Reklama

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek. Wysokość kwoty dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania gospodarstwa domowego.

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest gotowe przeznaczyć 4 mld zł na dodatek osłonowy. Kwota ta ma być podzielona na 6,84 mln gospodarstw domowych. 
  • Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwom domowym oraz jednoosobowym. 
  • Jakie są warunki uzyskania wsparcia rządowego? Gdzie można złożyć wniosek? Jak tego dokonać? Podpowiadamy.

Reklama

Dodatek osłonowy - dla kogo? 

Choć z pozoru dodatek osłonowy jest domyślnie kierowany do mieszkańców domów jednorodzinnych, fakt jest jednak taki, że przepisy nie wyłączają możliwości uzyskania dodatku przez osoby zamieszkujące w blokach. Co więcej, nie muszą one posiadać mieszkania na własność. O dodatek osłonowy mogą ubiegać się również osoby wynajmujące. W przypadku posiadania współlokatora warto zastanowić się, czy ująć go w składanym wniosku. Na fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego nie wpływa korzystanie z tych samych pomieszczeń czy znajdujących się w mieszkaniu sprzętów. Jeśli zatem wynajmujecie mieszkanie z drugą połówką, przyjaciółmi lub rodzeństwem, może być to podstawą do uznania was za grupę wspólnie zaspakajających potrzeby życiowe. Ten fakt oraz łącząca daną grupę sytuacja emocjonalna jest dość trudna do udowodnienia prawnie czy rzeczowo. Może się więc tak zdarzyć, że osoby mieszkające w jednym lokalu otrzymają dwa dodatki osłonowe i będzie to zgodne z przepisami.

Przeczytaj również: Dodatek osłonowy. Skorzysta 7 mln gospodarstw domowych?

Dodatek osłonowy - ile wynosi?

To zależy od liczebności mieszkańców oraz źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą dostać osoby używające do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego (określanych we wniosku jako paliwo stałe). Warunkiem jest zgłoszenie źródła ogrzewania tego typu (np. pieca) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania/źródło: gov.pl

O to świadczenie już można się ubiegać. Wsparcie cieszy się dużą popularnością

Jak obliczyć dochody członków gospodarstwa domowego?

Zgodnie z broszurami rządowymi miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym obliczamy sumując dochody wszystkich osób w gospodarstwie domowym. Do obliczeń sięgamy po dochody netto (tzw. "na rękę) za wskazany rok podatkowy/kalendarzowy poprzedzający datę złożenia wniosku. Jeśli wniosek składasz po dniu 31 lipca 2022 r., obliczach dochody z 2021 roku. Jeżeli natomiast wnioskujesz o dodatek w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., rokiem, z którego będziesz się rozliczać jest 2020. Wyliczoną kwotę musisz podzielić przez 12 (bo tyle mamy miesięcy) a otrzymany wynik dzielisz ponownie, tym razem przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. W przypadku dodatku osłonowego będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę". Zgodnie z nią, dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek o dodatek osłonowy - jak go wypełnić?

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie. Wniosek składa się z 12 stron, które możemy wypełnić samodzielnie (za pomocą formularza online) lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Większość wniosków jest składana właśnie w formie tradycyjnej, czyli papierowej. Sam formularz zawiera informacje pomagające uzupełnić kolejne podpunkty. Jeśli jednak nie rozumiemy polecenia, warto skorzystać z pomocy pracownika MOPS-u. Wśród wymaganych do uzupełnienia informacji znajdziemy np. dane osobowe nas i członków rodziny, informacje o dochodach nas oraz członków rodziny, numeru konta bankowego, na które ma wpłynąć otrzymana dotacja itp.

Zobacz również: Dodatek osłonowy - wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości

Wniosek o dodatek osłonowy - gdzie go składać? 

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek), bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy - składanie wniosku online

Składanie wniosku online jest znacznie wygodniejsze i łatwiejsze. Nie musimy czekać w kolejce, wystarczy kilka kliknięć aby złożyć wniosek. W przypadku wątpliwości, jak uzupełniać kolejne części i podpunkty formularza, pomocny może być materiał audiowizualny zamieszczony na rządowym koncie w serwisie YouTube.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

Ministerstwo przygotowało instrukcje, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy. Ważne jest, jak czytamy w dokumencie, aby wniosek wypełniać WIELKIMI LITERAMI - ułatwi to sprawdzenie wniosku. Pola wyboru zaznaczać V lub X. W polu "organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego" wpisać nazwę organu (o ile nie został już wpisany), który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta czy lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Informację tę możesz potwierdzić w swoim urzędzie gminy.

Zwróć uwagę również w części I na podpunkt trzeci. - informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe. Nie musisz wypełniać tej części wniosku - nie jest ona obligatoryjna. Jeżeli jednak w swoim gospodarstwie domowym wykorzystujesz do ogrzewania węgiel lub paliwo węglopochodne i uzupełnisz tą część wniosku, możesz uzyskać dodatek osłonowy w podwyższonej o 25 proc. wysokości.

W części III - oświadczeniach - pamiętaj, że potwierdzasz, że występujesz z wnioskiem o przyznanie dodatku osłonowego oraz że wszystkie podane przez ciebie  dane są zgodne z prawdą. UWAGA: Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna! W tej części wniosku możesz również wskazać, jakie dokumentu dołączasz do wniosku. 

Wniosek o dodatek osłonowy - terminy 

Jak informuje ministerstwo, aby otrzymać dodatek osłonowy można było złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożyli wniosku do końca stycznia, nadal będą mogą ubiegać się o wsparcie. Muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100 proc. dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Dodatek osłonowy - kiedy wypłaty?

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, istnieją następujące możliwości:

  • Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
  • Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie jednorazowow w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dodatek osłonowy | świadczenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama