Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Chłopak lata"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Chłopak lata", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL" lub "Organizatorem"

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 17 sierpnia 2006 r. i trwa do dnia 29 września 2006 r.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej portalu www.interia.pl, pod adresem http://chlopak.interia.pl

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL.

Reklama

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przesłanie zdjęcia przez formularz konkursowy na stronie http://chlopak.interia.pl/zglos_sie

7. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. w przypadku, gdy uczestnik jest użytkownikiem Platformy Znajomi, podać swój nick i hasło, w przypadku gdy nie jest uczestnikiem, dokonać rejestracji na Platformie Znajomi, według określonych zasad rejestracyjnych,

b. przesłać zdjęcie w terminie do 28 sierpnia 2006 r. włącznie - zdjęcie powinno być w pionie, o maksymalnej wielkości 400 pixeli w pionie, w formacie jpg,

c. wypełnić formularz konkursowy, poprzez wypełnienie odpowiednich pól i podanie danych osobowych uczestnika,

d. zapoznać się z Regulaminem Konkursu i dokonać jego akceptacji w formularzu konkursowym.

8. Zdjęcie musi także spełniać wymogi określone w regulaminie Platformy Znajomi.

9. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 (jedno) zdjęcie. Zdjęcie może przedstawiać wyłącznie uczestnika, dokonującego zgłoszenia do Konkursu.

10. Zdjęcie powinno być pionowym portretem uczestnika Konkursu.

11. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.

12. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. od 7 do 11, powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

13. Konkurs składa się z dwóch etapów, które przeprowadzone będą:

a. I etap - od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2006 roku

b. II etap - od 30 sierpnia do 29 września 2006 roku

"Chłopak lata" W pierwszym etapie Konkursu wszystkie zdjęcia zgłoszone do Konkursu poddane ocenie jury, powołanego w tym celu przez Organizatora.

15. Jury zakwalifikuje do II etapu Konkursu zdjęcia, które będą spełniały wymogi regulaminu.

16. W drugim etapie Konkursu wyboru najciekawszych zdjęć dokonają internauci. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie w dane zdjęcie.

17. Każdy z uczestników nie może głosować na własne zdjęcia, zgłoszone do Konkursu.

18. Każdy głosujący w II etapie może oddać więcej niż jeden głos na zdjęcia zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

19. Organizator zastrzega, a uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w głosowaniu (w szczególności, głosowanie za pomocą aplikacji umożliwiających automatyczne głosowanie itp.), Organizator ma prawo, według własnego uznania anulować głosy, które zostały oddane nieprawidłowo, a także usunąć zdjęcie, co do którego głosowanie było prowadzone nieprawidłowo i wykluczyć je z Konkursu.

20. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, którego zdjęcie uzyska największą ilość punktów od głosujących internautów.

21. Dodatkowo w konkursie zostanie wyróżnionych 9 osób, które uzyskały kolejne najlepsze noty, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów o których mowa w pkt. 22.

III. Rozwiązanie Konkursu

22. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 2 października 2006 r.

23. Opublikowanie nazwiska zwycięzcy i osób wyróżnionych nastąpi w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

24. Nagrody w Konkursie otrzymają osoby, o których mowa w pkt. 22 i 23.

25. O wygranej zwycięzca i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni na adres e-mail podany w formularzu konkursowym.

26. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 7, 8, 9,10, 11, nagrodzone zostaną kolejne zdjęcia, które spełniać będą wymogi określone w pkt. 21.

IV. Nagrody

27. Nagrodami w Konkursie są upominki - niespodzianki.

28. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

29. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

30. Zwycięscy oraz osoby wyróżnione, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

31. Zwycięscy oraz wyróżnione osoby mają prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

32. Nagrody dodatkowe dla osób wyróżnionych zostaną przesłane pocztą, na adres, wskazany przez nich w formularzu konkursowym.

V. Postanowienia końcowe

33.Zamieszczając zdjęcie w Galerii i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw do zdjęcia, zamieszczając zdjęcie nie narusza praw osób trzecich i udziela INTERIA.PL nieodpłatnie i bezterminowo prawa na korzystanie ze zdjęcia i oraz jego publikację w portalu www.interia.pl. i jego nieodpłatne udostępnienie w całości lub części użytkownikom sieci Internet.

34. Zamieszczając zdjęcie w Galerii i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że zamieszczone zdjęcie jest jego własnym zdjęciem, a tym samym wyraża nieodpłatnie zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

35. Wysyłając zdjęcie na Konkurs, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanych zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

36. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie na stronach w portalu www.interia.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on zwycięzcą lub nagrodzonym w Konkursie.

37. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu oraz, że do uczestników ma zastosowanie regulamin Platformy Znajomi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

38. Biorąc udział w Konkursie i akceptując regulamin uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, przesyłanej przez Organizatora, na podany przez uczestników, przy rejestracji do Konkursu adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

39. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

40. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

41. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy nagrody, powinna być kierowana na adres Kraków, os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

42. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

43. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

44. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

45. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy