Reklama

Reklama

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Zdrowa rodzina"

Regulamin konkursu "Zdrowa rodzina"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Zdrowa Rodzina" (dalej: "Konkurs") jest Ozone Laboratories Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000225140, NIP 521-334-78-65, reprezentowaną przez Piotra Chondrokostasa oraz Wojciecha Szarego - prokurentów, (zwana dalej: "Ozone Laboratoires Polska").

2. W zakresie przeprowadzenia konkursu Ozone Laboratoires Polska współpracuje z INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117, o kapitale zakładowym w wysokości 5 075 823 zł (opłacony w całości) oraz NIP 677-21-18-727, (zwaną dalej "INTERIA.PL").

Reklama

3. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 9 listopada 2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 15 grudnia 2009 r.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.zdrowarodzina.interia.pl

5. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które zgłoszą najciekawszy opis propozycji aktywnego spędzania czasu z rodziną, zilustrowany dodanym zdjęciem lub filmem (zadanie "Zdrowa, aktywna rodzina") lub zgłoszą najlepszy tekst piosenki, wierszyka, limeryku związanego z tematyka grypy i przeziębienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi (zadanie "Rodzinne wyzwania").

7. Ozone Laboratoires Polska jako administrator danych osobowych Uczestników Konkursu powierzył ich przetwarzanie zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Interia.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Ozone Laboratories/INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednakże wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.zdrowarodzina.interia.pl

III. Zasady Konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

* a) stworzenie oraz zamieszczenie na stronie konkursowej tekstu, zdjęcia lub materiału video zgodnych z przedmiotem konkursu, o którym mowa w rozdz. I pkt.6 powyżej (dalej: Materiał)

* b) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.zdrowarodzina.interia.pl

2. Materiał (zadanie "Zdrowa, aktywna rodzina") w formie zdjęć i filmów video musi być uzupełniony o dodatkowy opis. Opis ten nie może posiadać więcej niż 1000 znaków. Materiał (zadanie "Rodzinne wyzwania") w formie tekstu musi być inspirowany treścią oraz charakterem spotu reklamowego lub wierszyka dostępnych na stronie konkursowej, a w tekście powinna się znaleźć fraza "fervex".

3. Zgłoszony przez Uczestnika Materiał w postaci zdjęcia musi spełniać następujące wymagania:

* Maksymalny rozmiar - do 2 MB oraz rozdzielczość minimum 120x120 pikseli

* Dopuszczalny format - jpg, jpeg, gif lub png

4. Zgłoszony przez Uczestnika Materiał w postaci filmu video musi spełniać następujące wymagania:

* Maksymalny rozmiar - do 7 MB rozdzielczość minimum 320 x 240 pikseli.

* czas trwania - do 120 sek.

* Dopuszczalny format - mov, wmv, mp4, flv, avi

5. W okresie trwania Konkursu jeden Uczestnik w każdym z etapów Konkursu może wziąć udział tylko jeden raz.

6. Zamieszczając Materiał na stronie konkursowej uczestnik Konkursu oświadcza, że:

* a) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich i praw pokrewnych do Materiału,

* b) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku oraz innych dóbr osobistych.

* c) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału.

* d) wyraża zgodę na umieszczenie Materiału w portalu www.interia.pl, stronie internetowej www.zdrowarodzina.net oraz jego nieodpłatne udostępnienie użytkownikom sieci Internet.

* e) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Ozone Laboratoires Polska z Materiału na następujących polach eksploatacji:

o i. zwielokrotnianie i utrwalanie, - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiału w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

o ii. wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

o iii. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

o iv. w zakresie rozpowszechniania Materiału:

+ nadawanie w ramach usług linearnych jak i nie linarnych w tym w szczególności poprzez webcasting (pierwotny, near on demand), Simulcasting (własny, cudzy),

+ publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, lub jakichkolwiek innych nośników komunikacyjnych.

o f) przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej, dotyczące Materiału niezbędne do korzystania z nich na zasadach określonych powyżej oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, a także nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do praw własności intelektualnej.

o g) W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu, korzystania przez INTERIA.PL lub Ozone Laboratoires Polska z Materiałów, zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL lub Ozone Laboratoires Polska przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce INTERIA.PL lub Ozone Laboratories Polska lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL lub Ozone Laboratories Polska do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL lub Ozone Laboratoires Polska, a także zobowiązuje się zrekompensować INTERIA.PL lub Ozone Laboratories Polska wszelkie koszty, jakie INTERIA.PL lub Ozone Laboratories Polska może ponieść lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że INTERIA.PL lub Ozone Laboratories Polska korzysta z Materiałów.

7. Uczestnik udziela Ozone Laboratories Polska nieodpłatnej zgody do udzielenia dalszej licencji dotyczącej Materiałów (sublicencja) na rzecz INTERIA.PL w zakresie niezbędnym dla zamieszczenia Materiałów na stronach internetowych portalu www.interia.pl celem ich udostępniania użytkownikom sieci Internet.

8. Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do INTERIA.PL oraz Ozone Laboratories Polska do nie wykonywania przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do zgłoszonego w konkursie Materiału, co do których udzielił licencji na zasadach określonych powyżej.

9. Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL oraz Ozone Laboratoires Polska opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia Materiału na stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

10. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do emisji na stronach internetowych lub usunięcia ze stron konkursowych zamieszczczonych tam Materiałów w przypadku, gdy uzna, że mogą one naruszać prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, prawa osób trzecich lub Materiałów niezgodnych z przedmiotem Konkursu.

11. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedna nagrodę w Konkursie.

IV. Wybór Zwycięzców

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora Konkursu w dniu 18 grudnia 2009 r.

2. Laureatem nagrody głównej w Konkursie zostanie 1 (słownie: jedna) osoba, której Materiały zgłoszone w ramach Konkursu zostały uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Osoba ta otrzyma nagrodę, o której mowa w w rozdz. V pkt. 2 lit. a

3. Laureatami nagrody I stopnia zostaną 3 (słownie: trzy) osoby, które zostały sklasyfikowane przez Komisję konkursowa na miejscach 2-4. Osoby te otrzymają nagrodę, o której mowa w rozdz. V pkt. 2 lit. b.

4. Laureatami nagród II stopnia zostanie 20 (słownie: dwadzieścia) osób, które zostały sklasyfikowane przez Komisję konkursowa na miejscach 5-24. Osoby te otrzymają nagrodę, o której mowa w rozdz. V pkt. 2 lit. c.

5. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Uczestników oraz poziomem merytorycznym i artystycznym Materiałów.

6. Laureat nagrody głównej w Konkursie nie może otrzymać innych nagród przyznawanych w Konkursie.

7. Warunkiem otrzymania nagród w Konkursie jest przeniesienie na rzecz Ozone Laboratoires Polska autorskich praw majątkowych do zgłoszonego przez laureata Materiału co nastąpi na podstawie stosownego oświadczenia w przedmiocie przeniesienia praw autorskich i pokrewnych (dalej: Oświadczenie).

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród jest Ozone Laboratoires Polska.

2. Nagrodami w Konkursie są:

* a) 1 (słownie: jeden), 1-tygodniowy pobyt w Alpach dla rodziny ( 4 osoby - rodzice + dzieci) o wartości 10 000,00 zł brutto - nagroda główna. Ozone Laboratoires Polska pokrywa koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania, SKIpassów. Nagroda zostanie przekazana w formie vouchera na kwotę 10 000,00 zł do zrealizowania we wskazanym biurze podróży. Okres realizacji nagrody: 1 (słownie: pierwszy) kwartał, 2010r.

* b) 3 ( słownie: trzy ) weekendowe wyjazdy do SPA - Weekend SPA na terenie Polski dla rodziny ( 4 osoby - rodzice +dzieci) - Wartość jednej nagrody wynosi 3 000,00; zł brutto - nagroda I stopnia. Ozone Laboratoires Polska pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz określonego z góry pakietu zabiegów. Transport we własnym zakresie. Okres realizacji nagrody: 1 (słownie: pierwszy) kwartał, 2010r.

* c) 20 (słownie: dwadzieścia) rodzinnych pakietów biletów kinowych. Jeden pakiet zawiera 16 biletów uprawniających do wstępu do kin sieci Cinema City oraz sieci Helios i Kinoplex na terenie całego kraju - nagroda II stopnia. Okres realizacji nagrody: 1 (słownie: pierwszy) kwartał, 2010r.

3. Dodatkowo Ozone Laboratories Polska ufunduje laureatowi nagrody głównej oraz laureatom nagród I stopnia nagrodę pieniężną, w wysokości odpowiadającej wartości podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania nagrody, która zostanie automatycznie przekazana na poczet należnego podatku, o którym mowa powyżej.

4. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem wysłanym na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym i/lub telefonicznie w dniu 21 grudnia 2009 r. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w ciągu 3 dni od momentu poinformowani tej osoby o wygranej lub odmowy złożenia przez nią Oświadczenia lub nieodebrania nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II pkt. 1, 2 rozdz. III pkt. 1,2,3,4, 5 oraz 11 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

6. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

7. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi, stosowne oświadczenie na piśmie.

8. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Ozone Laboratories Polska Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

10. Szczegóły dotyczące realizacji prawa do nagrody, o której mowa w pkt. 2 lit a oraz lit. b zostaną przekazane ich laureatom po zakończeniu Konkursu.

11. Ozone Laboratories Polska ani INTERIA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za kwestie dotyczące realizacji nagrody. Wszelkie roszczenia z tym związane należy kierować do organizatorów wyjazdów stanowiących nagrody w Konkursie lub właściwych operatorów kin.

12. Warunkiem otrzymania nagród w Konkursie jest nieodpłatne przeniesienie przez laureatów nagrody na rzecz Ozone Laboratories Polska autorskich praw majątkowych do zgłoszonego Materiału. W tym celu laureat zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia, które zostanie przesłane przez Ozone Laboratoires Polska laureatowi, pod adres zamieszkania wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym.

13. Przekazanie nagród nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Ozone Laboratoires Polska podpisanego przez laureata Oświadczenia. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane zwycięzcom przez Ozone Laboratories Polska Pocztą Polską lub pocztą kurierską pod adres w Polsce wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu.

14. Z chwilą przeniesienia praw autorskich Ozone Laboratoires Polska nabędzie prawo korzystania z Materiałów do celów informacji, reklamy i autopromocji, w zakresie prowadzenia własnych działań o charakterze promocyjno-marketingowym na wszystkich polach eksploatacji określonych w rozdz. III pkt. 6) powyżej.

15. Ozone Laboratoires Polska jest wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie, terminie i zakresie (w całości lub części) korzystania z Materiałów, w tym o udostępnianiu go innym osobom. W szczególności Uczestnik upoważnia Ozone Laboratories Polska do wyłącznego wykonywania prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu.

16. Uczestnik upoważnia Ozone Laboratories Polska do wyłącznego wykonywania w jego imieniu prawa do oznaczania nazwiskiem (pseudonimem - Nickiem) albo do udostępniania anonimowo Materiałów. W szczególności w wypadkach uzasadnionych ustalonymi zwyczajami związanymi z działalnością nadawczą, emisyjną lub inną działalnością korzystanie z rezultatów pracy Uczestnika może odbywać się bez podania jego nazwiska.

17. Prawa nabyte przez Ozone Laboratories Polska na podstawie niniejszego regulaminu oraz Oświadczenia, Ozone Laboratories Polska może przenieść na osoby trzecie lub upoważniać je do ich wykonywania.

18. Z tytułu stworzenia Materiału, zgłoszenia go do Konkursu oraz udzielenia licencji, a następnie przeniesienia praw autorskich/ pokrewnych do Materiałów, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

19. Ozone Laboratories Polska uzyskuje prawo na wykonywanie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do utworów zależnych na wyżej wymienionych polach eksploatacji, w tym dokonywania przeróbek, adaptacji, oraz rozpowszechniania utworów zależnych.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Ozone Laboratoires Polska.

2. Uczestnicy wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Ozone Laboratories Polska jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Ozone Laboratoires Polska działalnością, a także, na otrzymywanie pod podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Ozone Laboratories Polska zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w portalu www.interia.pl oraz www.zdrowarodzina.net i www.zdrowarodzina.net.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.

4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej pod adres: Ozone Laboratories Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa.

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ozone Laboratoires Polska o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Ozone Laboratoires Polska ani INTERIA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

7. Po zakończeniu Konkursu, wykonaniu wszelkich czynności związanych z wydaniem nagród oraz wykonaniem obowiązków fiskalno-podatkowych wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.

VII. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego zwycięzców.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej pod adres do korespondencji Ozone Laboratoires Polska, Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Ozone Laboratories Polska w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, pod adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

* a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

* b) niewykorzystywania uczestnictwa w konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy