursu.

13. Nagroda zostanie wydana osobie po okazaniu przez nią dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, na podstawie którego nastąpi pozytywna weryfikacja danych z danymi podesłanymi przez laureata w treści SMS -a.

14. Organizator Konkursu nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z dojazdem laureata Konkursu na miejsce, w którym odbędzie się koncert.

15. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub wystąpiły po wskazaniu przez zwycięzcę Sondażu terminu realizacji nagrody.

16. Nagrody nie odebrane w terminie przepadają na rzecz Organizatora.

17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

18. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu przekazania nagród.

19. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

20. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

§ 5. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach, w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

5. Organizator zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w przesyłaniu wiadomości SMS (w szczególności, wysyłanie wiadomości SMS za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne ich wysyłanie), Organizator ma prawo anulować wiadomości SMS, które zostały przesłane w taki sposób i wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama