Reklama

Regulamin akcji pomagam.interia.pl

1.     Akcja - pomagam.interia.pl (zwana dalej "Akcją") organizowana jest przez Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem")

2.     Akcja rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2020 roku i trwa do 30 czerwca 2020 roku

3.     Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem www.pomagam.interia.pl : (zwaną dalej "Stroną Akcji").

Reklama

4.     Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Akcja polega na zgłaszaniu do Organizatora inicjatyw i wydarzeń dotyczących wzajemnej pomocy (zacnych dalej "Inicjatywami"). W ramach Akcji można zgłaszać Inicjatywy w kategoriach:

a)     Jak pomagać - gromadzącą Inicjatywy, które potrzebują pomocy

b)     Potrzebuję pomocy - gromadzącą Inicjatywy, które oferują pomoc

6.     Zgłoszenia Inicjatywy może dokonać osoba, która (dalej zwana "Zgłaszającym":

a)     jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b)     podała kompletne i prawdziwe dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres mailowy;

c)     dokonała zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy;

d)     zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;

e)     udzieliła zgody na wykorzystanie przesłanych w zgłoszeniu Materiałów przez Organizatora w calach marketingowych i reklamowych, w  tym w celu autopromocji.

7.     Zgłoszenia inicjatywy dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Akcji. Zgłoszenie powinno zawierać odpowiedź na pytanie: "Opisz zgłaszaną inicjatywę", Zgłaszający może do odpowiedzi dołączyć zdjęcia (dalej: Materiały).

8.     Zgłaszający dokonując zgłoszenia oświadcza, że:

a)     wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska;

b)     wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych  w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Akcji, w tym w celu kontaktu ze zgłaszającym we wszystkich sprawach związanych z Akcją za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym,

c)     wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału,

d)     posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału, a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

9. Z chwilą przesłania Materiału Zgłaszający udziela nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c) zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d) wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

f) rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Zgłaszającego,

g) wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora.

10.  Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Inicjatyw.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłaszanych Inicjatyw pod względem ich legalności, w szczególności w zakresie zgodności z ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz żądać od zgłaszającego dodatkowych dokumentów koniecznych do weryfikacji. Organizator oświadcza, że nie przyjmuje zgłoszeń dotyczących zbiórek pieniężnych, które nie są zbiórkami publicznymi.

12.  Zgłoszone i zweryfikowane Inicjatywy zostaną zamieszczone na Stronie Akcji.

13.  Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy umieszczenia Inicjatywy na Stronie Akcji w przypadku gdy Inicjatywa narusza przepisy prawa, narusza prawa osób trzecich, jest niezgodna z linią programową Organizatora lub została zgłoszona niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Inicjatywy ze Strony Akcji oraz do zaprzestania jej promocji jeśli w późniejszym okresie poweźmie wiadomość o tym, że zachodzą okoliczności określone w ust. 13 powyżej.

15.  Okoliczność odmowy umieszczenia lub usunięcia Inicjatywy ze Strony Akcji nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych wobec Organizatora.

16.  Organizator powoła Komisję złożoną z minimum 3 pracowników Organizatora, która dokona wyboru minimum 10 Inicjatyw z każdej kategorii. Kryterium wyboru Inicjatyw będzie ich społeczna doniosłość. Wybrane Inicjatywy będą promowane przez Organizatora na należących do niego stronach internetowych oraz w swoich mediach społecznościowych. Organizator może dokonywać wyboru dodatkowych Inicjatyw, które będzie promował, sukcesywnie, w miarę otrzymywania kolejnych zgłoszeń.

17.  Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie, umieszczenie z Stronie Akcji oraz promowania Inicjatyw.

18.  Administratorem danych osobowych Zgłaszających w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przetwarzanych w ramach niniejszej Akcji jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Akcji.

19.   Każdemu Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

20.  Podanie przez Zgłaszającego swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do zgłoszenia Inicjatywy w Akcji.

21.  Zgłaszający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Zgłaszającego nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

22.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

23.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy