Reklama

Reklama

REGULAMIN ""Nowe przygody Mikołajka" SMS"

Regulamin

REGULAMIN ""Nowe przygody Mikołajka" SMS"

Postanowienia ogólne

1. ""Nowe przygody Mikołajka" SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2. Fundatorem nagród jest SIW Znak Sp. z o.o. .

3. Konkurs rozpoczyna się 06 grudnia i trwa do 06 grudnia 2007 roku włącznie. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4. Nagrodami w Konkursie jest 10 (słownie: dziesięć) książek "Nowe przygody Mikołajka" tom 2..

Reklama

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, współpracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

Zasady Konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, o treści GRY na numer 7152. Koszt SMS: 1 pln netto; (1,22 pln brutto).

8. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Jeden uczestnik może pozostawić nieograniczoną liczbę zgłoszeń. Każde ze zgłoszeń, bierze udział w konkursie. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika.

9. Po prawidłowym wysłaniu SMS -a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

10. Nadawca co 10-tego SMS -a otrzymuje nagrodę, o której mowa w pkt.4 regulaminu. Nagrody przyznawane będą do momentu wyczerpania puli nagród.

11. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie się w ciągu czternastu (14) dni roboczych po zakończeniu Konkursu według poniższych zasad:

a) Komputer zawierający listę zgłoszeń według kolejności ich wpływu wskaże 10 zgłoszeń będących kolejno 10-tym,20-tym,30-tym,40-tym,50-tym,60-tym,70-tym,80-tym,90-tym,100-tnym zgłoszeniem z listy;

b) Przedstawiciel Organizatora Konkursu wyśle SMS -a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację kandydata obejmujących imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz w temacie wiadomości numer telefonu, na który została wysłana wiadomość w terminie do 20 grudnia 2007 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane na potrzeby odbioru nagrody na adres wskazany w SMS -ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl)

c) W przypadku braku odpowiedzi na SMS -a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu lub podania danych niepełnych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Konkursie nagrody przypadają na rzecz INTERIA.PL

12. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

13. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

14. Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

15. INTERIA.PL zobowiązuje się do przesłania nagród laureatom konkursu najpóźniej do 29 lutego 2008 r. .

16. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez INTERIA.PL.

17. INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

18. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

19. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

20. Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

21. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

22. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

23. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

24. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

25. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

26. INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

27. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

28. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą złocenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

29. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

30. INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody konkursowe dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie INTERIA.PL w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia Laureatów Konkursu na stronach internetowych Konkursu.

31. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie INTERIA.PL.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: konkurs | mowa | uczestnik | nagrody | regulamin

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje