Reklama

Reklama

REGULAMIN "Plebiscytu Lato z Novellą SMS."

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu "Lato z Novellą SMS" (dalej: Plebiscyt) jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator).

2. Plebiscyt trwa od godziny 00:00:01 dnia 16 lipca 2009 r. do godziny 23:59:59 dnia 29 lipca

2009 r.

3. Plebiscyt jest przedsięwzięciem publicystycznym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.interia.pl.

Reklama

4. Organizator pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.interia.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących tematyki społeczno-kulturalnej.

5. Wyniki Plebiscytu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach www.interia.pl.

6. Plebiscyt prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

Uczestnicy Plebiscytu

1. Uczestnikiem Plebiscytu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora, współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Plebiscyt przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci Orange, Era , Plus GSM i Play.

2. W Plebiscycie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Plebiscycie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin Plebiscytu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej portalu www.interia.pl

5. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Krzyżówce dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Sondażu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Plebiscycie.

6. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wysłanie SMS -a o treści "ZGODA", pod numer wskazany przez Organizatora.

Zasady Plebiscytu

1. Aby oddać swój głos w Plebiscycie oraz wziąć udział w losowaniu nagród należy wysłać w okresie trwania Plebiscytu wiadomość SMS pod numer 7252. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: LATO.numerkostiumu (przykład LATO.13). Treść każdej wiadomości SMS wysłanej przez uczestników Plebiscytu nie może zawierać polskich znaków, tj.: ą, ę, ć, ł, ń, ó, ś, ż, ź, dź.

2. Koszt wiadomości SMS wynosi 2 zł netto; (2,44 zł brutto).

3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału Plebiscycie.

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu może wysyłać wiadomości SMS tylko jeden uczestnik.

5. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

Nagrody

1. Fundatorem nagród jest firma Novella.

2. Nagrodami w Plebiscycie jest 40 (słownie: czterdzieści) kostiumów kąpielowych z kolekcji fundatora, dostępnej na stronie www.novella.pl

3. Każdy Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób, które wzięły udział w Plebiscycie zgodnie z niniejszym regulaminem.

6. Wyłonienie laureatów Plebiscytu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni od zakończeniu Plebiscytu.

7. Laureaci Plebiscytu zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.

8. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających jego identyfikację tj. zawierających imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres sms@firma.interia.pl. w terminie do 06 sierpnia 2009r. godziny 23:59..

9. W przypadku nieotrzymania przez INTERIA.PL wiadomości SMS zawierającej dane osobowe laureata w terminie, o którym mowa powyżej, lub podania niepełnych danych, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

10. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

11. Organizator Plebiscytu zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom najpóźniej do 30 września

2009 r..

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

13. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Plebiscytu jest Organizator.

14. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu niezbędnym dla właściwego przeprowadzenia Plebiscytu, w tym przekazania nagród jego laureatom.

15. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Plebiscytu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Plebiscytu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Plebiscytu, składającego reklamację.

Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Plebiscytu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.

b) niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Plebiscytu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

3. Organizator Plebiscytu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Plebiscytu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

4. Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Krzyżówki,

b. problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Krzyżówki związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci telefonii komórkowej oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c. korzystanie z Plebiscytu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d. przerwy w działaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora;

e. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

f. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;

g. za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

5. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru przeznaczonego dla Plebiscytu.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: laureat | uczestnik | regulamin | nagrody | plebiscyt | lato | organizator

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy