Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

"Marzenia mojego dziecka".

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Marzenia mojego dziecka" zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą w Krakowie na os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków, (zwaną dalej: INTERIA.PL).

2. Fundatorem nagród jest Harbor Point sp. z o.o."Media Rodzina" ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań, (zwaną dalej: Wydawnictwo).

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 4 kwietnia 2007 r. i trwa do dnia 11 kwietnia 2007 r..

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie portalu www.interia.pl, pod adresami: http://kobieta.interia.pl oraz http://dziecko.interia.pl.

Reklama

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL, Wydawnictwa oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady konkursu

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest::

a. udzielenie odpowiedzi na pytanie opisowe. Pytania dostępne są na stronach http://kobieta.interia.pl oraz http://dziecko.interia.pl

b. nadesłanie odpowiedzi na adres e-mail: kobieta.konkurs@firma.interia.pl

8. E-mail z odpowiedziami na pytanie powinien zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz klauzuli:

"Wysyłając dane osobowe akceptuję równocześnie regulamin Konkursu".

9. Uczestnik konkursu może zawrzeć dodatkowo klauzulę:. "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, wysyłanych przez INTERIA.PL S.A. w imieniu swoim lub na zlecenie innych podmiotów, na konto poczty elektronicznej o adresie podanym powyżej, a także na inne konta poczty elektronicznej, na które, w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie".

10..Nie umieszczenie klauzuli, o której mowa z pkt. 8 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika.

11..Na każde pytanie uczestnicy mogą odpowiadać do końca ostatniego dnia trwania konkursu, tj. do godziny 23.59 10 kwietnia 2007 r. Odpowiedzi przesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

III. Rozwiązanie Konkursu

12. Nagrody w Konkursie stanowi dziesięć (10) książek z serii "O przygodach Findusa i Pettsona".

13. Nagrody Konkursu otrzymają te osoby, których odpowiedzi na pytanie opisowe zostaną ocenione jako najciekawsze przez Komisję Konkursową powołaną w tym celu przez INTERIA.PL.

14. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu dwóch (2) dni po jego zakończeniu, tj do 13 kwietnia 2007 r.

15. Opublikowanie zwycięzców Konkursu na stronach portalu INTERIA.PL nastąpi w ciągu trzech (3) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

16. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę ani na ich równowartość pieniężną.

17. Laureaci nagród nie mogą przenieść praw do przyznanej im nagrody na osoby trzecie.

18. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

19. O nagrodach zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej.

20. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu lub niespełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 6 i 18 nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy uczestników Konkursu, który spełnia warunki Konkursu.

21. Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany przez uczestnika Konkursu .

IV. Postanowienia końcowe.

22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

23. Dane osobowe zwycięzców Konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się przez INTERIA.PL z zobowiązań jako organizatora Konkursu.

24. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe i wysyłając e-maila z odpowiedzią na pytanie, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL działalnością, w tym na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

25. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL, os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

26. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

27. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

28. Wysyłając e-mail konkursowy, a tym samym akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi na pytanie opisowe, a w przypadku zostania jednym ze zwycięzców Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo zezwala INTERIA.PL na korzystanie z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi na pytanie opisowe i tym samym wyraża zgodę na publikację odpowiedzi w portalu www.interia.pl.

29. Odpowiedź na pytanie opisowe opublikowana będzie z podpisem zawierającym imię uczestnika i miejscowość jego zamieszkania, chyba że uczestnik Konkursu wyraźnie zaznaczy, iż chce by odpowiedź ta opublikowana była anonimowo lub podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.

30. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady niniejszego Konkursu.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje