Reklama

Reklama

Świadectwo pracy

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy każdy pracownik powinien otrzymać od swego pracodawcy świadectwo pracy.

W dokumencie tym zamieszcza się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także informacje, które pozwolą ustalić uprawnienia pracownicze i te, wynikające z ubezpieczenia społecznego.

Reklama

Należy więc w nim uwzględnić także dane na temat:

- wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

- liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego dodatkowego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

- należności wynikających ze stosunku pracy a nie zaspokojonych przez pracodawcę, z powodu braku środków finansowych,

- okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

- wykorzystanego urlopu wychowawczego,

- liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- wykorzystania przewidzianego zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę

- okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

- okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z Kodeksem Pracy wydania świadectwa pracy nie można uzależniać od tego, czy pracownik rozliczył się z pracodawcą.

Z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracownik może wystąpić w ciągu 7 dniu od jego otrzymania. Jeśli wniosek ten nie zostanie uwzględniony, to pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa do sądu pracy (7 dni po otrzymaniu odmowy sprostowania). W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie. Pracownikowi przysługuje również roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (nie dłuższy jednak niż 6 tygodni). W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

Dowiedz się więcej na temat: zarobki | wypowiedzenia | świadectwo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje