Reklama

Reklama

Regulamin

Regulamin konkursu

Poczuj się piękna

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Poczuj się piękna" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

Reklama

2.      Fundatorem nagród jest Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belgradzka 8 lok. 01, 02-793 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 194043, NIP: 9510043622.

 (zwaną dalej "Fundatorem").

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.11.2016 r. i trwa do dnia 04.12.2016 r. do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-wez-udzial-w-konkursie-zyj-pieknie,nId,2308129     (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu:

1)      10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców nagrody głównej, których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową.

7.      Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

9.      Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za zwycięzcę Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

11.  Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:

1)            wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, tj.  http://kobieta.interia.pl/artykuly-sponsorowane/news-wez-udzial-w-konkursie-zyj-pieknie,nId,2308129   w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)      wykonać  zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytanie otwarte:  Co sprawia, że czujesz się piękna?

i przesłanie do Organizatora odpowiedzi (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

3)      wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym do wysyłki nagród, publikacji danych osobowych zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

12.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

13.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 10 (słownie: dziesięciu) zwycięzców nagrody głównej.

14.  Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu, w tym argumentację.

15.  Nagrody dla zwycięzców dostarcza Organizator na adresy Uczestników znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

16.  Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

a.         udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

                                                 i.                   zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

                                               ii.                   wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

                                              iii.                   łączenie z innymi utworami lub podział na części,

                                             iv.                   wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

                                               v.                   w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b.      udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora lub Fundatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko.

c.            wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

III. Rozwiązanie Konkursu

17. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia  7.12.2016

18. Wyłonienia zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa zgodnie z ust. 6.

19.  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20.  Informacje o osobach zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

21.  O przyznaniu  nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, lub stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez zwycięzcę postanowień Regulaminu, Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

IV. Nagrody

22.  Nagrodami w Konkursie jest: 10 ( słownie: dziesięć ) zestawów kosmetyków Avon składające się z :

- 1 (słownie: jeden) AVON Luksusowy eliksir odmładzający Ultimate Supreme

O wartości  100,00 zł (słownie: sto złotych)

-  AVON Tusz do rzęs Supershock

O wartości 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych)

23.  Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

24.  Organizator roześle Nagrody - Zestawy Avon pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w formularzu konkursowym, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej.

25.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

26.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

27.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

28.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

29.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym do wysyłki nagród, publikacji danych osobowych zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.

30.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

31.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

32.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

33.  Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

34.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza zwycięzcami Konkursu, zostaną poddane anonimizacji.

35.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

36.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

37.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

38.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

39.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

40.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje