Reklama

Reklama

Jak przygotować pozew o rozwód

Nie możesz porozumieć się z mężem. Różnicie się charakterami, zainteresowaniami. Zdecydowałaś się na ostateczny krok - rozwód. Przeczytaj poradnik "Gazety Prawnej" jak przygotować złożenie pozwu o rozwód.

Rozwodem określa się rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Reklama

Za trwały rozkład pożycia uważa się zerwanie ogółu więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Sąd orzeka o rozwodzie na żądanie małżonka. Małżeństwo przestaje wówczas istnieć, a każdy z rozwiedzionych małżonków może założyć nową rodzinę.

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym. Może go złożyć każdy z małżonków. W postępowaniu o rozwód występują dwie strony: powód (małżonek, który wnosi pozew) i pozwany (małżonek, z którym powód chce się rozwieść). Jednakże strona pozwana w sprawie o rozwód może również żądać separacji albo rozwodu.

W pozwie powód wyszczególnia, czego jeszcze domaga się od sądu, oprócz rozwiązania małżeństwa. Na przykład: zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci, powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron, wydania postanowienia ustalającego - na czas trwania procesu - wzajemne obowiązki małżonków przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny i sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a nawet o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie. Wprawdzie orzekając rozwód sąd ma obowiązek orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, to jednak na wniosek może zaniechać orzekania o winie. Wniosek taki każdy z małżonków może cofnąć aż do momentu prawomocnego orzeczenia.

Ustalenie winy wiąże się ze żmudnym postępowaniem dowodowym, powodującym m.in. konieczność przesłuchania wielu świadków. Postępowanie przed sądem trwa więc znacznie dłużej. W razie wniosku o zaniechanie orzekania o winie postępowanie dowodowe ulega znacznemu ograniczeniu. Sąd może nawet ograniczyć je do przesłuchania wyłącznie stron, jeżeli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci.

ZAPAMIĘTAJ

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków bądź też gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jak przygotować pozew

Wzór pozwu o rozwód

OKREŚLENIE SĄDU. W pozwie należy określić sąd, do którego składany jest pozew o rozwód. Jest to sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa. W innych przypadkach pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma, to do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (czyli małżonka, który wnosi pozew).

OKREŚLENIE STRON.W pozwie należy podać dokładne dane dotyczące stron. Wpisuje się ich imiona, nazwiska, zawody i aktualne adresy.

ŻĄDANIE POZWU. W pozwie należy sprecyzować dokładnie żądania powoda, a przede wszystkim określić, z czyjej winy (bądź bez orzekania o winie) powinien zostać orzeczony rozwód. W razie żądania przesłuchania świadków należy podać dokładnie ich imiona i nazwiska oraz aktualnie adresy, co ma wpływ na prawidłowe wezwanie ich na rozprawę. Oprócz tego należy określić, na jaką okoliczność świadkowie mają być przesłuchani.

Pozew powinien zawierać też wniosek w sprawie kosztów związanych z orzeczeniem przez sąd rozwodu. Zasada jest bowiem taka, że od pozwu o rozwód pobierany jest wpis tymczasowy. Natomiast przy ustalaniu wpisu ostatecznego sąd bierze pod uwagę stan majątkowy obu stron. Jeżeli rozwód zostaje orzeczony bez orzekania o winie, to wówczas wpisem zostają obciążeni oboje małżonkowie. Natomiast w razie obciążenia winą jednego z małżonków, to on powinien ponieść koszty. Na zgodny wniosek stron sąd może jednak w inny sposób obciążyć je kosztami.

UZASADNIENIE. Pozew trzeba uzasadnić. Opisuje się tam, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków, i przytacza dowody z dokumentów i zeznań świadków na to, że rzeczywiście jest on trwały i zupełny. Opisuje się również sytuację majątkową małżonków, a w razie domagania się alimentów na małoletnie dzieci również należy wskazać na ich potrzeby.

ZAŁĄCZNIKI. Wraz z pozwem złożyć należy załączniki. Mogą to być: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków. Dokumenty te potwierdzają prawdziwość argumentów wskazanych w uzasadnieniu. Załącznikiem jest również odpis pozwu.

ZAPAMIĘTAJ

W uzasadnieniu pozwu powód powinien zawrzeć informacje o liczbie, wieku i płci wspólnych dzieci stron, stosunków majątkowych i sytuacji zarobkowej obojga małżonków oraz czy i jaką umowę małżeńską zawarli.

PUŁAPKI. Podanie niewłaściwego adresu spowoduje, że świadek nie otrzyma wezwania, co będzie miało wpływ na przedłużenie postępowania.

Formalności

Pozew wraz z załącznikami składa się w sądzie okręgowym lub przesyła do niego pocztą. Każde pismo procesowe bez względu na sposób doręczenia go do sądu należy złożyć w takiej liczbie egzemplarzy, aby sąd oraz pozwany otrzymali po jednym egzemplarzu. Kopia pozwu powinna zawierać kompletną liczbę załączników.

GAZETA PRAWNA RADZI: Jeżeli wniosek składa się w biurze podawczym sądu, to na jednej kopii, którą powód zachowuje dla siebie, urzędnik poświadcza fakt i datę złożenia. Od urzędnika w biurze podawczym należy domagać się, aby dopełnił tych formalności. Jeżeli wysyła się pozew pocztą, to najlepiej jako list polecony. Nie jest to jednak wymóg konieczny, aby mieć dowód nadania go wraz z datą określoną na stemplu pocztowym. Wnosząc pozew o rozwód należy liczyć się z kosztami, na które składają się:
1) opłaty sądowe i wydatki,
2) wynagrodzenie pełnomocnika, jeśli korzysta się z jego pomocy,
3) koszty strony (np. dojazdu do sądu, utraconego zarobku itd.).

Od pozwu o rozwód sąd pobiera wpis tymczasowy. Jego wysokość każdorazowo ustala sąd, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i majątkową powoda. Natomiast wysokość wpisu ostatecznego ustala w wyroku, biorąc pod uwagę m.in. stan majątkowy stron, długość trwania sprawy, konieczność sporządzenia opinii przez biegłych itd.

ZAPAMIĘTAJ

Należy pamiętać o opłaceniu wpisu tymczasowego, ponieważ to umożliwia nadanie sprawie biegu.

PODSTAWA PRAWNA

art. 56-60 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 56 z późn.zm.), art. 436-446, ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.).

WAŻNE ADRESY

Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa
Al. Ujazdowskie 11
www.ms.gov.pl
Bajka - Centrum SamotnychMatek z Dziećmi
03-054 Warszawa
ul. Czajki 2
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
tel. (0-22) 696 55 50
fax (0-22) 629 60 79
e-mail: rzecznik@brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl

CZAT O ROZWODACH I SEPARACJI

Autorka tekstu, prawnik Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz będzie naszym gościem na czacie w czwartek 6 października o godzinie 15.30 - wejście. Nasz ekspert postara się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania dotyczące rozwodu i separacji. Tego dnia ukaże się również specjalny dodatek "Gazety Prawnej" poświęcony tej tematyce.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Tekst pochodzi z dziennika

Dowiedz się więcej na temat: gazety | rozkład jazdy PKP | małżeństwa | pozew | rozwód

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje