Reklama

Chcę wystąpić o separację

W twoim małżeństwie się nie układa. Ale jeszcze nie zdecydowałaś się na tak drastyczny krok, jakim jest rozwód. Przeczytaj poradnik "Gazety Prawnej" jak przygotować złożenie wniosku o separację.

Separacja oznacza uchylenie, lecz nie rozwiązanie małżeństwa. Małżonkowie pozostający w separacji nie mają prawa wstąpić w nowy związek małżeński. Sąd orzeka o separacji na żądanie jednego małżonka albo na zgodne żądanie obojga.

Gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu, a w dodatku jego żądanie jest uzasadnione, to wówczas sąd orzeka rozwód. Jeżeli orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne (np. wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków), a żądanie separacji jest uzasadnione, to w takim przypadku sąd orzeknie separację.

Reklama

Nawet w razie zupełnego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie o separacji, gdy wskutek tego ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przedmiot pozwu o separację

Powód wyszczególnia w pozwie, czego dodatkowo domaga się od sądu oprócz orzeczenia separacji, np.: zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci, powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron. Sąd orzekając separację, ma obowiązek orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd może jednak zaniechać orzekania o winie na zgodne żądanie małżonków. Sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia wówczas, gdy orzeka separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.

Aby ustalić winę, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, np. przesłuchać wielu świadków. W takim przypadku postępowanie przed sądem trwa znacznie dłużej. Natomiast w razie wniosku o zaniechanie orzekania o winie, postępowanie dowodowe ulega ograniczeniu, np. sąd może nawet ograniczyć je do przesłuchania wyłącznie stron, jeżeli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci.

ZAPAMIĘTAJ

W postępowaniu o separację mogą występować dwie strony: powód (małżonek, który wnosi pozew) i pozwany (drugi małżonek). Pozew może wnieść każdy z małżonków. Strona pozwana w sprawie o separację może również żądać separacji albo rozwodu. Z żądaniem orzeczenia separacji mogą też zgodnie wystąpić oboje małżonkowie.

Jak przygotować pozew

Wzór pozwu o separację

OKREŚLENIE SĄDU. W pozwie powód powinien określić sąd, do którego składa pozew o separację. Jest to sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mają wspólne zamieszkanie albo miejsce wspólnego pobytu. Jeżeli nie mają miejsca wspólnego zamieszkania albo wspólnego pobytu, to wówczas pozew składa się w sądzie właściwym dla jednego z małżonków.

OKREŚLENIE STRON. W pozwie należy podać dokładne dane dotyczące stron. Wpisuje się ich imiona, nazwiska, zawody i aktualne adresy.

ŻĄDANIE POZWU. W pozwie należy w sposób dokładny określić, czego żąda powód, a także z czyjej winy (albo bez orzekania o winie) powinna zostać orzeczona separacja. W razie żądania przesłuchania świadków, należy podać dokładnie ich imiona i nazwiska oraz aktualne adresy, co ma wpływ na prawidłowe wezwanie ich na rozprawę. Należy też określić, na jaką okoliczność świadkowie powinni zostać przesłuchani.

PUŁAPKI. Podanie niewłaściwego adresu spowoduje, że świadek nie otrzyma wezwania, co będzie miało wpływ na przedłużenie postępowania.

W pozwie należy też zamieścić wniosek w sprawie kosztów związanych z orzeczeniem przez sąd separacji.

Jeżeli separacja zostanie orzeczona bez orzekania o winie, to wówczas wpisem zostają obciążeni oboje małżonkowie, a w razie orzeczenia jej z winy jednego z małżonków, ten małżonek ponosi koszty. Na zgodny wniosek stron sąd może jednak w inny sposób obciążyć je kosztami.

UZASADNIENIE. Uzasadnienie to część pozwu, w której powód opisuje, w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia stron, co następnie doprowadziło do wystąpienia o separację. W uzasadnieniu powód wskazuje na dowody, które będą potwierdzały, że opisane tam fakty rzeczywiście miały miejsce. W uzasadnieniu pozwu o separację należy zawrzeć informację o liczbie, wieku i płci wspólnych dzieci stron, stosunków majątkowych i sytuacji zarobkowej obojga małżonków oraz o tym, czy i jaką umowę małżeńską zawarli.

ZAŁĄCZNIKI. Do pozwu należy dołączyć załączniki. Są to dokumenty, na które powoływano się w uzasadnieniu pozwu, na potwierdzenie argumentów tam przedstawionych. Załącznikami np. są: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków. Dokumenty te stają się dowodami w sprawie w zakresie tego, co zostało w nich zaświadczone. Załącznikami są również: odpis pozwu i odpisy oryginałów załączników, które zostały dołączone do oryginału pozwu.

Oryginał pozwu wraz z oryginałami załączników przeznaczony jest dla sądu i znajdzie się w aktach sprawy. Natomiast odpis pozwu wraz z odpisem załączników (które powód powinien razem z pozwem złożyć w sądzie) otrzyma za pośrednictwem sądu pozwany. Kopia pozwu powinna zawierać kompletną liczbę kopii załączników.

PODPIS. Pozew musi być podpisany własnoręcznie. Nie wystarczy napisać swojego imienia i nazwiska np. na maszynie bądź zamieścić go w postaci wydruku z komputera czy w inny sposób mechanicznie odtworzyć podpis.

Formalności

Pozew razem z załącznikami oraz odpis pozwu z odpisami załączników należy złożyć w sądzie okręgowym lub przesłać do niego pocztą.

GAZETA PRAWNA RADZI: Składając pozew w biurze podawczym sądu, należy domagać się od urzędnika, który go przyjmuje, aby poświadczył ten fakt oraz datę złożenia na kopii pozwu, który powód zachowuje dla siebie.

W razie wysłania pozwu pocztą należy nadać go listem poleconym, aby mieć dowód nadania go z datą określoną na stemplu pocztowym. Nie jest to jednak wymóg konieczny, ponieważ pozew można też wysłać listem zwykłym.

Opłaty

Wnosząc pozew o separację, należy liczyć się z kosztami, na które składają się:
1) opłaty sądowe i wydatki,
2) wynagrodzenie pełnomocnika, jeżeli korzysta się z pomocy adwokata,
3) koszty strony (np. dojazdu do sądu, utraconego zarobku).

Od pozwu o separację pobierany jest wpis stały w wysokości 500 zł.

PODSTAWA PRAWNA:
• art. 611-616 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 50 z późn. zm.),
• art. 5671-5675 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

ZAPAMIĘTAJ

Należy pamiętać o opłaceniu wpisu tymczasowego, ponieważ to umożliwia nadanie sprawie dalszego biegu w sądzie.

WAŻNY ADRES

Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa
Al. Ujazdowskie 11
tel. (0-22) 521 28 88
Kontakt: Biuro Informacji
e-mail: inagorska@ms.gov.pl
www.ms.gov.pl

CZAT O ROZWODACH I SEPARACJI

Autorka tekstu, prawnik Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz będzie naszym gościem na czacie w czwartek 6 października o godzinie 15.30 - wejście. Nasz ekspert postara się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania dotyczące rozwodu i separacji. Tego dnia ukaże się również specjalny dodatek "Gazety Prawnej" poświęcony tej tematyce.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Tekst pochodzi z dziennika 

Gazeta Prawna
Dowiedz się więcej na temat: rozwód | gazety | małżeństwa | postępowanie | nazwiska | separacja | pozew
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy