Reklama

Regulamin Plebiscytu "Metamorfozy 2010"

§ I. Postanowienia ogólne

§ I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu "Metamorfozy 2010" (dalej: Plebiscyt) jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej: "Organizator" lub "INTERIA.PL").

2. Plebiscyt trwa od godziny 00:00:01 dnia 25.06.2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 26.07.2010 r., z zastrzeżeniem postanowień rozdz. III, pkt. 1 lit. a i b.

3. Wyniki Plebiscytu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

Reklama

4. Plebiscyt prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

§ II. Uczestnicy Plebiscytu

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (wstępnych, zstępnych).

2. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Plebiscycie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl.

4. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Plebiscycie dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Plebiscytu . Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Plebiscycie.

5. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wysłanie SMS -a o treści "ZGODA", pod numer wskazany przez Współorganizatora.

§ III. Zasady Plebiscytu

1. Plebiscyt składa się z dwóch etapów:

a) Etap I - trwający w okresie od godziny 00:00:01 dnia 25.06.2010 r. do godziny 23:59:59 dnia 11.07.2010 r. polegający na dodawaniu zdjęć przedstawiających wizerunek uczestnika.

b) Etap II - trwający w okresie od godziny 15:00:00 dnia 13.07.2010. do godziny 23:59:59 dnia 23.07.2010r. polegający na oddawaniu głosów przez internautów na zamieszczone zdjęcia.

2. W ramach etapu I uczestnik zobowiązany jest do właściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://kobieta.interia.pl/raport/metamorfozy-2010

3. W ramach Plebiscytu uczestnik może zamieścić maksymalnie 1 (jedno) zdjęcie.

4. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych zdjęć w przypadku, gdy uzna, że mogą one naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, jak również, gdy ich treść nie będzie odpowiadać tematyce Plebiscytu.

5. W dniu 12 lipca 2010 r. Komisja plebiscytowa składająca się z przedstawicieli Organizatora wybierze 200 najlepszych zdjęć (100 zdjęć kobiet, 100 zdjęć mężczyzn), które zakwalifikowane zostaną do Etapu II. Dokonując wyboru komisja plebiscytowa kierować się będzie szczególności poziomem merytorycznym i artystycznym podesłanych zdjęć oraz ogólnymi predyspozycjami sfotografowanej osoby. Zdjęcia wybrane przez komisję plebiscytową zostaną udostępnione w Internecie pod adresem http://kobieta.interia.pl/raport/metamorfozy-2010

6. W ramach drugiego etapu użytkownicy portalu oddają głosy na wybrane przez siebie zdjęcia. W celu oddania głosu użytkownicy w okresie, o którym mowa w pkt.1 lit. b powyżej wysyłają wiadomość SMS pod numer 7152. Treść wiadomości SMS musi wskazywać na wybrane przez użytkownika zdjęcie zgodnie z następującym schematem: "IA.numer zdjęcia" (przykład IA.01). Treść wiadomości SMS nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź. Głosy mogą być oddawane jedynie z telefonów zarejestrowanych w sieciach: Orange, Era, Plus GSM i Play.

7. Koszt wiadomości SMS wynosi 1 zł netto; (1,22 zł brutto).

8. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.

9. Użytkownik portalu może oddać dowolną ilość głosów na dowolną ilość zdjęć, z tym zastrzeżeniem, że w ramach Plebiscytu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10. Użytkownik zamieszczając zdjęcie (dalej: Utwór) w ramach Plebiscytu niniejszym oświadcza, że:

a. wyraża nieodwołalną zgodę na nieodpłatne publiczne udostępnianie Utworu (nadawanie przez Internet, w tym webcasting, simultcasting, multicasting, VonD) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, w tym sieci Internet i Platformy INTERIA.PL,

b. przysługują mu wszelkie prawa konieczne do korzystania z Utworu w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Plebiscycie, w tym prawa do sporządzenia ich cyfrowej postaci, ich publikowania i rozpowszechniania, w szczególności poprzez sieć Internet,

c. Utwór nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, w szczególności prawa do wizerunku,

d. w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez INTERIA.PL z Utworu, zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić lub zrekompensować INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie może INTERIA PL ponieść poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z korzystaniem z praw do Utworu.

11. Użytkownik jednocześnie:

a. upoważnia INTERIA.PL do dokonywania czynności technicznych koniecznych do przystosowania Utworu do wymogów technologicznych związanych z rozpowszechnianiem Utworu w formie cyfrowej. Czynności opisane w tym ustępie nie mogą powodować zmian Utworu powodujących modyfikację jego przekazu z przyczyn innych niż uwarunkowania technologiczne.

b. zobowiązuje się w stosunku do INTERIA.PL do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w Plebiscycie Utworu.

§ IV. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Akademia Berendowicz & Kublin

2. Nagrodami w Plebiscycie są:

a) 3 (słownie: trzy) usługi fryzjersko-kosmetyczne "Metamorfoza dla Pań" o wartości 235 zł brutto każda oraz 3 (słownie: trzy) zestawy ubrań "Jackpot" o wartości 850 zł brutto każdy - nagroda główna I,

b) 3 (słownie: trzy) usługi fryzjersko-kosmetyczne "Metamorfoza dla Panów" o wartości 50 zł brutto oraz 3 (słownie: trzy) zestawy ubrań "Cottonfield" o wartości 950 zł brutto każdy - nagroda główna I

c) 20 (słownie: dwadzieścia) urządzeń do pielęgnacji włosów marki Bosch o wartości 100 zł każde - nagroda II stopnia.

3. Każdy uczestnik Plebiscytu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o których mowa powyżej.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. W ramach Plebiscytu wyłonione zostaną 3 (słownie: trzy) kategorie laureatów, tj.:

a) 3 kobiety, którzy dodali zdjęcie przedstawiające swój wizerunek zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadami określonymi na stronie http://kobieta.interia.pl/raport/metamorfozy-2010 a następnie dodane przez nich zdjęcie pod względem liczby zdobytych głosów zostało sklasyfikowane na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu w kategorii dziewczyn - 3 (słownie: trzy) laureatki otrzymają nagrody główne I (po jednej dla każdej) opisane w lit. a ust.2 powyżej.

b) 3 mężczyźni , którzy dodali zdjęcia przedstawiające swój wizerunek zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadami określonymi na stronie http://kobieta.interia.pl/raport/metamorfozy-2010 a następnie dodane przez niech zdjęcie pod względem liczby zdobytych głosów zostało sklasyfikowane na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu w kategorii mężczyzn - laureaci otrzymają nagrody główne stopnia (po jednym dla każdego) opisane w lit. b ust.2 powyżej.

c) osoby, które zgodnie z Regulaminem oddały co najmniej 1 (słownie: jeden) głos na dowolne zdjęcie zgłoszone w Plebiscycie. W dniu 26 lipca 2010 r. komputer prześle do wszystkich uczestników, którzy prawidłowo przesłali wiadomości SMS - zgłoszenia, wiadomość SMS, w której zawarte będzie pytanie. Zadaniem uczestnika jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi poprzez przesłanie wiadomości SMS na numer 7271, o treści TAK lub NIE. Koszt wysłania wiadomości na numer 7271 wynosi 2,00 zł netto (2,44 zł z VAT). Nagrodę o której mowa w pkt. 2 lit. c . otrzyma 20 uczestników, których SMS z prawidłową odpowiedzią zostanie odnotowany przez System jako pierwszych dwadzieścia, który wpłynął po godzinie 15:18:00 w dniu 26 lipca 2010r.

6. Wyłonienie laureatów Plebiscytu będzie miało miejsce nie później niż 14 dni po zakończeniu Plebiscytu.

7. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwać będzie Komisja plebiscytowa powołana w tym celu przez Organizatora.

8. Laureaci nagrody głównej zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagrody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

9. Prawo do nagrody głównej może być realizowane po uprzedniej zapłacie przez Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Plebiscycie, w wysokości 10% wartości nagrody, Laureat na podstawie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązany wówczas będzie wpłacić INTERIA.PL, jako fundatorowi i płatnikowi podatku dochodowego, odpowiednią kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem Nagrody Głównej.

10. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie przez laureata poczta elektroniczną danych, umożliwiających jego identyfikację zawierających : imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz, w przypadku laureatów nagród II stopnia, także numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została wiadomość SMS. Dane, o których mowa powyżej, laureat przesyła na adres sms@firma.interia.pl w terminie do 07 sierpnia 2009 r. godziny 23:59.59.

11. W przypadku, nie otrzymania przez Organizatora danych w terminie, o którym mowa powyżej, lub otrzymania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już laureatem Plebiscytu, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

12. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane ich laureatom w terminie do 15 września 2010 r. z zastrzeżeniem ust.13 poniżej.

13. Warunkiem realizacji prawa do nagrody głównej jest stawienie się przez laureata w jednym z salonów Fundatora. Salony Berendowicz Kublin zlokalizowane są w następujących miastach: Katowice, Kraków, Wrocław, Opole, Częstochowa, Rybnik, Sosnowiec, Gliwice. O terminie, w czasie którego możliwa będzie realizacja prawa do nagrody głównej jej laureat zostanie poinformowany po zakończeniu Plebiscytu.

14. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z dojazdem laureatów Plebiscytu do salonów Berendowicz Kublin. Wszelkie koszty w tym związane laureat ponosi we własnym zakresie.

15. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród rzeczowych. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za końcowy efekt oraz jakość wykonania usługi stanowiącej nagrodę główną.

17. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Plebiscytu jest Organizator.

18. Organizator informuje, iż nagrody mogą różnić się od tego jakie przedstawione zostały na konkursowej stronie internetowej (dotyczy głownie koloru).

19. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu właściwego przeprowadzenia Plebiscytu, w tym przyznania nagród jego laureatom.

20. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

§ V. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Plebiscytu, składającego reklamację.

§ VI. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

d) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

e) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Plebiscytu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator Plebiscytu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika Plebiscytu,

b. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Plebiscytu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci telefonii komórkowej oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c. korzystanie z Plebiscytu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d. przerwy w działaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora;

e. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

f. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;

g. za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione Plebiscytu.

5. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru przeznaczonego dla Plebiscytu.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy